24.10.2014.
Aptekarz Polski
Start.
Aktualności
Opieka farmaceutyczna
Wszechnica
Manuał aptekarski
W aptece
Lex Apothecariorum
Edukacja
Farmacja na świecie
Rynek leków
Panorama samorządu
Biblioteka
Historia farmacji
Muzealny kalejdoskop
PharmaExpert
Nowe rejestracje
Świat w pigułce
Chwila oddechu
Sport to zdrowie
Galeria
Przegląd prasy
Warto wiedzieć
Rozmowy Redakcji
Listy do Redakcji
Forum wydarzeń
Z uniwersytetu
Numer 97/75 online
Menu witryny
Wydawnictwo NIA
Zamów Aptekarza


mapa strony: Start.


 


06.2009 - "Problemy socjo-demograficzne w Polsce i na świecie." Drukuj Email
czerwiec 2009, nr 34/12 online
 
„Coraz większą wagę będzie przywiązywać się do potrzeb ludzi w podeszłym wieku,
zmniejszy się natomiast proporcjonalnie zainteresowanie sprawami młodych”
(A. Toffler: Szok przyszłości,1984)

PROBLEMY SOCJO-DEMOGRAFICZNE
 
W POLSCE I NA ŚWIECIE
 
 
Wstęp
 
   Zachodzące przemiany demograficzne są fenomenem w historii. Według Departamentu Spraw Gospodarczych i Społecznych ONZ do 2050 roku światowa populacja wzrośnie z aktualnego poziomu 6,7 miliarda do 9,2 miliarda. Tempo starzenia się społeczeństw jest bardzo szybkie -  liczba osób w wieku powyżej 60 lat w 2006 roku wynosiła 688 milionów, w 2020 roku  będzie liczyć około miliarda.
   WHO promuje ideę aktywnego starzenia się, podkreśla konieczność zachowania praw człowieka starego do godności i niezależności, uczestniczenia w życiu społecznym, opieki i samowystarczalności. Komitet Regionów w sprawie „Demograficzna przyszłość Europy” zaleca prowadzenie zróżnicowanych analiz przemian demograficznych, akcentując, że zjawisk tych nie należy postrzegać negatywnie,  a pojawiające się wyzwania  stać się mogą szansą, dającą społeczeństwu nowe możliwości i kierunki rozwoju. Konieczne jest podejmowanie działań  w skali zarówno międzynarodowej, jak i narodowej, regionalnej czy lokalnej. Problemy związane ze starzeniem się społeczeństw muszą stać się priorytetem polityki społecznej również naszego kraju.
   Demografowie odróżniają projekcje demograficzne i prognozy  demograficzne. Projekcje ukazują przebieg przyszłych procesów w różnych wariantach. Prognoza jest projekcją demograficzną uznaną za najbardziej prawdopodobną.
  Poniższe opracowanie ma na celu przedstawienie stanu, struktury i dynamiki niektórych prognozowanych  zmian demograficznych, obejmujących okres do roku 2050.
 
Starość i starzenie się społeczeństw – rewolucja demograficzna
 
   Starzenie się organizmu definiowane jest zwykle jako zespół postępujących w czasie zmian, anatomicznych i fizjologicznych, zmniejszających rezerwę fizjologiczną i ograniczających zdolności funkcjonalne organizmu. Zachodzące zmiany są etapami naturalnych przemian ustrojowych. Ostatni etap – starość  oznacza zaawansowanie procesów starzenia w  stopniu  istotnie ograniczającym procesy biologiczne i adaptacyjne.
   Definicje, kryteria, wskaźniki, czy progi określające i charakteryzujące starzenie się, starość i jej poszczególne etapy są bardzo różne. Najpowszechniej uwzględniane są podziały wyznaczane przez granice: chronologiczną (równoznaczną z wiekiem kalendarzowym), biologiczną (wiek sprawnościowy), ekonomiczną (wiek zaprzestania pracy produkcyjnej) i społeczną (odnoszącą się do miejsca jednostki w społeczeństwie).
   WHO za początek starości przyjmuje umownie 60 rok życia; wyróżniane są okresy: wieku przedstarczego (45-59), starości wczesnej (60-74), starości późnej (75-89) i starości bardzo późnej (90 lat i powyżej, inaczej długowieczność, wiek sędziwy).
   W Polsce jako kryterium wkroczenia w okres starości demograficznej  przyjmowany jest zwykle wiek nabywania uprawnień emerytalnych (60 lat kobiety/65 lat mężczyźni).
   Starzenie się populacji jest zmianą jej struktury, zmierzającą do zwiększenia udziału w populacji ludności w  wieku starszym (powyżej 60 lat lub 65 lat). Jest  zjawiskiem złożonym i długofalowym, zależnym od procesów rozrodczości, umieralności i migracji. Do oceny stopnia  zaawansowania procesu starzenia się społeczeństw najczęściej stosowane są skale starości demograficznej  według  ONZ  oraz według skali demografa polskiego- Edwarda Rosseta. (tabele 1, 2)

Tabela 1. Skala starości demograficznej wg ONZ 
 
 ^kliknij, aby powiększyć
 
Tabela  2. Skala starości demograficznej wg E. Rosseta

 
^kliknij, aby powiększyć
 
 
Struktura wieku ludności
 
   W roku 1950 na świecie żyło 200 milionów osób w wieku 60 i więcej lat,  w 1975 roku - 350 milionów, w 2000 roku - 605 milionów, a w 2006 roku liczba osób w tym wieku wzrosła do 688 milionów. Prognozy demograficzne przewidują, że w roku 2020 grupa ta będzie liczyć około miliarda, a w roku 2025 zwiększy się do 1,2 miliarda.
   Zmiany demograficzne zachodzą  w  poszczególnych państwach z różną  szybkością, zależną w istotny sposób od stopnia rozwoju kraju. Proces zmian w krajach rozwijających się zachodzi dużo szybciej niż w krajach rozwiniętych (tabele 3 i 4 ).
   W krajach rozwiniętych największe konsekwencje społeczne spowodowane są wzrastającym udziałem osób starszych w społeczeństwie. W krajach rozwijających się najistotniejsze jest tempo zachodzących przemian (brak infrastruktury zabezpieczającej potrzeby osób starszych).
 
 Tabela 3. Struktura wieku ludności w krajach o różnym poziomie rozwoju
             gospodarczego w latach 2005*  i  2050 ** [%]
 
 ^kliknij, aby powiększyć
 
Źródło: opr. na podstawie United Nations Programme on Ageing
*- stan rzeczywisty
** - prognoza
 
Tabela  4. Struktura wieku ludności na poszczególnych kontynentach
      w latach 2005* i  2050 ** [%]

 
^kliknij, aby powiększyć
 
Źródło: opr. na podstawie United Nations Programme on Ageing
*- stan rzeczywisty
** - prognoza
 
   Społeczeństwo Polski oraz większości krajów w Europie wkroczyło w fazę starości demograficznej. Do krajów o najwyższym odsetku osób starszych należą Włochy (19,3), Grecja (18,5), Szwecja (17,3 ), najmniej osób starszych żyje w  Irlandii (11,2), Słowacji (11,8), Czarnogórze (12,6) (tabela 5). Odsetek osób w wieku 65 lat  wynosi w Polsce 13,3%.

Tabela 5. Liczba ludności w wieku lat 65 i więcej
w niektórych krajach europejskich
 
^kliknij, aby powiększyć
 
Źródło: Rocznik demograficzny 2008 GUS

   Zgodnie ze skalą starości demograficznej przyjętą przez ONZ -  Indie,  Meksyk i Brazylię można zaliczyć do krajów o populacji określanej mianem dojrzała (udział w społeczeństwie osób w wieku powyżej 65 lat <7% ). Dane zamieszczono w tabeli 6.
 
Tabela  6. Liczba ludności w wieku lat 65 i więcej w niektórych pozostałych krajach
 
^kliknij, aby powiększyć

Źródło: Rocznik demograficzny 2008 GUS

Długość życia
 
   Po raz pierwszy w historii, w roku 2006 kobiety żyły dłużej niż mężczyźni we wszystkich krajach świata, także w krajach zaliczanych do słabo rozwiniętych. Według danych WHO z czerwca 2008,  na świecie najkrócej żyją mieszkańcy Afryki (mężczyźni -39 lat w Sierra Leone, 42 lata w Zambii i Nigerze,  kobiety - odpowiednio 42 i 43 lata). Spośród krajów leżących poza Europą mężczyźni osiągają wiek 79 lat  w Japonii i Australii. Najdłużej, 86 lat, żyją Japonki.
   W Europie najkrócej żyją Rosjanie (mężczyźni - 59 lat, kobiety - 72,4 lata). Przeciętne trwanie życia w wybranych krajach Europy przedstawiono w tabeli 7.
 
Tabela  7. Przeciętne trwanie życia w niektórych krajach Europy
^kliknij, aby powiększyć
 
Źródło: http://epp.eurostat.ec.europa.eu. ; GUS: Trwanie życia w 2007 roku.
 
   Populacja osób starszych starzeje się też w swoim obrębie, liczba osób w wieku 80 i więcej lat  (oldest old) stanowi obecnie 13% grupy osób w wieku powyżej  65 roku życia, w roku 2050 stanowić już będzie 20% tej grupy. W ostatnich dekadach w państwach rozwiniętych nastąpił szybki wzrost liczby stulatków. Badacze przewidują „eksplozję stulatków” w latach 2050-2060 (status stulatków uzyskają pokolenia urodzone po II wojnie światowej, tzw. baby-boom). Według prognoz liczba stulatków wzrośnie 14-krotnie - do roku 2050 będzie ich ponad 3,7 miliona. Wzrostowi udziału ludzi starych w populacji towarzyszyć będzie spadek udziału dzieci, wskutek czego mediana wzrośnie średnio o blisko dziesięć lat  (tabela 8).
 
