Regulamin serwisu i Polityka Prywatności

REGULAMIN i POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU APTEKARZ POLSKI

§ 1.

Niniejszy Regulamin określa:
1) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
2) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
3) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
4) tryb postępowania reklamacyjnego.

§ 2.

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
1) Czasopismo – czasopismo „Aptekarz Polski – Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej” wydawane przez Usługodawcę;
2) Dziennik – dziennik „Aptekarz Polski – Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej” wydawane przez Usługodawcę;
3) dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować;
4) formularz kontaktowy – formularz udostępniony przez Usługodawcę pod adresem https://www.aptekarzpolski.pl/kontakt/ w celu usprawnienia kontaktu z Usługobiorcą;
5) formularz zapisu do newslettera/otrzymywania informacji handlowych – formularz udostępniony przez Usługodawcę pod adresem https://www.aptekarzpolski.pl/newsletter w celu przesyłania Usługobiorcy informacji, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, 4-5 (newsletter), i/lub informacji handlowych;
6) informacja handlowa – każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;
7) Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z Serwisu;
8) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1);
9) Serwis – zbiór treści udostępnianych w domenie internetowej pod adresem www.aptekarzpolski.pl – w szczególności treść Dziennika i Czasopisma, strony internetowe, aplikacje internetowe, aplikacje mobilne oraz pliki cyfrowe, których wydawcą jest Naczelna Izba Aptekarska, zawierające teksty, materiały fotograficzne, materiały audiowizualne, materiały multimedialne, grafiki i inny kontent – zgodnie z aktualną ofertą Naczelnej Izby Aptekarskiej;
10) system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r., poz. 2460);
11) środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;
12) świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
13) Usługobiorca – osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną;
14) Usługodawca – Naczelną Izbę Aptekarską z siedzibą w Warszawie (00-238) przy ul. Długiej 16.

§ 3.

1. Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla osób uprawnionych do prowadzenia obrotu produktami leczniczymi, uprawnionych do wystawiania recept lub otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące wynikiem nieprawidłowego korzystania z zawartości Serwisu.

§ 4.

1. Do usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę należą:
1) udostępnianie archiwalnych i bieżących wydań Dziennika i Czasopisma;
2) udostępnianie informacji dotyczących warunków współpracy z Dziennikiem i Czasopismem, przeznaczonych dla autorów artykułów oraz reklamodawców, w tym dane teleadresowe oraz cennik reklamy;
3) udostępnianie w celu pobrania logotypów Dziennika i Czasopisma;
4) udostępnianie informacji i artykułów w szczególności w zakresie:
a) analiz trendów na rynku aptecznym,
b) recenzji i rekomendacji nowości księgarskich,
c) edukacji farmaceutycznej,
d) rynku farmaceutycznego,
e) spotkań, konferencji, wydarzeń i eventów,
f) opinii prawnych, orzeczeń, decyzji administracyjnych, w tym dopuszczających produkty lecznicze do obrotu, i interpretacji przepisów,
g) historii i obiektów muzealnych poświęconych farmacji,
h) opieki farmaceutycznej,
i) wydarzeń z życia samorządu zawodowego farmaceutów,
j) przeglądów prasy,
k) przeprowadzonych wywiadów,
l) wykonywania zawodu farmaceuty;
5) udostępnianie galerii zdjęć spotkań, konferencji, wydarzeń i eventów;
6) prowadzenie korespondencji z Usługobiorcami;
7) udostępnianie korespondencji z Usługobiorcami bez możliwości ich identyfikacji;
8) udostępnianie do pobrania “Exlibrisów Aptekarzy Polskich”;
9) przesyłanie newslettera, tj. wiadomości elektronicznej z wybranymi treściami Serwisu na adres elektroniczny Usługobiorcy wskazany w formularzu zapisu do newslettera;
10) przesyłanie informacji handlowych.
2. Usługi, o których mowa w ust. 1, świadczone są nieodpłatnie.

§ 5.

1. Rozpoczęcie korzystania z usług, o których mowa w § 4 ust. 1-8, oferowanych przez Serwis, jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
2. W przypadku usług, o których mowa w § 4 ust. 9-10, zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą zaakceptowania poprawnie wypełnionego formularza zapisu do newslettera/otrzymywania informacji handlowych.
3. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w ust. 2, oznacza, że Usługobiorca wyraził zgodę na:
1) otrzymywanie informacji handlowej, o której mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344);
2) używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, o której mowa w art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
4. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w ust. 1, następuje z chwilą zakończenia korzystania z Serwisu.
5. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w ust. 2, następuje z chwilą:
1) aktywowania znajdującego się w dolnej części newslettera lub informacji handlowej linku dezaktywującego daną usługę lub
2) wysłania w jakiejkolwiek formie, w szczególności za pomocą formularza kontaktowego, poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej na adres siedziby Usługodawcy, oświadczenia o cofnięcie zgody na otrzymywanie newslettera/informacji handlowych.
6. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

§ 6.

