21.10.2014.
Aptekarz Polski
Start.
Aktualności
Opieka farmaceutyczna
Wszechnica
Manuał aptekarski
W aptece
Lex Apothecariorum
Edukacja
Farmacja na świecie
Rynek leków
Panorama samorządu
Biblioteka
Historia farmacji
Muzealny kalejdoskop
PharmaExpert
Nowe rejestracje
Świat w pigułce
Chwila oddechu
Sport to zdrowie
Galeria
Przegląd prasy
Warto wiedzieć
Rozmowy Redakcji
Listy do Redakcji
Forum wydarzeń
Z uniwersytetu
Numer 97/75 online
Menu witryny
Wydawnictwo NIA
Zamów Aptekarza


mapa strony: Start.


 


06.2009 - "Problemy socjo-demograficzne w Polsce i na świecie." Drukuj Email
czerwiec 2009, nr 34/12 online
 
„Coraz większą wagę będzie przywiązywać się do potrzeb ludzi w podeszłym wieku,
zmniejszy się natomiast proporcjonalnie zainteresowanie sprawami młodych”
(A. Toffler: Szok przyszłości,1984)

PROBLEMY SOCJO-DEMOGRAFICZNE
 
W POLSCE I NA ŚWIECIE
 
 
Wstęp
 
   Zachodzące przemiany demograficzne są fenomenem w historii. Według Departamentu Spraw Gospodarczych i Społecznych ONZ do 2050 roku światowa populacja wzrośnie z aktualnego poziomu 6,7 miliarda do 9,2 miliarda. Tempo starzenia się społeczeństw jest bardzo szybkie -  liczba osób w wieku powyżej 60 lat w 2006 roku wynosiła 688 milionów, w 2020 roku  będzie liczyć około miliarda.
   WHO promuje ideę aktywnego starzenia się, podkreśla konieczność zachowania praw człowieka starego do godności i niezależności, uczestniczenia w życiu społecznym, opieki i samowystarczalności. Komitet Regionów w sprawie „Demograficzna przyszłość Europy” zaleca prowadzenie zróżnicowanych analiz przemian demograficznych, akcentując, że zjawisk tych nie należy postrzegać negatywnie,  a pojawiające się wyzwania  stać się mogą szansą, dającą społeczeństwu nowe możliwości i kierunki rozwoju. Konieczne jest podejmowanie działań  w skali zarówno międzynarodowej, jak i narodowej, regionalnej czy lokalnej. Problemy związane ze starzeniem się społeczeństw muszą stać się priorytetem polityki społecznej również naszego kraju.
   Demografowie odróżniają projekcje demograficzne i prognozy  demograficzne. Projekcje ukazują przebieg przyszłych procesów w różnych wariantach. Prognoza jest projekcją demograficzną uznaną za najbardziej prawdopodobną.
  Poniższe opracowanie ma na celu przedstawienie stanu, struktury i dynamiki niektórych prognozowanych  zmian demograficznych, obejmujących okres do roku 2050.
 
Starość i starzenie się społeczeństw – rewolucja demograficzna
 
   Starzenie się organizmu definiowane jest zwykle jako zespół postępujących w czasie zmian, anatomicznych i fizjologicznych, zmniejszających rezerwę fizjologiczną i ograniczających zdolności funkcjonalne organizmu. Zachodzące zmiany są etapami naturalnych przemian ustrojowych. Ostatni etap – starość  oznacza zaawansowanie procesów starzenia w  stopniu  istotnie ograniczającym procesy biologiczne i adaptacyjne.
   Definicje, kryteria, wskaźniki, czy progi określające i charakteryzujące starzenie się, starość i jej poszczególne etapy są bardzo różne. Najpowszechniej uwzględniane są podziały wyznaczane przez granice: chronologiczną (równoznaczną z wiekiem kalendarzowym), biologiczną (wiek sprawnościowy), ekonomiczną (wiek zaprzestania pracy produkcyjnej) i społeczną (odnoszącą się do miejsca jednostki w społeczeństwie).
   WHO za początek starości przyjmuje umownie 60 rok życia; wyróżniane są okresy: wieku przedstarczego (45-59), starości wczesnej (60-74), starości późnej (75-89) i starości bardzo późnej (90 lat i powyżej, inaczej długowieczność, wiek sędziwy).
   W Polsce jako kryterium wkroczenia w okres starości demograficznej  przyjmowany jest zwykle wiek nabywania uprawnień emerytalnych (60 lat kobiety/65 lat mężczyźni).
   Starzenie się populacji jest zmianą jej struktury, zmierzającą do zwiększenia udziału w populacji ludności w  wieku starszym (powyżej 60 lat lub 65 lat). Jest  zjawiskiem złożonym i długofalowym, zależnym od procesów rozrodczości, umieralności i migracji. Do oceny stopnia  zaawansowania procesu starzenia się społeczeństw najczęściej stosowane są skale starości demograficznej  według  ONZ  oraz według skali demografa polskiego- Edwarda Rosseta. (tabele 1, 2)