Tabela 8. Mediana wieku ludności świata w latach 1950, 2005, 2050
 
^kliknij, aby powiększyć
 
 * -prognoza
Źródło: oprac. na podstawie United Nations Programme on Ageing

Działania ONZ w kwestii starzenia się społeczeństw
 
   Zagadnienia związane z powstałą sytuacją ludzi starszych podjęto na Pierwszym Światowym Zgromadzeniu na temat Starzenia się Społeczeństw we Wiedniu w 1982 roku. Wiele państw nie miało jeszcze opracowanych programów uwzględniających problemy demograficzne. Prognozowany wzrost ludności w wieku powyżej 60 lat o 240%  na przestrzeni lat 1975-2025 określono mianem demograficznej rewolucji. Postulaty zapewnienia starszym ludziom odpowiedniego poziomu życia i uczestnictwa w życiu społecznym zawarte zostały w Międzynarodowym Planie Działania w Kwestii Starzenia się Społeczeństw. Zwrócono uwagę na specyficzne dla starszych osób problemy  skupione przede wszystkim w takich dziedzinach jak: zdrowie, rodzina, mieszkanie i środowisko, żywienie, zabezpieczenie dochodów, edukacja i zatrudnienie. W 1991 roku Zgromadzenie Ogólne NZ przyjęło Zasady Działania na Rzecz Osób Starszych. Zbiór obejmował zasady podporządkowane pięciu wartościom - niezależności, godności, osobistemu rozwojowi, uczestnictwu w życiu i zapewnieniu opieki ludziom starszym. Drugie Światowe Zgromadzenie na temat Starzenia się Społeczeństw odbyło się w 2002 roku w Madrycie. Główne hasło zgromadzenia brzmiało: „Społeczeństwo dla wszystkich grup wieku”. Zaprezentowano Ramową Politykę dotyczącą Aktywnego Starzenia się, przyjęte zostały dokumenty: Deklaracja Polityczna i Międzynarodowy Plan Działania dotyczący Aktywnego Starzenia się. Określenie „aktywny” odnosi się do ciągłego udziału w życiu społecznym, ekonomicznym, duchowym, czy sprawach publicznych.  Określenie „zdrowie” oznacza, zgodnie z definicją WHO, psychiczny, fizyczny i społeczny dobrostan. Aktywne starzenie odnosi się więc do zdrowia psychicznego, aktywności fizycznej i zabezpieczenia społecznego.

Europa
 
   Zgodnie z ogólnie przyjętymi wskaźnikami Europa starzeje się. Co siódma osoba jest w wieku powyżej 65 roku życia, a liczba osób w wieku 0-19 lat wyraźnie się zmniejsza. Następuje spadek dzietności i wydłużanie trwania życia. Najwięcej ludzi starych żyje we Włoszech i Grecji.
   W październiku 2006 roku Komisja Wspólnot Europejskich zaprezentowała dokument: „Demograficzna przyszłość Europy – przekształcić wyzwania w nowe możliwości”. Była to kontynuacja komunikatu Komisji skierowanego do Rady Europejskiej pt.:„Europejskie wartości w zglobalizowanym świecie” i Zielonej Księgi Komisji pt.: „Wobec zmian demograficznych: nowa solidarność między pokoleniami”. Dokument analizuje sposoby sprostania wyzwaniom demograficznym i wskazuje kierunki działań podejmowanych na szczeblach lokalnych, regionalnych, krajowych i europejskich.
   Starzenie się ludności UE wynika przede wszystkim z czterech tendencji demograficznych:
•    spadku średniej liczby dzieci przypadających na jedną kobietę (w 2005 roku współczynnik dzietności ogólnej (total fertility)  w UE-25 wynosił średnio 1,5, podczas gdy wartość przyjęta jako wskaźnik  odnowy pokoleń wynosi co najmniej 2,1);
•    osiągania wieku emerytalnego przez pokolenia wyżu powojennego, tzw. efekt  „baby boom”;
•    przedłużania oczekiwanej długości życia (do roku 2050 o co najmniej 5 lat), rosnącego udziału ludzi sędziwych w społeczeństwie;
•    częściowego zrównoważenia zmian struktury społecznej przez napływ imigrantów krajów trzecich.
   W wyniku opisanych tendencji liczba ludności UE będzie stopniowo zmniejszać się, przy czym ludność w wieku 15-64 lat zmniejszy się do roku 2050 o 48 milionów, co będzie skutkować wzrostem współczynnika zależności z 24,5% w roku 2004  do 52,8% w roku 2050  (współczynnik zależności rozumiany jako stosunek liczby osób w wieku 65 lat i więcej do liczby osób w wieku 15-64). Według  Eurostat współczynnik  zależności wynosił w Polsce w 2004 roku 18,6%, a  w roku 2050  sięgać będzie 51%.
   Zmiany demograficzne i będące ich efektem zmiany społeczno-gospodarcze, są źródłem szeregu nowych problemów – zarówno w sferze ekonomicznej, jak i medycznej, czy etycznej.
   Zgodnie z ustaleniami Komisji Europejskiej polityki - wspólnotowa i krajowe - muszą dostosować się do wyzwań demograficznych. Kierunki polityki określone przez dokument „Demograficzna przyszłość Europy – przekształcić wyzwania w nowe możliwości” skupiają się na:
•    promowaniu Europy sprzyjającej odnowie pokoleń (polityka rodzinna);
•    Europie doceniającej znaczenie zatrudnienia- dłuższe aktywne życie o wysokiej jakości (dłuższa oczekiwana długość zycia w dobrym zdrowiu może oznaczać dłuższą aktywność zawodową; promowanie aktywnego starzenia się, dostęp do uczenia się przez całe życie);
•    wzroście produktywności i konkurencyjności Europy (zachęcenie europejskich podmiotów gospodarczych  do uwzględniania potrzeb starzejących się społeczeństw, powstanie nowego rynku dóbr i usług, także dostępu do nowych technologii);
•    opracowaniu polityki imigracyjnej (wspólna polityka w dziedzinie legalnej migracji z krajów trzecich, wewnętrzna mobilność obywateli wspólnotowych – kontynuacja przechodzenia do pełnej swobody przemieszczania się w ramach UE  w 2014 roku);
•    zapewnieniu stabilności finansów publicznych (reforma emerytur, rozwój prywatnych systemów oszczędzania, systemy kapitalizacji, edukacja w dziedzinie finansów).
   Europejski Komitet Regionów podkreśla potrzebę analizy zmian demograficznych na poziomie regionów, miast i gmin. Dostrzega potencjał ludzi starych i możliwość wykorzystania ich wiedzy przy budowie europejskiego społeczeństwa.
   Postępy czynione w realizacji nakreślonych działań mają być oceniane podczas organizowanych co dwa lata spotkań. Drugie Europejskie Forum Demograficzne odbyło się 24-25 listopada 2008 roku. Obszerny raport z obrad zamieszczony jest na stronach internetowych Komisji Europejskiej. Według raportu problem starzenia się społeczeństwa UE można starać się  rozwiązać poprzez pomoc starszym ludziom w zachowaniu aktywności i kontynuacji pracy. Obserwowane jest odwrócenie  tendencji  do wczesnego przechodzenia na emeryturę, obecnie jeden na dwóch Europejczyków chciałby pracować po osiągnięciu wieku emerytalnego.
   Opieka oferowana przez obecny system ochrony zdrowia często nie odpowiada  nowym potrzebom. Konieczne jest zwiększenie wykorzystania nowych technologii (np. telemedycyna, indywidualne systemy zdrowia dostępne dla ludzi starszych). Istotna jest intensyfikacja działań zapobiegawczych umożliwiających promocję sposobu życia i warunków sprzyjających dobremu zdrowiu, a więc m.in.: programy zdrowotne, walka z otyłością, paleniem tytoniu, alkoholizmem.

Polska

   Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015 przedstawia sytuację zdrowotną społeczeństwa polskiego oraz zadania stojące przed administracją rządową, samorządową i organizacjami pozarządowymi. W kraju, mimo powszechności ochrony zdrowia, identyfikowanych jest wiele problemów związanych z zapewnieniem właściwej opieki osobom starszym. W dużej mierze spowodowane jest to rozproszeniem i brakiem koordynacji opieki zdrowotnej prowadzonej przez różnych świadczeniodawców. 
   Do największych problemów zdrowotnych w grupie osób starszych należą:
•    wielkie zespoły geriatryczne (zaburzenia lokomocji i upadki, zaburzenia wzroku i słuchu, depresja, otępienie, nietrzymanie moczu i stolca, niedożywienie); delirium (splątanie, majaczenie);
•    jatrogenny zespół geriatryczny (zespoły objawów chorobowych, wynikających z przyjmowanych leków, spowodowane m.in. zmianą farmakokinetyki w wieku starszym, polipragmazją, zjawiskiem noncompliance);
•    występujące najczęściej jednostki chorobowe (choroba zwyrodnieniowa stawów, nadciśnienie tętnicze, udary mózgu, cukrzyca, choroba niedokrwienna serca, przewlekła obturacyjna choroba płuc, zaparcia, osteoporoza).
Analiza stanu zdrowia osób starszych  powinna być prowadzona w sposób ciągły, w oparciu o wystandaryzowane skale oceny geriatrycznej. W celu zabezpieczenia odpowiedniej jakości systemu świadczeń z zakresu profilaktyki i leczenia konieczne jest określenie spodziewanej w przyszłości liczby osób starszych, a wśród nich  pacjentów poradni, oddziałów szpitalnych,  ośrodków paliatywnych.
   W Polsce występuje duża różnica w stanie zdrowia i trwaniu życia w zależności od  województwa. W 2007 roku  mężczyźni najdłużej żyli w województwie podkarpackim – blisko 73 lata, najkrócej w łódzkim – 68,7 lat. Kobiety najkrócej żyły w województwie łódzkim - 78,7 lat; w województwach: podkarpackim, małopolskim, mazowieckim, lubelskim, podlaskim i świętokrzyskim żyły ponad 80 lat.
   W ciągu najbliższych lat liczba ludności Polski będzie zmniejszać się. W tabeli 9 przedstawiono prognozę stanu ludności  w najbliższych latach.
 
^kliknij, aby powiększyć

*Dane rzeczywiste
Źródło: GUS: Prognoza ludności na lata 2008-2035
 
   Ubytek ludności w latach 2007-2035  wyniesie ponad 2,2  miliony osób, co oznacza 5,7% ludności mniej niż w roku 2007. Prognoza jest bardziej optymistyczna niż prognoza GUS z 2003 roku,  ponieważ przewidywany jest dodatni przyrost naturalny do 2013 roku.
   Struktura ludności według wieku ulegać będzie dynamicznym zmianom (tabela 10).

Tabela 10.  Struktura ludności  Polski według  ekonomicznych grup wieku (w tys.),
         lata 2008-2035
 
^kliknij, aby powiększyć
 
Źródło: GUS: Prognoza ludności na lata 2008-2035

   Systematycznie będzie zmniejszać się udział dzieci i młodzieży. Udział osób w wieku poprodukcyjnym 60+/65+ w roku  2008 wynosił 16,2%, w roku 2035 będzie wynosić już 26,7%, a więc wzrośnie o ponad 10%.
   Pogarsza się również współczynnik obciążenia demograficznego ludności w wieku produkcyjnym ludnością w wieku nieprodukcyjnym - odpowiednio w roku 2008  było to 55%, a w roku 2035 będzie to już 73,5%.