1. Serwis wykorzystuje pliki cookies w celach:
1) usprawnienia prezentacji udostępnianych treści;
2) statystycznych.
2. Usługobiorca, korzystając z Serwisu, może wyrazić zgodę na użycie plików cookies.
3. Warunki przechowywania plików cookies można zmienić za pomocą ustawień przeglądarki internetowej.

§ 7.

Portale i strony internetowe, do których odnośniki znajdują się w Serwisie, o ile nie zawierają takiej informacji, nie zostały przygotowane przez Serwis, w związku z czym nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za informacje, opinie i materiały tam zawarte.

§ 8.

1. Korzystanie z Serwisu możliwe jest wyłącznie z wykorzystaniem zewnętrznej sieci publicznej, tj. Internet.
2. Usługobiorca, korzystając z Serwisu, narażony jest na typowe zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu.

§ 9.

W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Serwisu Usługobiorcy powinni dysponować:
1) urządzeniem końcowym z dostępem do sieci Internet;
2) najnowszą wersją przeglądarki internetowej: Mozilla FireFox, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge, Apple Safari, obsługującą technologie cookies;
3) aktywnym kontem poczty elektronicznej.

§ 10.

1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Usługobiorców w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO.
2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorców zgodnie z przepisami RODO, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).
3. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO; środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane.

4. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Paweł Matuszewski, z którym można skontaktować się pod adresem iod@nia.org.pl.

§ 11.

1. Usługodawca przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:
1) w celu prowadzenia korespondencji za pośrednictwem formularza kontaktowego – imię i nazwisko, adres e-mail – podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2) w celu prowadzenia postępowania reklamacyjnego – imię i nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji, inne dane podane dodatkowo przez Usługobiorcę umożliwiające jego identyfikację – podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
3) w celu wystawienia i wysyłki imiennego certyfikatu (zaświadczenia) potwierdzającego udział w szkoleniu – imię i nazwisko, adres e-mail, numer Prawa Wykonywania Zawodu Farmaceuty, przynależność do Okręgowej Izby Aptekarskiej – podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
4) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Usługodawcy polegających na:
a) ustaleniu, dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami – nazwa użytkownika, adres e-mail, imię, nazwisko, ulica, numer domu i mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj – w tym celu dane będą przetwarzanie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z korzystania z Serwisu bądź do czasu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu lub uzasadnionego żądania usunięcia danych – podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami;
b) realizacji celów analitycznych i statystycznych z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics – typ urządzenia i przeglądarki, adres IP komputera użytkownika, data i godzina wejścia, czas spędzony w serwisie, adresy odwiedzonych podstron, dane geolokalizacyjne, dane o demografii, geografii użytkowników i ich zainteresowaniach, opis zdarzenia – w tym celu dane osobowe będą przetwarzane przez okres do dnia zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu lub uzasadnionego żądania usunięcia danych, ale nie dłużej niż przez okres 2-óch lat – podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest uzasadniony interes Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Usługobiorców w Serwisie, a także ich preferencji, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
c) realizacji celów marketingowych polegających na przesyłaniu newslettera oraz informacji handlowych – adres e-mail, imię i nazwisko, stanowisko, przynależność do okręgowej izby aptekarskiej – w tym celu dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu – podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest uzasadniony interes Usługodawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego.

§ 12.

Usługobiorcy przysługują następujące prawa w zakresie przetwarzania jego danych osobowych:
1) do żądania od Usługodawcy dostępu do danych osobowych dotyczących Usługobiorcy;
2) do ich sprostowania;
3) do ich usunięcia;
4) do ograniczenia ich przetwarzania;
5) do ich przenoszenia;
6) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
8) do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 13.

1. Usługobiorca jest uprawniony do składania reklamacji w sprawach związanych ze świadczeniem usług przez Usługodawcę.
2. Reklamacje powinny być składane pisemnie:
1) listem poleconym na adres siedziby Usługodawcy;
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres redakcja@aptekarzpolski.pl ;
3) za pośrednictwem formularza kontaktowego.
3. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie.
4. Usługodawca niezwłocznie zawiadamia Usługobiorcę o sposobie rozpatrzenia reklamacji – pisemnie w formie listu poleconego lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres wskazany w reklamacji.

 

§ 14.