Tabela 1. Skala starości demograficznej wg ONZ 
 
 ^kliknij, aby powiększyć
 
Tabela  2. Skala starości demograficznej wg E. Rosseta

 
^kliknij, aby powiększyć
 
 
Struktura wieku ludności
 
   W roku 1950 na świecie żyło 200 milionów osób w wieku 60 i więcej lat,  w 1975 roku - 350 milionów, w 2000 roku - 605 milionów, a w 2006 roku liczba osób w tym wieku wzrosła do 688 milionów. Prognozy demograficzne przewidują, że w roku 2020 grupa ta będzie liczyć około miliarda, a w roku 2025 zwiększy się do 1,2 miliarda.
   Zmiany demograficzne zachodzą  w  poszczególnych państwach z różną  szybkością, zależną w istotny sposób od stopnia rozwoju kraju. Proces zmian w krajach rozwijających się zachodzi dużo szybciej niż w krajach rozwiniętych (tabele 3 i 4 ).
   W krajach rozwiniętych największe konsekwencje społeczne spowodowane są wzrastającym udziałem osób starszych w społeczeństwie. W krajach rozwijających się najistotniejsze jest tempo zachodzących przemian (brak infrastruktury zabezpieczającej potrzeby osób starszych).
 
 Tabela 3. Struktura wieku ludności w krajach o różnym poziomie rozwoju
             gospodarczego w latach 2005*  i  2050 ** [%]
 
 ^kliknij, aby powiększyć
 
Źródło: opr. na podstawie United Nations Programme on Ageing
*- stan rzeczywisty
** - prognoza
 
Tabela  4. Struktura wieku ludności na poszczególnych kontynentach
      w latach 2005* i  2050 ** [%]

 
^kliknij, aby powiększyć
 
Źródło: opr. na podstawie United Nations Programme on Ageing
*- stan rzeczywisty
** - prognoza
 
   Społeczeństwo Polski oraz większości krajów w Europie wkroczyło w fazę starości demograficznej. Do krajów o najwyższym odsetku osób starszych należą Włochy (19,3), Grecja (18,5), Szwecja (17,3 ), najmniej osób starszych żyje w  Irlandii (11,2), Słowacji (11,8), Czarnogórze (12,6) (tabela 5). Odsetek osób w wieku 65 lat  wynosi w Polsce 13,3%.

Tabela 5. Liczba ludności w wieku lat 65 i więcej
w niektórych krajach europejskich
 
^kliknij, aby powiększyć
 
Źródło: Rocznik demograficzny 2008 GUS

   Zgodnie ze skalą starości demograficznej przyjętą przez ONZ -  Indie,  Meksyk i Brazylię można zaliczyć do krajów o populacji określanej mianem dojrzała (udział w społeczeństwie osób w wieku powyżej 65 lat <7% ). Dane zamieszczono w tabeli 6.
 
Tabela  6. Liczba ludności w wieku lat 65 i więcej w niektórych pozostałych krajach
 
^kliknij, aby powiększyć

Źródło: Rocznik demograficzny 2008 GUS

Długość życia
 
   Po raz pierwszy w historii, w roku 2006 kobiety żyły dłużej niż mężczyźni we wszystkich krajach świata, także w krajach zaliczanych do słabo rozwiniętych. Według danych WHO z czerwca 2008,  na świecie najkrócej żyją mieszkańcy Afryki (mężczyźni -39 lat w Sierra Leone, 42 lata w Zambii i Nigerze,  kobiety - odpowiednio 42 i 43 lata). Spośród krajów leżących poza Europą mężczyźni osiągają wiek 79 lat  w Japonii i Australii. Najdłużej, 86 lat, żyją Japonki.
   W Europie najkrócej żyją Rosjanie (mężczyźni - 59 lat, kobiety - 72,4 lata). Przeciętne trwanie życia w wybranych krajach Europy przedstawiono w tabeli 7.
 