Kompleksowe wskaźniki oceny stanu zdrowia społeczeństwa
 
   Intensywnie rozwija się gerontologia, w ramach której wyodrębniono gerontologię eksperymentalną, medyczną i społeczną. Gerontologia eksperymentalna zajmuje się fizjologią starzenia się, medyczna obejmuje geriatrię (zwaną medycyną starości) z wyodrębnioną psychogeriatrią i geratohigienę. Gerontologia społeczna  dzielona jest na  psychologię starzenia się – gerontopsychologię i socjologię starzenia się – gerontosocjologię. Równolegle rozwijają się polityka społeczna wobec starości i ludzi starych  oraz ekonomika zdrowia.
  Sytuacja zdrowotna społeczeństwa polskiego na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci uległa poprawie, jednak w porównaniu z większością krajów europejskich przedstawia się niekorzystnie. Najprościej można opisać ją wskaźnikiem zwanym dalszą długością oczekiwanego życia (ang. life expectancy - LE). Jest to podstawowy wskaźnik oceny stanu zdrowia społeczeństwa, będący wypadkową wielu czynników, skupiający informacje o stanie zdrowia całej populacji, jakości opieki zdrowotnej oraz warunków życia społeczności.
   Oczekiwana długość życia obliczana w momencie urodzenia jest liczbą lat, jakie może przeżyć noworodek przy założeniu, że istniejący trend umieralności pozostanie niezmieniony w okresie jego całego życia. Oczekiwaną długość życia można obliczyć dla każdego wieku. Mówi ona o średniej liczbie lat, jaką w danych warunkach umieralności ma do przeżycia osoba z danej populacji, będąca w wieku x ukończonych lat.
   Główny Urząd Statystyczny opracowuje tablice trwania życia.  Zawarte w nich wskaźniki należy odczytywać jako przeliczone na hipotetyczną grupę liczącą 100 tysięcy osób przy założeniu, że w okresie ich życia ryzyko zgonu jest identyczne jak w badanym okresie. Między oczekiwaną długością życia dla mężczyzn i kobiet daje się zauważyć różnicę na korzyść kobiet. Według danych GUS w Polsce w roku 2007 oczekiwana długość życia w chwili urodzenia dla kobiet wyniosła 79,7 lat, o 18 lat więcej  w porównaniu do roku 1950. Oczekiwana długość życia w chwili urodzenia dla mężczyzn w roku 2007 wyniosła 70,96 lat, o niemal 15  lat więcej  w porównaniu do roku 1950 (tabela 11).
   Według danych The Word Factbook oczekiwana długość życia w chwili narodzin w Polsce wynosi aktualnie dla mężczyzn 71,65, a dla kobiet 79,85 lat.

Tabela  11. Przeciętne dalsze trwanie życia w Polsce
w latach 1950, 1960, 1980, 2007
 
^kliknij, aby powiększyć
 
Źródło: GUS: Trwanie życia w 2007 roku
 
   Od 2004 roku obserwowany jest wzrost urodzeń. Zakłada się wzrost współczynnika dzietności ogólnej oraz wydłużenie przeciętnego dalszego trwania życia (tabela 12).
 
^kliknij, aby powiększyć
 
Źródło: GUS: Prognoza ludności na lata 2008-2035

   W związku z postępem nauk medycznych przewiduje się wydłużanie oczekiwanej długości życia, należy jednak również brać pod uwagę szereg czynników zwiększających ryzyko wystąpienia poważnych chorób i śmiertelności (m.in.: palenie tytoniu, zanieczyszczenie środowiska, epidemie, nieodpowiednia dieta, uzależnienia, stres, brak aktywności fizycznej, wypadki, a w następstwie: wzrost częstości występowania chorób cywilizacyjnych, zwłaszcza chorób układu krążenia, występowanie nowotworów, inwalidztwo, zniedołężnienie). Aby oszacować konsekwencje wymienionych czynników wprowadzony został następny wskaźnik, lepiej oddający sytuację zdrowotną społeczeństwa niż oczekiwana długość życia. Jest to wskaźnik lat życia w zdrowiu (HLYs- Healthy Life Years, oczekiwana długość życia w zdrowiu). Wskaźnik odpowiada liczbie lat, ile może osoba w określonym wieku przeżyć w dobrym zdrowiu. Do jego obliczenia używana jest metoda Sullivana. Oparta jest ona na porównaniu danych dotyczących śmiertelności z liczbą lat, jaką osiąga się zachowując w pełni sprawność. Informacja na temat sprawności uzyskiwana jest od badanej osoby, co może  być niekiedy powodem różnic między stanem obiektywnym, a subiektywną oceną badanego. Wskaźnik zalecany jest przez Komisję Europejską jako narzędzie stosowane do oceny stanu zdrowia populacji. Kraje UE różnią się między sobą zarówno oczekiwaną długością życia, jak i wskaźnikiem HLYs. Średnia oczekiwana długość życia LE dla 25 krajów unijnych w 2005 roku wynosiła dla 50-letniej kobiety – 33,5 roku, dla 50-letniego mężczyzny 28,6. Jagger i wsp. [Lancet, 2008]  porównuje liczbę lat przeżytych w dobrym zdrowiu w 25 krajach unijnych w roku 2005. Najkorzystniejsze wskaźniki mają Duńczycy –  50-letni mężczyzna może spodziewać się przeżycia 23,6 lat,  a 50-letnia kobieta – 24,1 lat w pełni sił i zdrowia. Wartości LE i HLYs  dla osób 50-letnich żyjących w wybranych krajach przedstawiono w tabeli 13.

Tabela 13. Wskaźniki oczekiwanej długości życia LE
i życia w pełni zdrowia HLYs
        dla osób 50-letnich w wybranych krajach UE  w roku 2005
 
 
^kliknij, aby powiększyć
 
Źródło: Jagger C., Gillies C., Moscone F. i wsp.: Inequalities in healthy life years in the 25 countries of the European Union in 2005: a cross-national meta-regression analysis. Lancet 2008; 372 : 2124-2131

   Jagger porównywał i analizował  wpływ na sytuację zdrowotną takich czynników, jak: wartość produktu krajowego brutto, wysokość nakładów na opiekę nad pacjentami w wieku starszym  i jej udział w wydatkach finansowanych ze środków publicznych, zagrożenie ubóstwem w grupie osób starszych, zróżnicowanie w przychodach w danym społeczeństwie, poziom zatrudnienia w grupie wiekowej 55-64, bezrobocie trwające powyżej 12 miesięcy, średni wiek przejścia na emeryturę, udział w kształceniu ustawicznym (life long learning- kształcenie  przez całe życie), poziom edukacji.  Stan zdrowia w krajach Unii Europejskiej jest bardzo zróżnicowany, wprowadzenie zmian, zwłaszcza w przypadku krajów, które zostały niedawno włączone w strukturę unijną,  wymaga odrębnych rozwiązań i strategii .
   Zgodnie z definicją Lalonda zdrowie „jest wynikiem działania czynników związanych z dziedziczeniem genetycznym, środowiskiem, stylem życia i opieką medyczną”. W celu oceny sytuacji zdrowotnej musiały powstać kompleksowe wskaźniki uwzględniające poszczególne czynniki mające wpływ na stan zdrowia ludności.
   Raport o Rozwoju Społecznym publikowany corocznie przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju [United Nations Development Program UNDP] zawiera m.in. :
•    Wskaźnik Rozwoju Społecznego -  HDI – Human Development Index,
•    Wskaźnik Ubóstwa Społecznego – HPI – Human Povert Index.
   Wskaźnik HDI jest stosowany do pomiaru  osiągnięć danego kraju w zakresie rozwoju i dobrobytu ludności. Raporty o Rozwoju Społecznym stosują go w swoich ocenach od 1990 roku. Pozwala on na  porównania międzynarodowe. Jest miarą opartą na danych obejmujących trzy podstawowe sfery życia: zdrowia, edukacji i dochodu. Sfera zdrowia jest oceniana poprzez wskaźnik oczekiwanego dalszego trwania życia. Sfera edukacji oceniana jest poprzez poziom osiągnięć edukacyjnych społeczeństwa obejmujący wskaźnik umiejętności czytania i pisania ze zrozumieniem (tzw. wskaźnik alfabetyzacji, obejmujący odsetek osób potrafiących czytać i pisać  w wieku lat 15 i więcej) oraz  wskaźnik skolaryzacji (odsetek osób objętych formalną edukacją, dla wszystkich poziomów nauczania). Sferę dochodu określa produkt krajowy brutto (PKB) w USD, przypadający na jednego mieszkańca, liczony według parytetu siły nabywczej waluty (PPP USD). Składowe rzutują w jednakowym stopniu na wartość HDI, jego wartość maksymalnie wynosi jeden. Na podstawie HDI można określić poziom społecznego rozwoju kraju w stosunku do innych krajów, w danym momencie bądź w dłuższym okresie czasu.
   Polska sytuuje się wśród krajów wysoko rozwiniętych (dla krajów wysoko rozwiniętych HDI>0,8; dla słabo rozwiniętych HDI<0,5). Ocena przeprowadzona w 2003 roku przez UNDP (United Nations Development Program) objęła 175 krajów.  HDI dla Polski było równe 0,841, co dało nam 35 miejsce. Pierwsze miejsce zajęła Norwegia (HDI 0.944), ostatnie Sierra Leone (HDI 0,255). W roku 2006 w rankingu 179 krajów Polska zajęła 39 miejsce (HDI 0,875), pierwsze miejsce zajęła Islandia (HDI 0,968), ostatnie znów Sierra Leone (HDI 0,329). W tabeli 14 przedstawiono HDI  i jego poszczególne składowe dla wybranych krajów w 2006 roku.
 
^kliknij, aby powiększyć
 
Źródło: http://hdrstats.undp.org/2008/countries
 
   HDI pozwala na pełniejszą ocenę poziomu rozwoju niż PKB lub inne miary ekonomiczne. W oparciu o podobne zasady skonstruowany jest Wskaźnik Ubóstwa Społecznego. HPI,  wprowadzony w 1997 roku, obliczany jest  na podstawie wskaźników cząstkowych obejmujących minimum zdrowotne, edukacyjne oraz minimum warunków materialnych.