1. O ile obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa nie stanowią inaczej, Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w takim zakresie, w jakim odpowiedzialności nie można wyłączyć ani ograniczyć na mocy przepisów bezwzględnie obowiązujących.
2. Usługodawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych znajdujących się w domenach podmiotów trzecich oraz za działanie serwerów, na których znajdują się skrzynki pocztowe Usługobiorców,
w szczególności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych wiadomości e-mail wysyłanych przez Usługodawcę do Usługobiorcy.
3. Usługodawca zastrzega, że wszelkie treści w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być traktowane w sposób prawnie wiążący pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą.
4. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że informacje zamieszczone w ramach udostępnianych w Serwisie materiałów, jak w szczególności wszelkiego rodzaju dane, porady i wskazówki – nie zastąpią porad ani wskazówek udzielonych przez eksperta w tej dziedzinie na podstawie szczegółowej analizy wszystkich okoliczności danego przypadku.
5. Treści zawarte w Serwisie są przygotowywane z dołożeniem starań, aby były poprawne merytorycznie i aktualne, jednakże Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność czy możliwość zastosowania się do zawartych w nich danych, wskazówek, porad, itp., ani za skutki ich zastosowania.
6. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
7. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń zamieszczanych przez Usługobiorców.
8. Usługodawca może w każdym czasie i według własnego uznania usunąć wszelkie treści przekazane przez Usługobiorców.
9. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność na zasadach przewidzianych na mocy przepisów bezwzględnie obowiązujących.
10. Usługobiorca ponosi w szczególności odpowiedzialność za ujawnianie hasła lub loginu oraz ujawnianie danych osobowych.

§ 15.

1. Usługodawca dostarcza w ramach Serwisu informacje na warunkach ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1914, z późn. zm.) i/lub ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 805).
2. Usługodawca zastrzega, że wszystkie wiadomości i materiały (w szczególności grafiki, artykuły, zdjęcia) są objęte ochroną przewidzianą w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231, z późn. zm.).
3. Zawartość Serwisu nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana, z zastrzeżeniem korzystania o charakterze niekomercyjnym dla użytku osobistego.
4. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione.
5. Nazwy handlowe są prawnie chronione, nawet wówczas, gdy nie zostały specjalnie oznaczone.
6. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane pobieraniem materiałów Serwisu i ich dalszą eksploatacją.
7. Usługobiorcy obowiązani są postępować zgodnie z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz przestrzegać powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich (Netykieta).
8. Zakazane jest wykorzystywanie przez Usługobiorcę usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy.
9. Usługobiorca może korzystać z utworów lub baz danych jedynie w zakresie dozwolonego użytku. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywane w całości lub w istotnej części co do jakości lub ilości.
10. W przypadku, gdy Usługodawca w celu świadczenia Usługi wymaga podania przez Usługobiorcę adresu e-mail, Usługobiorca zobowiązany jest podać prawdziwy adres e-mail, tj. taki, pod którym odbiera korespondencję. Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Usługodawcy o zmianie swego adresu e-mail poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres e-mail Usługodawcy. W przypadku niepoinformowania Usługodawcy o zmianie adresu e-mail, uważa się, że wszelkie oświadczenia i informacje wysłane przez Usługodawcę do Usługobiorcy na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w formularzu zostały prawidłowo doręczone, z zastrzeżeniem unormowań dotyczących Konsumentów.
11. Usługodawca nie udziela gwarancji na Usługi oraz nie przewiduje dla nich usług posprzedażnych.

§ 16.

1. Materiały zawarte w Serwisie zostały przygotowane z zachowaniem należytej staranności i na podstawie źródeł uznanych za wiarygodne.
2. Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania informacji zawartych w Serwisie w każdym czasie i w jakimkolwiek zakresie bez wcześniejszego powiadamiania Usługobiorców, w tym treści Regulaminu i Polityki Prywatności.
3. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za efekty zastosowania w praktyce informacji umieszczonych w Serwisie, a treści wszelkich tekstów publikowanych w Serwisie odzwierciedlają poglądy autorów.
4. Informacje zamieszczone w Serwisie nie mogą w żadnym wypadku zastąpić porady lekarskiej, farmaceutycznej lub prawnej.
5. Ze względu na stały postęp nauk, informacje prezentowane jako archiwalne mogą być nieaktualne.

§ 17.

Akty prawne oraz analizy i interpretacje aktów prawnych zawarte w serwisie nie są źródłem prawa ani nie stanowią wykładni prawa – mogą stanowić wyłącznie materiał informacyjny i pomocniczy.

§ 18.

1. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Usługobiorcy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu.
2. Na żądanie Usługobiorcy Usługodawca udostępnia mu Regulamin w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca, w szczególności zamieszczając go w Serwisie.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145, z późn. zm.).
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.05.2020 r.

Dostęp do serwisu aptekarzpolski.pl przeznaczony jest dla farmaceutów oraz osób uprawnionych do wystawiania recept lub prowadzących obrót produktami leczniczymi.
W związku z odwiedzaniem witryny www.aptekarzpolski.pl przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies oraz dane na temat aktywności i urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO). Jeśli chcesz zapoznać się z informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania Twoich danych osobowych, prosimy o przejście do Regulaminu Serwisu i Polityki Prywatności.
Dostęp do serwisu aptekarzpolski.pl przeznaczony jest dla farmaceutów oraz osób uprawnionych do wystawiania recept lub prowadzących obrót produktami leczniczymi.
W związku z odwiedzaniem witryny www.aptekarzpolski.pl przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies oraz dane na temat aktywności i urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO). Jeśli chcesz zapoznać się z informacjami dotyczącymi zasad przetwarzania Twoich danych osobowych, prosimy o przejście do Regulaminu serwisu i Polityki Prywatności.