Tabela  7. Przeciętne trwanie życia w niektórych krajach Europy
^kliknij, aby powiększyć
 
Źródło: http://epp.eurostat.ec.europa.eu. ; GUS: Trwanie życia w 2007 roku.
 
   Populacja osób starszych starzeje się też w swoim obrębie, liczba osób w wieku 80 i więcej lat  (oldest old) stanowi obecnie 13% grupy osób w wieku powyżej  65 roku życia, w roku 2050 stanowić już będzie 20% tej grupy. W ostatnich dekadach w państwach rozwiniętych nastąpił szybki wzrost liczby stulatków. Badacze przewidują „eksplozję stulatków” w latach 2050-2060 (status stulatków uzyskają pokolenia urodzone po II wojnie światowej, tzw. baby-boom). Według prognoz liczba stulatków wzrośnie 14-krotnie - do roku 2050 będzie ich ponad 3,7 miliona. Wzrostowi udziału ludzi starych w populacji towarzyszyć będzie spadek udziału dzieci, wskutek czego mediana wzrośnie średnio o blisko dziesięć lat  (tabela 8).
 
Tabela 8. Mediana wieku ludności świata w latach 1950, 2005, 2050
 
^kliknij, aby powiększyć
 
 * -prognoza
Źródło: oprac. na podstawie United Nations Programme on Ageing

Działania ONZ w kwestii starzenia się społeczeństw
 
   Zagadnienia związane z powstałą sytuacją ludzi starszych podjęto na Pierwszym Światowym Zgromadzeniu na temat Starzenia się Społeczeństw we Wiedniu w 1982 roku. Wiele państw nie miało jeszcze opracowanych programów uwzględniających problemy demograficzne. Prognozowany wzrost ludności w wieku powyżej 60 lat o 240%  na przestrzeni lat 1975-2025 określono mianem demograficznej rewolucji. Postulaty zapewnienia starszym ludziom odpowiedniego poziomu życia i uczestnictwa w życiu społecznym zawarte zostały w Międzynarodowym Planie Działania w Kwestii Starzenia się Społeczeństw. Zwrócono uwagę na specyficzne dla starszych osób problemy  skupione przede wszystkim w takich dziedzinach jak: zdrowie, rodzina, mieszkanie i środowisko, żywienie, zabezpieczenie dochodów, edukacja i zatrudnienie. W 1991 roku Zgromadzenie Ogólne NZ przyjęło Zasady Działania na Rzecz Osób Starszych. Zbiór obejmował zasady podporządkowane pięciu wartościom - niezależności, godności, osobistemu rozwojowi, uczestnictwu w życiu i zapewnieniu opieki ludziom starszym. Drugie Światowe Zgromadzenie na temat Starzenia się Społeczeństw odbyło się w 2002 roku w Madrycie. Główne hasło zgromadzenia brzmiało: „Społeczeństwo dla wszystkich grup wieku”. Zaprezentowano Ramową Politykę dotyczącą Aktywnego Starzenia się, przyjęte zostały dokumenty: Deklaracja Polityczna i Międzynarodowy Plan Działania dotyczący Aktywnego Starzenia się. Określenie „aktywny” odnosi się do ciągłego udziału w życiu społecznym, ekonomicznym, duchowym, czy sprawach publicznych.  Określenie „zdrowie” oznacza, zgodnie z definicją WHO, psychiczny, fizyczny i społeczny dobrostan. Aktywne starzenie odnosi się więc do zdrowia psychicznego, aktywności fizycznej i zabezpieczenia społecznego.