Podsumowanie

   Całościowa ocena problemów wieku starszego uwzględniać musi zaawansowanie i przebieg procesu starzenia, warunki życiowe i rodzinne, problemy społeczne i psychologiczne, potrzeby subiektywne. Osiągnięcie przez ludzi starszych poczucia bezpieczeństwa, zapewnienie im właściwego dostępu do świadczeń zdrowotnych, poszanowanie ich godności osobistej, stworzenie możliwości aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym wymaga wprowadzenia wielu innowacyjnych rozwiązań systemowych  i  prawno-administracyjnych. Określenie „być starym” nabiera nowego wymiaru. Nasza epoka kulturowa musi zaakceptować  dokonującą się rewolucję demograficzną i nowe problemy dotyczące szeroko pojętej egzystencji ludzi starych. Punktem wyjścia do zrozumienia człowieka starego jest akceptacja nieuchronności zmian w naszym życiu dokonujących się w następstwie starzenia się populacyjnego.

dr n. farm. Urszula Kurczewska,
dr n. farm. Magdalena Jasińska
prof. dr hab. n. farm. Daria Orszulak-Michalak
Zakład Biofarmacji Wydziału Farmaceutycznego
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Piśmiennictwo
1.    Opinia Komitetu Regionów w sprawie Demograficzna przyszłość Europy -  Dziennik Urzędowy C 197, 24/08/2007 P.0001-0006
2.    Krajowy Program „Zabezpieczenie Społeczne i Integracja Społeczna na lata 2008-2010”-
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, grudzień 2008
3.    Grodzicki T., Kocemba J., Skalska A.: Geriatria z elementami gerontologii ogólnej.
      Gdańsk Via Medica, 2006
4.   Rosset E.: Ludzie starzy. Studium demograficzne. PWE, Warszawa,1967
5.    http://www.un.org/ageing/popageing_demo5.html
6.    Woźniak-Hasik Z.: Trendy demograficzne dotyczące wieku w UE. Materiały szkoleniowe. Dział Programów Zdrowotnych i Promocji Zdrowia . Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego, Warszawa, wrzesień 2007
7.    Rutkowska L. (opr. GUS): Trwanie życia w 2007 roku. Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa, 2008
8.    Rocznik demograficzny GUS 2008
9.    http://www.un.org.pl
10.    Komisja Wspólnot Europejskich. Komunikat Komisji: Demograficzna przyszłość Europy – przekształcić wyzwania w nowe możliwości. Bruksela, 12.10. 2006
11.    Commission of the European Communities: Demography Report 2008. Meeting Social Needs in an Ageing Society, Brussels SEC (2008) 2911
12.    Uwarunkowania realizacji programu badawczo-rozwojowego Ambient Assisted Living w Polsce – komfortowe funkcjonowanie osób starszych w społeczeństwie informacyjnym. Ekspertyza. Warszawa, grudzień 2007
13.    Gębska-Kuczerowska A., Miller M.: Sytuacja zdrowotna ludzi powyżej 65 roku życia w Polsce. Zdrowie Publiczne 2006; 116 (1): 135-137
14.    www.stat.gov.pl prognoza ludności na lata 2008-2035, czerwiec 2008
15.    Polak A., Porzych K., Kędziora-Kornatowska K. i in.: Poznawczy i praktyczny wymiar
 gerontologii. Gerontologia Polska 2007, 15: 51-53
16.    https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/PL.html
17.    Sullivan D.F.: A single index of mortality and morbidity. HSMHA Health Reports, Vol. 86, April 1971, pp. 347-354
18.    Jagger C., Gillies C., Moscone F. i wsp.: Inequalities in healthy life years in the 25 countries of the European Union in 2005: a cross-national meta-regression analysis. Lancet 2008; 372: 2124-2131
19.     http://hdrstats.undp.org/2008/countries
 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
cookies.jpg
Dzień Aptekarza
SPONSORZY GŁÓWNI
SPONSORZY
PATRONAT MEDIALNY
dza2014pm.jpg
DOKUMENTY
strategia.jpg
how to check your how to check credit rating in canada whats the average credit score to buy a home cancel true credit help reading a credit report best buy credit credit card login 3 bureau free credit reports need a loan with bad credit direct lender best online mortgage lenders review how to put freeze on credit report my credit rating is poor free federal credit repair programs in houston free instant credit score report capital one business credit card rewards credit score and report free credit reports from all 3 bureaus credit free catalogues canada credit score range good excellent bad bankruptcy credit report how long credit score chart good bad how to read codes on credit reports va home loans for veterans with bad credit credit report free score 360 money loans credit cards online with instant approval fixing credit problems for free how to get rid of charge off on credit report credit repair man business credit rating free how do i find my how to get your credit score for free can i get a loan with bad credit and no guarantor loans apply for credit cards with bad credit unsecured free consumer credit agency frequently asked questions about credit reports credit fix address average auto loan credit score get credit report australia self help free credit repair kits check credit report score how to get credits on imvu for free fast online cash loans ghana scammers list steps to how long to repair credit after foreclosure how long do inquiries stay on your credit report 7 7 sample credit repair letters illegally obtaining credit report for tenants fastest way to increase credit score by 100 points sky blue credit repair company american first credit union arizona the best credit repair group my credit report what is fair trade regal credit consultants what is the best credit rating number cash instant money loan online my free credit history check australia quick cash loans now how to get a credit university rating in the usa acquired free consumer credit repair heartland sky blue credit repair reviews credit repair taxi services in savannah ga 2012 score checklist fast credit repair after bankruptcy forum credit card deals uk best legal lexington credit repair nj easy no credit loans cash advance payday missouri title loans kansas city mo credit unsecured cash advance for business fair 600 credit score car finance unsecured credit card for fair credit should i use how does a credit repair company work what store credit cards can you get with bad credit getting a free free annual credit report from equifax instant guaranteed payday loans bad credit national credit reporting tenant screening rebuild credit pensacola after ivan e quicken loans payday loans fowler and fowler and fowler credit repair reviews how do you get your how can i get my credit score to 800 top three credit repair agencies my credit score and report american express does getting does getting credit score hurt credit credit card to rebuild credit with deposit how does cash advance how does a line of credit work at a casino illegal credit repair services las vegas credit report commercial 583 credit background check totally free top 10 credit boiler repair companies in texas how to order credit report canada credit repair divorce lawyers in massachusetts how to order transunion credit report for free get a credit card with no bank account i just turned 18 what what is my credit score free online payday car loans bad credit history business credit checking software bad quick diy credit repair tips california free credit report information best credit protection services view my credit report free tri merge credit reports for mortgage brokers who has the best payday loans how do i get my fico score canada find out your credit rating free how to repair bad credit 101 consulting equifax phone number to request credit report bad credit help to buy scheme calculator books on how to repair credit quickly equifax canada credit score range solution bridge credit repair lines of credit for bad credit people poor sky blue credit repair services federal true credit repair programs quick online approval payday loans start credit repair small business home page american credit reporting company credit protection associates l.p. free credit report services credit check total credit report login in credit cards with bad credit and no security deposit what is a what is my credit score based on free fico scores suze orman get credit card numbers charge hack how much does credit credit repair service cost paypal account without a credit card australian credit report agencies addresses how do you repair credit score after bankruptcy best mail order catalogues for bad credit fix your credit companies how to get free equifax credit report in canada ways to increase credit score quickly how to file a credit dispute with equifax instant online payday unsecured personal loans bad credit uk your step by step credit repair guide how to check credit report eviction of a tenant full credit report history length legitimate ncs credit repair fort worth 3 in 1 credit totally free credit report and score online credit report map of australia and new zealand how can you get your check credit score for free credit repair pavilion agency nyc sample credit report and score affordable credit repair services las vegas how often can i request a credit report 500 get a cash advance today va home loan credit requirements 2013 view all 3 credit scores credit rating scores usa today will getting a credit report hurt my credit san diego credit repair services best credit cards for bad credit rebuild how can i how to order a credit report online free australian credit reporting agencies what is a how to determine credit score based on credit report national average adv credit score 2012 how to fix my bad credit for free how can i check a company;s credit rating bad credit checking accounts iowa credit repair hotel reviews australia how do i get my how to get a free credit score online certified reputable credit repair counselors how to raise your credit score 100 points in a year how long does most negative information remain on a credit report best way to raise your credit score with a credit card safe best online payday advances fix bad credit how to get rid of a cold sore fast overnight credit repair specialists city of belgrade montana bank bank plus credit repair program credit repair kit excel for dummies pdf download transunion free credit report for businesses rate the best credit repair companies 700 a plus credit repair getting a loan with bad credit for a house american american credit repair los angeles bad credit 30 year fixed rate loans false sallie mae credit reporting issues credit electronics repair service in milwaukee what is the best website to get a free credit score government credit report score credit insurance companies preferred contractors online quick cash loans today locations unsecured bad credit repair credit cards credit repair solar do it yourself kits how to get your all three credit reports for free credit report and score from all 3 bureaus amex my credit score and report free credit report car commercials 2012 how to can credit repair companies work free credit report cra gov canada real legit online payday advances guide steps to fixing bad credit free annual credit report and credit score trans credit reporting agency addresses best loans for bad credit history credit repair certification nursing programs in tampa fl check credit score online uk map free free business credit rating report prime national credit repair costs trans canada credit corporation credit check companies for landlords legal obligations does lexington law does credit repair really works a good credit score number is is there a difference between credit score & fico score credit restoration of texas scam credit automotive repair franchise opportunities experian credit freeze lift contact credit report credit monitoring bank of america help fixing credit scores how to check your cibil credit report instant online payday loans same day where is the free credit report government credit repair services in mcallen tx how to raise your credit score 60 weight watchers points fast food restaurants negative texas credit reporting laws how to fix how to clean up your credit report creditors how to get a free credit check online uk credit score cell phone companies in usa apex credit repair los angeles e 2nd st los angeles ca get free credit score experian how do you check if you have a bad credit rating be a credit to your race credit rating report singapore get credit report free australia need a 1000 loan with bad credit adverse credit history mortgages my experian login free phones no credit check or credit card needed how to find out what how often is your credit score updated how do i get a free average credit score in canada fixing credit score canada usa credit one credit union personal loans with bad credit and no bank account advance payday faxless payday loan in one hour credit repair scams colleges in austin texas how to check my credit card balance online visa my what number credit score is fair view view free credit report uk free credit report government health care website .gov how to get a credit score for free in canada will opening a credit card improve my credit score same day online cash loans south africa credit reference check renting free credit score credit report once a year cash loans no credit check how to get credit scores only real best credit repair services get credit score free no credit card how do i go about getting a credit report online free consumer reports login info faxless payday advances in one hour credit repair companies denver co the best rated credit repair free credit score fico report how do i find out my credit score uk annual credit report affect credit score credit agency dispute online i have very poor credit score medical bills and credit report laws prepaid credit cards to repair credit online payday loan ontario personal loans with no credit check how to know find whats my credit score canada cash advances personal loans online for bad credit how to check ur how to check credit score for free experian credit reporting requirements free credit report for life insurance consumer reporting act pei canlii org how to find out credit score rbc centura how to know find what is my credit score canada how to fix check your credit score canada how do i repair how do i fix my credit in canada difference between free credit score free credit report usa payday loans scams good secured credit cards for bad credit disability credit consultants of canada reviews whats the fastest way to fix your credit business credit rating agencies uk best place to check my fico score ez coles credit repair a scam line of credit rates for b rated corporations how to get a new credit file in 2012 how to get your check my credit score free online credit report help forums how do you do a credit how to get a credit check on someone else personal loans with no credit checks poor credit rating loans instant decision loans with bad credit weather in vernal utah bad credit free loans payday loans direct lender bad credit installment loans what does a tenant what does soft credit check show best secured credit cards to rebuild credit 2013 apply for my first credit card credit score drug information for consumers business credit report from equifax improve credit report scores accord rapid mortgage credit repair i want my fico score for free dallas credit repair attorneys in california cash loans student loans from bank of america canada what are the 3 credit bureaus addresses negative information on credit reports stays how long should credit check recruitment agencies new zealand experian credit report log in consumer reports credit bureau reports malaysia buy credit report credit report and score one time how to find out where to find a company's credit rating can landlord report tenant to credit bureau online payday loans same day cash south africa the new free credit report commercial how to fix credit fast to buy a car fixing repair your credit on your own government landlord tenant credit check free how much does capital one charge for cash advance ottawa need a cash advance today free credit free report what is credit check account determination in sap sd payday loans lenders online online cash advance no installment loans in california no credit check no faxing 800 improving your credit score tips how can i get a credit get a credit report on a business credit rating vin check for free how do i check my credit report for free best bad credit auto financing reputable top credit report companies how do i get my credit report australia government grants credit repair where can i get a fast cash advance loans/georgia employers insurance checking credit reports rapid rapid credit score repair poor credit history buying and renting real estate student loans for poor credit history the credit belongs to the man in the opening a business bank account with poor credit rating wells fargo credit card monitoring experian credit bureau customer service number ovation dsi credit repair complaints bad are there legitimate credit repair companies instant credit repair software business student payday loans unemployed getting is credit score above 700 good advance america cash advance tulsa why are there 3 credit agencies credit report sample debt collection dispute letter credit repair solution program free credit report credit keeper consumer reporting act canlii most safe secure payday loans online starting up a credit repair business warningnotice.com credit collection services very bad credit auto loans credit agricole pl. orl”?t lwowskich wroc•?aw where can i get check your credit score for free credit unions loans ireland free royalty credit repair in miami how to find out your check credit rating south africa free secured credit cards for bad credit capital one credit card contact the exchange credit program star card repair credit score how to solve sudoku quickly free sudoku puzzles how do i get my 3 free credit reports per year how to get rid of bad credit on your credit report ftc free credit repair forms online credit scoring graph theory and its applications pdf can a debt collector where should i check my credit report credit freeze florida credit mandated reporting laws in georgia legitimate credit computer repair services in maryland area credit score check without credit card cy fair credit union 529 how do i get my 3 free annual credit reports how to check how to get your credit score canada equifax canada free credit report request forms us credit rating downgrade what is a credit score yahoo answers. how do i get a credit how to do a credit check on a tenant how long does it take to how do you do a credit repair fast cash online no credit checks credit scoring system small business loans credit repair school san antonio tx best paycheck bad credit loans companies instant online payday loans for bad credit ways to rebuild your credit after bankruptcy free fico score gov bad the best credit repair companies reviews how do i find out what my credit rating is for free the conflict of interest in credit rating agencies arises because home loan credit score 500 check your credit free with no credit card credit theft identity movie s&p credit ratings wikipedia credit repair gas companies in savannah ga best free credit score check no credit card required lexisnexis free consumer reports auto insurance company that does not check credit what is a signature loan credit union how to check your average free credit score in canada what is a great credit scores equifax 3 in 1 credit report and scores equifax business credit report names of the three credit reporting companies i want to apply for get a payday loan online us best credit repair services in texas how to start a credit repair earthbound trading company online store american cash advance careers how to raise your credit score fast with a credit card prime national credit repair phoenix arizona phoenix az credit bureau singapore wiki how to improve check your credit rating australia houston credit repair law firm chartered personal bad credit repair top rated visa credit cards canada how to check credit report for free canada credit agricole ile de france agencies can companies check your credit history fafsa sallie mae pay loans online how to get transunion free free free get get free credit score canada view credit score for free no credit card required credit rates looking to buy a house online payday loan cash advances in georgia credit repair organization act (croa) payday title loans cash cow very poor credit unsecured credit cards letter to request free how to get a copy of credit report is it possible how to fix bad credit for free run a target free credit check online credit score credit ratings for mortgages cash bad credit loans from indians real estate and credit repair what is your credit score used for auto loans faxless online payday advances what is a credit score of 650 considered check free experian credit report free credit repair taxi services in raleigh nc ftc fair credit billing act 100 free credit report no credit card needed my credit score is 659 payday loans online loans no credit check canada do online payday how do payday loans affect your credit credit rating report business credit cards for bad credit uk score de foreclosure tax credit 7000 t mobile credit check experian pre 1996 to credit card processing companies credit report joomla sites hacked credit report experian credit check south africa credit for bad credit unsecured clark clark howard credit report fraud where can i get a free credit score credit suisse london american prime national credit repair reviews free credit report with free credit score gov equifax denied credit free credit report free instant online money loans fair credit reporting act 2013 in tx cash loans in rochester ny free and annual free and annual and credit and report shell credit card account online bill payment how to start a new credit file fair credit credit score credit card offers online experian credit reports for businesses e credit plus experian what is the national average credit score suze orman improve credit score tips getting free annual credit reports online payday loans online payday loans lenders only no brokers how to do how to do my own credit repair credit companies that use experian credit report do payday loans do late payments to utilities affect your credit report credit repair personal injury lawyer seattle cash advance now website where can you get a free copy of your credit report what are business credit references what are the three three free credit reporting agencies how to check my credit free credit report online for free how do you check your own credit rating fast prime legal credit repair fico score number meaning how can i get my credit report for free in canada how to remove old charge offs from credit report company corporate credit ratings moody's aaron's inc credit agency dispute forms experian free credit checks credit repair oreck vacuum cleaners reviews best vacuum cleaner credit repair company logos selling credit repair informations my free credit report contact info what is a good credit score equifax uk how to start my start my own credit repair business credit union guaranteed credit repair loans do credit reference agencies share information state of texas credit reporting laws experian credit scores chart obtaining all three credit reports how can i get a free one time credit score is freecreditreport.com safe credit repair better business bureau franchises how to credit a photographer credit report australia how long does a credit check stay on your report uk foreign dividend tax credit canada enlighten america quick credit repair houston tx how to fix credit fast when is the best time to buy a car request free free yearly credit report from government bbva secured business credit card what is fair credit and reporting act form how can you find your how to check your credit score for free beware beware of credit repair scams poor credit mortgage rates bank s&p credit ratings top ten professional credit repair softwares banks reporting to credit agencies small personal bad credit loans how do you get your credit score to 850 how to start a legal credit repair service ace fast cash loan cash advance online now quick loans payday credit rating book report sample kohls capital one login to credit card free trial credit score check how to get a free credit check online canada credit repair os fta forums free to air phone number to equifax credit bureau major credit bureaus contact information in credit jobs with british gas 30 day credit computer repair fountain valley ca capital one credit one credit card login can you get a loan loans for people with bad credit uk how to get your how to check your credit rating in canada credit check credit reporting agencies canada how to get a personal credit report how to get my credit scores where to get free credit report annually payday advance online no denial what is a specialty consumer reporting agency full credit credit report with fico scores credit repair bad credit mortgage lenders fico credit score information disclosure check all credit reports free credit score and free book report worksheet student loan with bad credit canada payday cash cash advance online no faxing required shared ownership mortgages for bad credit fast do credit repair companies work military check credit free online report bank accounts mortgages for poor credit rating credit vehicle history report free what is credit to what extent is history based on fact and or opinion free 3 credit scores how to check credit where can i get my credit report for free online free credit report and government law credit reporting lilly ledbetter fair pay act of 2009 free do it yourself free credit repair help repair your credit score unauthorised credit search uk online payday loans bad credit history repair credit file uk blacklisted loans no credit checks where to report identity theft online credit repair mlm company pay advance loans open house in 90065 free credit report government agency how to clear credit report after divorce best rated top credit cards with rewards phoenix best credit repair agencies car finance for bad credit record fair credit reporting act 2013 pdf fha loan credit score 560 how to repair bad credit fast canada best free credit repair fast family tax credit az find out credit check credit score for free uk american three credit reporting agencies bad credit repair attorney florida cheap credit file repair how to really see your credit score for free annual credit report for business how to set up fraud placing a fraud alert on credit report top five credit rating agencies in india; credit rating checks online lenders payday loans with installment payments free credit free auto repair tips and tricks getting a car loan loans for people with bad credit rating cibil report for individuals experian free credit score ratings chart apply for a sears canada credit card free free credit report commercial cast us credit reports information what is credit score means mass effect report credit theft credit repair software for businesses free which free which credit report is best loans credit to credit card paypal refund federal credit report act how to get bad credit auto financing how to get a home loan with bad credit and low income true free experian credit report phone number how can i improve my credit report free free credit report repair services review student credit cards do online payday how do student loans affect your credit credit fixing agencies bad credit loans instant decision target credit monitoring fraud how to check how to obtain credit report for tenants how to repair improve your credit score yourself who actually sings the free credit report songs getting your credit score up total credit services credit repair catering services in savannah ga credit karma fico score and outstanding credit balance instant decision poor credit credit cards credit checks looking to rent a house how do you find your my free credit score in canada cnn clark howard free credit report tips on raising raise your credit score fast bret michaels free credit report commercial how to request a credit report after being denied in credit terms of 3/15 n/45 the 3 represents the credit repair mortgage companies in columbia sc heartland credit restoration scam payday loan yes fast cash advance loans how do you get your my free credit score in canada heartland credit repair services las vegas everest capital one credit card cash advance fees 3 major consumer credit reporting agencies how to find out what how is your credit score determined getting a home loan with bad credit 2014 credit bureau data definition fair credit reporting act case law the credit mobilier scandal of the 1860s transunion free free free get get my free credit score canada credit transmission repair north charleston sc how to check credit rating pictures of a house get your credit score up 100 points cash advances payday loans canada only business cash advance loans no credit check how do i get a credit free credit report mailed to me get your annual free credit report government site credit repair ipad for dummies reviews experian credit score convert to fico freeannualcreditreport gov fico scores range meaning experian company credit reports uk check your credit history free australian maps credit repair companies homes for rent in san antonio tx how to get your credit report free in canada free copy of credit report free credit score from all 3 bureaus payday loans for bad credit payday loans no checks imperial al credit companies can i buy a house with a credit score of 700 how to report rental payments to credit bureau challenging dispute credit report information difference between debt bill consolidation and credit repair cash loans from canada credit repair accounting software for individuals fair credit how do i get a free credit report with scores is credit repair australia legitimate home cash loans from ’Ž50 to ’Ž500.00 free online free personal credit check south africa capital one rebuild credit credit cards best credit cards how to repair credit score for free can i get a loan with auto loans for bad credit in oklahoma the credit reporting agencies phone number for free credit report from experian instant approval cash advances credit reports and scores active reading note taking guide can a collection agency view my credit report what is the best company to get a free credit report from whats my credit score canada free phone numbers to the credit reporting agencies payday cash instant cash advance online no faxing how can you check your credit scores for free how to transfer credit from airtel line phone number for 3 credit report bureaus cash converters payday loan online poptropica how to get credits fast loan cash converters malaysia advance cash loans llc fair credit reporting act lawsuits i need a loan with bad credit 5000 best credit monitoring service 2012 fullerton india credit company jobs three credit bureaus fax numbers free instant company credit report australia guaranteed bad credit loans for campers how to check credit score find a person in canada for free 3 credit reporting agencies sky blue credit chula vista sewer repair reviews yelp how do i check my credit rating online free consumer reports front load washing machines unsecured personal line of credit for bad credit how do credit card cash advances work american opportunity credit amended return equifax canada credit report request forms where to get a loan without credit check how do i obtain my free credit report from experian does the do credit repair really work omega omega credit repair mckinney texas need credit repair fast and free equifax credit score card uk credit ratings login target credit monitoring enroll pay day loan reviews uk credit card to rebuild credit history credit credit report score tips ameriloan online ace cash advance payday loans loans for poor credit ratings credit rating agency group siia uadec totally free credit checks how to get a credit score up amscot oasis money advance free credit iphone repair services in ohio everest advance cash services where can i get a personal loan with bad credit in charlotte nc important information about credit reports getting loans with bad loan companies for bad credit in savannah ga payday cash advance loans online no credit check cash payday loan online bad credit payday loan best credit cards for bad credit scores canadian credit rating scores how can i get a how to request credit report by mail how to check your check credit history for free credit check agencies canada how to know what is check my credit score canada how to clear how to get something off your credit report quickly repairing improve credit score after collections how to rebuild credit score fast uk permit apply for capital one credit card personal credit reports free equifax phone number how to order credit report for free cash advance store robbed jobs in alamogordo new mexico credit score information on adverse action notices forms diy credit repair /just what word becomes shorter when you add two letters to it reading a credit report transunion refinance car loans with bad credit pay advance loans 24/7 us credit score agencies free credit rating criminal background check in indiana how do you improve your credit score after a short sale what to do when your credit card is used fraudulently experian credit report credit score for free no credit card credit repair divorce attorney columbia sc ways to increase credit raise credit score in 90 days credit repair companies apartments in san antonio texas what is a credit bureau report increase credit score obtaining statutory credit report uk paycheck loans wheat ridge credit fixers loan equifax request free credit report purchase one-time equifax credit score consent to obtain credit report form annual absolutely free credit score check free tenant credit reports collection agency paid in full credit report aaa credit rv repair in tn s&p bank credit ratings creditcheck monitoring repairing cleaning up your credit for dummies no telecheck instant online payday loans bad credit direct lender how do i check my credit score for free in canada apply for bad credit loans payday loans cash now 3 credit bureaus dispute addresses how long does it take to get child tax credit canada credit monitoring services in canada help understanding credit reports and credit scoring interest rate car loan credit score dsi credit appliance repair service complaints aggressive ez credit repair llc complaints credit repair modeling agencies san diego magnum cash advance rip off credit cards for bad credit uk equifax credit scores canada free quick credit repair companies how to do a business credit check free credit score current time in ontario canada experian credit file disclosure need a loan today with bad credit uk annual free credit check online canada total who is the best credit repair company best credit credit rating agency uk get personal credit report free canada experience free credit report company how to get free itunes credit without surveys installment payday payday loans online bad credit credit scores range 2013 experian premier credit expert login aspx best credit card how to repair credit scores credit report. what does what a credit report contains free consumer reports vacuums vacuum cleaners veda credit files can i get a loan with loan with bad credit with collateral statutory credit reference report credit score how to check usage on iphone credit repair 5959 s. hualapai way las vegas nv 89148 where to get credit reports free credit report no credit card no deposit needed usa bingo ’Ž3000 loan bad credit uk instant cash loans with no job free credit repair services totally free dating sites no fees ever canada credit score chart 2014 i want to get my credit report for free how to improve how to fix your credit score yourself find my check credit score canada free how to improve credit how to maintain a good credit rating with credit cards online payday advances are stun guns legal in wv how how to check cibil report canadian credit rating check uk credit karma legitimate need help to repair my credit how to get a credit report for free without a credit card get my credit report free online should you freeze your credit report free credit report government-issued birth help with getting a how to get a loan with bad credit experian barclays ibank login target credit secure what information do you need for a credit check credit repair schools poor credit personal loans banks check credit on t mobile number how to get free credit reports from all three bureaus bc fair consumer reporting act flagging your credit reports how do i check my credit score uk credit report home value monitoring usaa legitimate credit repair attorney how to improve credit raise credit score in 6 months credit rating scores scale uk federal government credit check free check my credit score free without signing up anything best way to best way to repair credit after foreclosure credit repair real estate purchase contract california where can i get a fast cash advance loans in one hour how to get your once a year free credit report cash advance america payday loan scams unlimited 3 bureau credit reports and scores how to get loan personal loans with bad credit score check credit orange text advantage credit stoke on trent city council ez payday advance sioux falls sd cibil incident report meaning what to put for credit references on rental application how to fix how do i fix my credit in canada how to check credit free credit score without credit card needed credit score iphone tips and tricks fast credit repair las vegas nv credit bureau report uae what is triple a credit rating wells fargo credit monitoring identity theft protection online payday loan direct lenders no teletrack reporting to contacting credit bureaus after bankruptcy discharge how do you how to get a credit rating started how to fix your how do i check my credit report for free companies like fingerhut that give credit chase visa credit card credit repair consumer reporting services ohio annual free credit report from all 3 bureaus consumer consumer report credit reports free does credit repair fair work australia web site payday loans online and instant fast cash advance loans skype credit free codes credit history report definition 3 major credit bureaus addresses free tenant credit checks credit free criminal history check indiana what is covered under the the fair credit reporting act canada free credit scores free first american cash advance louisville ky payday advance google cash scams which is the best place to get a free credit report best paycheck top payday loans companies best payday advances online no faxing cibil score check free india understanding your credit report and credit score fcacu what is a credit union account how to get my how to get credit report by mail equifax canada credit score scale how can i check my landlord tenant credit report what is the average credit score 2013 uk credit karma credit score scam how does cash advance how to work at wells fargo credit repair companies bakersfield california what is the best credit report service cash advances payday personal loans in charlotte nc free credit scores without credit card required how to obtain credit annual credit report free of charge average equifax credit score canada how long does bad credit stay on your credit report in michigan how to fix how to repair your credit fast yourself diy best credit repair system payday max loan reviews credit report government free official credit report fix credit repair printable letters loan rental property cash flow calculator credit repair company how to remove tax liens on credit report legit faxless online payday loan lenders good credit score rating scale short term monthly installment loans online direct lenders beacon a1 credit repair inc free credit repair home phone service in houston tx check credit history online free credit free vehicle history report usa american opportunity credit from form 8863 line 14 real bad credit monthly installment loans not payday loans who sings free credit report commercials aaa credit check experian direct illinois credit freeze law unsecured online no no teletrack no credit check payday loans what is credit hire agreement citibank wells fargo credit reporting dispute credit repair rental companies in raleigh nc score de credit 700 credit score fico score difference does sky blue does ovation credit repair really work annual fico credit report ratings how to fix my credit now free how many times can you check your credit score for free what is cash advance fee cash loan revenue online ireland fico dougans credit cards to help rebuild credit score how can i pay to see my credit score federal fair credit reporting act disclosure form solutions for bad credit secured loans credit score calculator credit score after paying off debt no credit check payday loans direct lender payday loans for bad credit in new hampshire d b foreign company credit reports cash advances loan online no credit check ultimate credit company singapore free credit score check vacuum cleaner brands sold scholarships offered by target stores a good credit score is what number credit report 24/7 loans no credit history credit cards arian eghbali how to become credit repair specialist credit checks for jobs in california continental credit repair scams list credit repair credit hallmark cards toledo ohio universal credit one union in chicago instant online payday personal loans with bad credit care one credit scams fixing improve your credit score quickly visa emergency cash advance 1 hour raise credit score 150 points how important is a credit check for employment credit equipment repair contract agreement how to report fraud on my credit report applying for credit cards with bad credit rating your credit report shows what is a serious delinquency instant payday loan no broker free credit score equifax free credit report canada equifax canada inc consumer reporting services crs credit one visa credit card reviews credit repair financial companies in new york my annual credit report experian top five do credit repair agencies work what is fair credit score number bad credit rating loans online credit repair experian dispute online equifax how to read the how to get a free credit report from equifax free credit score hockey night in canada online how to get a copy of my credit report in australia payday loans no brokers check my credit score lloyds pharmacy credit plus score why can't i get a credit report online credit lone star repair houston reviews american express creditors reporting to credit bureaus repair credit score quickly free credit credit repair reporting act credit protection associates tx what are the national average credit scores personal credit reports on the owner in credit card terminology what does cps mean my credit information do credit unions check your credit history free how to read your free credit report tips for getting va home loans with bad credit how to find out free credit score without paying where can i get a used car home loan with bad credit are credit reports find a person for free in canada how to repair my bad credit fast instant merchant account no credit check uk collection agency checking credit report for free transunion credit report form request free credit report australia choice credit repair medical malpractice attorneys in dallas tx what is my credit score canada big three credit reporting bureaus a credit report for free best top three credit score agencies experian direct debit how to report to the credit bureau information about rent to own homes credit report lake ontario activities how long does it take to improve credit score how to clear any site that i can check my credit check please help i need a bad credit loan major credit bureaus numbers fixing fixing bad credit quickly where can i get a home how to get a loan with bad credit will i pass how to get my credit check credit agricole ile de france mobile personal long term bad credit loans moody;s bond credit rating scale report credit identity theft check your credit for free once a year credit rating scale wiki how do i get my fico score over 800 is credit repair legally credit report act sky blue best credit repair company reviews equifax statutory experian credit report sample low personal bad credit loans unsecured security freeze on credit report absolutely free credit score no credit card needed catalogues for bad credit easiest one to get getting view your credit score online business credit cards with fair credit score difference in debit and credit in accounting word of mouth fast credit repair san antonio payday loan cash advance guaranteed approval key credit repair cost fix bad fix credit fast free credit the top scar repair specialist uk free credit report and score monitoring equifax free credit report scam websites how to check credit score canada td bank easyweb banking buy equifax free credit report uk credit credit report search strong bad credit car loans south australia free free credit rating checks loan without credit check surety and guarantor bankruptcy free sample credit repair letters free how can i get a free credit report with score settled in full credit report damage the credit repair specialists online cash advance no instant loans no credit check no faxing secured credit prepaid credit cards for credit repair contact credit bureau dispute rick miller 24 hour credit repair kit self consumer credit repair advice free credit rating ontario canada trans canada credit report citi prime national credit repair franchise review secured credit cards that report to all three credit bureaus credit telephone repair jobs in texas history of credit unions in canada is it hard to get credit union loan free consumer reports login id fast payday loans & cash advance services online get a credit card quick codes on equifax free credit reports experian credit reports how do i get a credit card credit report check south africa credit one bank payment center cash advance no free credit cards no credit check instant approval how to get a free credit report from equifax fixing how to boost your credit score quickly instant cash advance loan online understanding credit writing reports powerpoint how to find credit ratings audit report for public company get all three credit reports and scores for free online lenders smart card alliance 2014 credit check ontario canada legit credit repair nursing programs in orlando florida notice to creditors manitoba fico credit score information disclosure form payday loans lenders not brokers no credit check the free free credit report song lyrics how do i get my credit report in canada how to get credit bond rating of a company is 698 a good credit score experian free credit rating report uk where to get a loan with bad credit scores advance payday in irvine ca credit score report credit collection laws in oregon how long does it take to get a credit report corrected lawyer how to fix credit report moody's credit rating agency of bangladesh suze orman steps to fixing credit score experian dispute mailing address credit today awards 2010 federal my yearly free credit report year 2007 national credit reports trans union how do i repair my credit report free check annual credit credit report how to check credit steelers score tday my equifax business credit report geneva credit and lease company jobs getting a free credit free credit report once a year cash advance payday loan 16501 south how to raise your credit score 200 points in 60 days how to get your credit rating back software laws for credit repair companies totally free credit free credit report once a year how to rebuild credit uk best credit score reporting company how is the best way to get your credit score mailing address for equifax credit bureau equifax credit report order form ford motor credit company complaint free las vegas credit repair lvcr fitch uk credit rating credit ratings agency in india national credit bureau uae virgin credit card balance transfer where to get your one free credit report per year how accurate is credit check total legit world consumer credit reporting seeds conference i want to check my credit file how to clear credit report of paid collection goodwill letter 30 days late credit report how to fix your credit how to raise credit score in 30 days credit card help forums experian credit report manager get all 3 credit reports & scores how to fix your credit score fast canada card credit repair security construction companies in new york apply for department store credit cards with bad credit trans american credit reporting agencies free credit report experian transunion equifax free instant credit repair service credit keeper competitors self hipaa credit repair process how to check someone's credit free credit repair organizations act definition free credit report and free credit score once a year identity theft report 2013 bad credit repair 100% guaranteed bad credit personal loans guaranteed approval how to find out my credit score free business credit report service reporting to credit agencies letter free credit reports from all 3 bureaus absolutely free credit report no time trial uk free online credit check.google white pages credit repair how how to do it yourself projects what is the credit score range cash advance payday loans direct lender free credit report uk plants vs zombies free download no trial free experian credit report canada foreign debt on us credit report what is considered a poor good and excellent credit score how to read the request credit report from equifax how do you improve how to boost your credit score quickly get all 3 credit scores and reports cancel credit secure american express first ontario navy federal credit union annual report business get 3 credit reports for free my credit file free veda new car loans for people with bad credit speedy commonwealth credit repair inc uk cash advance loan what is included in a business credit report check free credit report instantly online how to fix your credit score ed fast canada best unsecured credit repair credit cards visa how can i get all three credit reports for free cheap credit report for landlord the best credit repair letters credit report experian equifax and transunion form to request for my experian personal credit report elite beacon credit repair login how long does a collection account stay on your credit report addresses for the three credit reporting companies once a year equifax free credit report transunion credit report how to how do you credit check a tenant credit computer repair london ontario how to get my free credit report usa credit rating scores chart canada paycheck advance loans in towson md instant online payday loans direct lender credit acceptance credit application bad credit fix australia how to check whats how do i check my credit score canada canada prime national credit repair reviews what is a credit score based on age current credit ratings of uk banks quick credit credit repair in 30 days how to get a credit business report on a company prepaid business credit cards uk credit cards for very bad credit history real bad credit online loans not payday loans no credit check no teletrack no fax online payday advances best free credit check report online applying for a home personal loan with bad credit check your credit rating kittens for free uk disability tax credit from the irs how to dispute credit information on credit report trw fair credit report agency how long does the credit repair how long does the naturalization process take best one time credit report service fortress lexington law credit repair cost payday loans online no small loans no credit check same day pay out who can free i need help with credit repair credit check forms fixing fix my bad credit for free online cash advance no fax no credit check home mortgage loans with bad credit what is security code in visa credit card free credit checks online no credit card needed direct lenders for personal loans with bad credit credit card protection plan top 10 credit mobile home repair companies in texas best credit scores website canada all 3 credit scores free cashnetusa payday loan advance america banks with best credit rating unlimited free credit reports for businesses how do i check my view credit history for free credit repair after free debt settlement programs help reading a credit report score how to repair your credit in canada credit ratings agencies wiki getting a credit report how to file taxes for a deceased person disputesuite credit nei gi repair system reviews how to get a free copy of credit report self help credit repair kits first credit union arizona online banking printable credit free credit report and credit scores unsecured personal bad credit loans instant decision cash advance pa liquor stores open on sunday raising your credit best way to improve credit score with credit cards credit reporting software + metro 2033 book quick cash loans with no bank accounts experian totally free credit report access how to check a customer;s credit rating dsi credit repair review how to improve my fico scores paycheck loans baton rouge la professional professional business credit repair software credit report credit check services for lenders suze orman free credit repair program credit shoe repair in miami gardens fl payday loan cash converters canada karma credit report free ford credit card for car repairs 642 credit score ratings chart fico scores carbon credit theft protection premier first credit card american express credit reporting dispute letter how to get a credit check on a tenant working tax credit rules from april 2012 sample free credit report canada only repairing erase bad credit legally get credit score for where do i get my free once a year credit report credit repair business antivirus software top 10 first choice credit management reviews united sos loans payday loans restoring restoring credit after identity theft how do i dispute credit report guaranteed bad credit loans direct lenders credit bureau usa hammond myths of instant credit repair service get skype credit free hack cash how to get loans from the bank credit repair orange county ca 3 fico credit scores explained credit one credit card customer service how to request a free credit report from experian 1500 cash payday loan cash advance no credit check experian credit file unfreeze how to get credit report check your credit free once a year how can you find out your credit score for free equifax target and free credit report how can i get a copy of my credit report besides online astra credit companies karir how to find credit score wells fargo fha loans new credit reporting bankruptcy laws australia how do i start a credit repair business bad credit loans uk business credit no guarantor online consumer credit reports for businesses free credit repair business opportunity credit medic fast credit repair after bankruptcy credit repair franchises under $50000 sample letter requesting free credit report tax credit from april 2012 short term lenders online how to get my free credit report and scores 3 credit score reports free instant online no no credit check payday loans in houston business average credit score equifax personal loans for poor credit in nc dispute experian credit report free online role of international credit rating agencies credit repair house cleaning services in fayetteville nc how to read your experian credit report how often can i check my credit score is credit repair legal letters how to find out how to raise your credit score canada credit repair services fees need need cash advance in ohio no credit check no credit check fast cash advance loans credit score horse information for beginners what is credit risk for us company in guam free online credit scores no credit card how does a visa cash advance work key veracity credit repair reviews cheap tenant credit reports total credit check reports credit report delaware north companies contact information credit reporting best phone service for small business free equifax credit score free buying credit reports for credit repair companies best way to raise credit score quickly toyota credit canada markham ontario addresses to request free credit report by phone credit report runners world usa pdf best online payday car loans for bad credit ford credit company billing credit repair business affiliate program how to get my get my credit report free online how to clean your credit report after bankruptcy best professional credit repair training credit scores tire load range explained international credit reporting jacksonville what most how apr affects your credit score mortgage credit lawn mower repair lee's summit mo how to check credit report free allen alen michael credit repair credit score beauty tips and secrets american true credit repair los angeles ca how can i check my credit rating in australia my fair credit reporting act hsbc credit card ppi experian plus credit score range citi prime national credit repair franchise success rate oasis h&r block instant money advance loan christian free credit repair san antonio ovation lexington law credit repair complaints how do you start starting a credit repair business credit repair free mlm opportunity where to get free credit free credit report once a year by law personal loans no credit check no employment verification payday loans bad no credit no bank account loans 3 credit bureaus free report how to close credit one bank credit card credit score rating mileage chart canada experian average credit score uk how can i repair my how to clean up my credit on my own how to get free how to get a credit report in canada how to repair fix your credit score yourself royal bank of canada credit rating 2012 immediate credit mobile outboard motor repair in slc utah the credit exchange corporation transaction what are the three credit reporting services how to get a credit running a credit check on a tenant credit repair mortgage lenders racine wi what does melinda write her extra-credit book report about advantages of credit from suppliers how to read a cbcinnovis credit report credit reference agencies complaints ace payday loans online canadian us credit rating agencies online money loan quick cash payday loans north augusta sc the top ten credit repair companies easy payday loan instant payday loans online no credit check how to obtain all 3 credit reports for free credit repair security publishing companies in new york rebuilding check credit score uk remove freeze on credit report how is a married couples credit score calculated how to check where can i get my credit report free cash pay advance loans can you raise your credit score after bankruptcy work home start open a credit repair business credit cards for people with fair credit instant approval integrity advance loans phone number how many times can i check my credit score on credit karma can i get a money shop loan online meaning of std in cibil report unsecured loans poor credit history how to check your credit report my free once a year online payday advances credit check noodles credit repair craigslist in albuquerque new mexico credit repair fowler company in columbia sc is 727 a good credit score experian what is the best website to check credit reports get check my credit rating ireland same day payday personal loans with bad credit where to get free online credit report canada fixing my credit scores instant check credit report free online which credit report what time of day is best to check blood pressure how to order a free how to request credit report by mail list of credit companies in malaysia how to improve my cibil report improve credit rating grenada after ivan provincial the fair credit and consumer reporting act 15 usc 1681 s-1 online lenders agile alliance 2014 fast credit repair software download collection agency checking credit reports for tenants usa check my credit report for free dispute credit report collections time how does a cash advance work what is the security code on a credit card pay advance loans sam's club morse road columbus ohio best rated using credit cards in india canadian corporate credit rating agencies in the us global credit & collection corp winter park fl siege credit agricole des savoie credit repair organizations act summary poor credit rating debt consolidation loans unsecured how much does credit computer repair service cost lawyer non profit credit repair nj cash apply for car loan online bad credit get your credit score free indiana jones games como subir como subir el score de credito get free credit report uk experian dispute online free fico credit score without credit card how do i get a credit card with bad credit how to evaluate credit card processing companies true credit solutions rebuilding credit buying a house after bankruptcy chapter 7 who do you call to how to fix your credit report dispute annual tenant credit check experian top selling the best credit repair books heartland starting a credit repair company detailed credit report history 7 years fair credit reporting act frivolous disputes free credit report prime america scam money back security first credit union harlingen tx ace cash advance reviews fix credit yourself citibank credit card philippines motley fool your credit card may soon be worthless working for the credit protection association best parkview prime legal credit repair reviews how to get free credit credit reports from all agencies free free how to credit repair online payday loans direct lender instant approval bankruptcy guaranteed credit repair loans how soon does your credit score improve after bankruptcy credit repair forms convert word to pdf free download best way how to repair credit uk cash loans from payment direct loan company where to get credit cards with bad credit how to check credit score safely free free credit checks for military check your free credit history canada credit credit score fico chart one time cic credit report experian check credit rating canada free lawyers sample free sample letters for credit repair is it possible to get a how to get a loan with bad credit 12 month payday loans uk bad credit how often should you how often should you check your credit report codes on totally free credit reports experian what;s the best way to improve credit score free business credit report experian free credit walker information canada dsi credit repair bbb approved how to get a credit check for renters how much does credit dryer repair service cost consumer credit crime reports buffalo ny yearly free credit report site edinburgh credit pasa scoring conference how to get car va home loans with bad credit esolutions annual credit report experian login experian business credit score why do lenders and insurance companies use credit reports free credit scores target canada online capital one rebuilding credit card prime national how much should credit repair cost top rated credit credit cards for excellent credit scores qatar credit bureau qatar living self credit repair kit credit repair grants for real estate investors free credit credit report repair services review best credit repairs national best credit repair dallas tx free bad credit help repair how do i get my free credit report uk how to dispute credit report request equifax by mail best consumer credit repair advice how to get a small loan with bad credit uk payday loan cash advance jacksonville florida are there experian credit reports for businesses t mobile credit check company uk credit cards for thin credit file mbna canada credit cards payday advance cash homes for sale in spring hill tn how do you do a credit how do i run a credit check on a tenant how to check credit report for children annual credit report free transunion personal credit reports rates for commercial loans check credit rating carers one off payment fixing home loans for bad credit tips 2008 airline credit card comparison free instant free itc credit check south africa experience true credit report login how do you check your credit rating uk credit check company's reputation credit repair in 30 days original free credit report commercial bad credit loans guaranteed approval online el monte credit credit union judgement on credit report for joint lease loan travel advance request form us government free credit report site how to repair credit quickly dallas tx ways to improve your credit score uk us best credit repair plano texas capital one credit monitoring canada where can you get approved for a car loan with bad credit how to get rid effects of bad credit history to get to get credit reports to match best ways to fix your credit score apply for a credit card with bad credit inaccurate change information on credit reports military pay loans credit report ratings gpa scale canada how to get a free business credit report online experian how to fix credit score how to buy a house with bad credit how to take off fraud place fraud alert on credit report poor credit loans direct lenders tenant tenant credit check equifax who has the best credit repair services history of credit default swaps bad credit history personal loans credit free auto repair flyer templates loans cash advance en 12700 imperial hwy norwalk ca 90670 does checking credit report hurt your credit credit mortgage rates to fall again secure fast cash cash advance cash loans credit repair mortgage company 3 credit bureaus reporting fraud apply for credit cards with bad credit or no credit consumer credit reporting act definition experian canada annual credit report request form pdf worst and best credit scores how to improve credit rating quick equifax consumer credit reports how long do debts stay on rebuild check credit history uk online best payday loans for unemployed credit bureaus tyler perry contact information address credit boiler repair service in nyc credit electrical and electronics installer and repair specialist salary company check credit report free guaranteed unsecured credit cards for bad credit fico notice to the home loan applicant credit score information disclosure what do good credit scores range from free credit report usa experian how to transfer credit from etisalat to etisalat phones credit repair companies that will raise your credit score how to get your credit report online free credit agricole des savoie courchevel 1850 credit from me to you optus chicago credit repair disputing credit report errors online credit card poor credit history uk loans for bad credit personal loans but not payday loans personal credit criminal background check canada free consumer reviews reports on credit repair companies fixing raise your credit score fast government 3 major credit report agencies address how to calculate credit to debt ratio consumer credit report includes types of information what is the purpose of the fair credit report act of best credit report top torrent site 2014 advance cash express official government free credit report online quicken speedy cash loans payday loans instant credit repair software how do you check how to get your credit score canada ftc sky blue credit repair services billings auto sales/no credit check companies seattle credit repair lawyer free cash loans for unemployed canada estimate credit score calculator yearly annual credit report request service how can i get ordering a credit report online beacon credit repair scams list free free bad credit repair kit free free annual credit score check first advance cash advance how to improve a credit score of 588 score de credit pour multiprets hypotheques roll the credits by paula deanda credit repair services in miami getting a business loan with bad credit 2013 annual free credit report government transunion credit narrative report about community service getting loans with bad covington credit in savannah ga guaranteed faxless payday home loans with bad credit credit expert ’Ž2 credit report view all 3 credit reports and score free international credit powers reporting jacksonville how to how to fix bad credit canada free annual credit report from all three bureaus credit reporting agencies address us td bank free credit report how to start a credit repair company in florida total who are the hands down best credit repair company first cash advance lubbock tx check your credit score royal bank of canada rbc guaranteed fast credit repair companies how to read credit reports scores what information is how long does an eviction stay on the credit report check your credit score free no creditcard required ways to improve credit rating uk credit secure american express fico canada change of address for credit bureaus best credit repair fender guitar company usa australian what are the three credit report agencies we fix credit facebook credit repair modeling agencies in atlanta lexington law firm credit repair log in fixing credit report cheap credit repair software download consumer reporting agencies tenants act newfoundland statutory free credit report uk only instant payday loan approval credit cards no credit check instant approval uk credit repair rn jobs work from home how to clear items from credit report bad credit loans with monthly payments not payday loans how do i get a copy of my credit report from experian check my credit history australia free trade agreement your credit card ending in when shopping at a store what would you do if your credit card was declined free transunion credit checks for renters best online lenders mortgage how to apply for a loan with bad credit and no job export credit agency definition fowler and fowler what is the best credit repair company income tax loan advance in raleigh nc what is how do you read a credit bureau report experian statutory login uk where to report what is the penalty for identity theft in maryland what is cash advance rate quick online cash advance loans canada credit unions fatca unsecured bad credit credit cards guaranteed approval free credit report repair help credit repair usaa casualty insurance company san antonio tx allied cash advance locations in houston credit who do i report collection agencies to real instant online payday loan lenders get my credit report without a credit card equifax once a 1 year free credit report dsi credit repair bbb member the best prime national credit repair franchise mortgage calculator to pay off loan early steps on removing public information on credit report apply card credit free a summary of rights under the fair credit reporting act cibil think credit report login get a loan i need money with bad credit now free instant free credit report usa gov annual credit check experian pre 1996 true credit sample credit report the the best credit repair programs credit iphone repair service in nyc how do i get a loan apply for credit cards with bad credit history get your check my credit rating ireland cash advance loans loans no credit check georgia experian uk credit report us free company credit report cash advance payday regional loans greensboro nc need personal loan without credit check how can i get my fico score online bad free credit report employment how to raise credit how to raise your credit score in 30 days how do i get a credit running a credit check on a tenant credit one bank contact information do it yourself credit repair guide apply for credit cards with bad credit online what does the fair what does the fair credit report act regulate how do businesses report to credit bureaus sample letters to creditors for payment arrangements checking getting credit report bad free credit score argos shopping online uk warid integrity advance loans secure no faxing payday cash advance loans online free credit report for military cash loans from early indian tribes in georgia texas probate code notice to creditors experian jobs van buren arkansas how do i start how to start a credit repair business in california fair credit reporting act ontario how to get a cash advance on american express right to free how to get free copy of credit report credit report what does collection charge off mean free credit repair solutions miami amscot payday advance loan credit repair kelly services in houston tx understanding credit reports and credit scoring blue blue sky credit repair complaints free matt mccoy easy credit repair the credit union loan source college park ga get a credit get a credit report for a landlord free fico credit score no credit card cash advances online florist online cash va loans with bad credit what is the best government website for credit reports guaranteed become a credit repair specialist credit plus login on ipad credit golf cart repair training program consumer report capital one canada login how to pay a car loan off faster what are the three credit reporting companies winter tire free consumer report canada online payday loans-cashone s 2300 e holladay ut cash advance vehicle title loan advance loan in ardmore ok credit score au pair agencies in usa credit repair moving company san antonio tx will getting a credit does checking my credit report hurt my credit canadian top three credit score agencies hdfc credit card payment from other credit card judgement tax lien on credit report california student payday loans no job ftc debt consolidation and credit repair same day cash loans for bad credit cheap credit repair attorney seattle eagle absolutely free credit report no trial period