Europa
 
   Zgodnie z ogólnie przyjętymi wskaźnikami Europa starzeje się. Co siódma osoba jest w wieku powyżej 65 roku życia, a liczba osób w wieku 0-19 lat wyraźnie się zmniejsza. Następuje spadek dzietności i wydłużanie trwania życia. Najwięcej ludzi starych żyje we Włoszech i Grecji.
   W październiku 2006 roku Komisja Wspólnot Europejskich zaprezentowała dokument: „Demograficzna przyszłość Europy – przekształcić wyzwania w nowe możliwości”. Była to kontynuacja komunikatu Komisji skierowanego do Rady Europejskiej pt.:„Europejskie wartości w zglobalizowanym świecie” i Zielonej Księgi Komisji pt.: „Wobec zmian demograficznych: nowa solidarność między pokoleniami”. Dokument analizuje sposoby sprostania wyzwaniom demograficznym i wskazuje kierunki działań podejmowanych na szczeblach lokalnych, regionalnych, krajowych i europejskich.
   Starzenie się ludności UE wynika przede wszystkim z czterech tendencji demograficznych:
•    spadku średniej liczby dzieci przypadających na jedną kobietę (w 2005 roku współczynnik dzietności ogólnej (total fertility)  w UE-25 wynosił średnio 1,5, podczas gdy wartość przyjęta jako wskaźnik  odnowy pokoleń wynosi co najmniej 2,1);
•    osiągania wieku emerytalnego przez pokolenia wyżu powojennego, tzw. efekt  „baby boom”;
•    przedłużania oczekiwanej długości życia (do roku 2050 o co najmniej 5 lat), rosnącego udziału ludzi sędziwych w społeczeństwie;
•    częściowego zrównoważenia zmian struktury społecznej przez napływ imigrantów krajów trzecich.
   W wyniku opisanych tendencji liczba ludności UE będzie stopniowo zmniejszać się, przy czym ludność w wieku 15-64 lat zmniejszy się do roku 2050 o 48 milionów, co będzie skutkować wzrostem współczynnika zależności z 24,5% w roku 2004  do 52,8% w roku 2050  (współczynnik zależności rozumiany jako stosunek liczby osób w wieku 65 lat i więcej do liczby osób w wieku 15-64). Według  Eurostat współczynnik  zależności wynosił w Polsce w 2004 roku 18,6%, a  w roku 2050  sięgać będzie 51%.
   Zmiany demograficzne i będące ich efektem zmiany społeczno-gospodarcze, są źródłem szeregu nowych problemów – zarówno w sferze ekonomicznej, jak i medycznej, czy etycznej.
   Zgodnie z ustaleniami Komisji Europejskiej polityki - wspólnotowa i krajowe - muszą dostosować się do wyzwań demograficznych. Kierunki polityki określone przez dokument „Demograficzna przyszłość Europy – przekształcić wyzwania w nowe możliwości” skupiają się na:
•    promowaniu Europy sprzyjającej odnowie pokoleń (polityka rodzinna);
•    Europie doceniającej znaczenie zatrudnienia- dłuższe aktywne życie o wysokiej jakości (dłuższa oczekiwana długość zycia w dobrym zdrowiu może oznaczać dłuższą aktywność zawodową; promowanie aktywnego starzenia się, dostęp do uczenia się przez całe życie);
•    wzroście produktywności i konkurencyjności Europy (zachęcenie europejskich podmiotów gospodarczych  do uwzględniania potrzeb starzejących się społeczeństw, powstanie nowego rynku dóbr i usług, także dostępu do nowych technologii);
•    opracowaniu polityki imigracyjnej (wspólna polityka w dziedzinie legalnej migracji z krajów trzecich, wewnętrzna mobilność obywateli wspólnotowych – kontynuacja przechodzenia do pełnej swobody przemieszczania się w ramach UE  w 2014 roku);
•    zapewnieniu stabilności finansów publicznych (reforma emerytur, rozwój prywatnych systemów oszczędzania, systemy kapitalizacji, edukacja w dziedzinie finansów).
   Europejski Komitet Regionów podkreśla potrzebę analizy zmian demograficznych na poziomie regionów, miast i gmin. Dostrzega potencjał ludzi starych i możliwość wykorzystania ich wiedzy przy budowie europejskiego społeczeństwa.
   Postępy czynione w realizacji nakreślonych działań mają być oceniane podczas organizowanych co dwa lata spotkań. Drugie Europejskie Forum Demograficzne odbyło się 24-25 listopada 2008 roku. Obszerny raport z obrad zamieszczony jest na stronach internetowych Komisji Europejskiej. Według raportu problem starzenia się społeczeństwa UE można starać się  rozwiązać poprzez pomoc starszym ludziom w zachowaniu aktywności i kontynuacji pracy. Obserwowane jest odwrócenie  tendencji  do wczesnego przechodzenia na emeryturę, obecnie jeden na dwóch Europejczyków chciałby pracować po osiągnięciu wieku emerytalnego.
   Opieka oferowana przez obecny system ochrony zdrowia często nie odpowiada  nowym potrzebom. Konieczne jest zwiększenie wykorzystania nowych technologii (np. telemedycyna, indywidualne systemy zdrowia dostępne dla ludzi starszych). Istotna jest intensyfikacja działań zapobiegawczych umożliwiających promocję sposobu życia i warunków sprzyjających dobremu zdrowiu, a więc m.in.: programy zdrowotne, walka z otyłością, paleniem tytoniu, alkoholizmem.

Polska

   Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015 przedstawia sytuację zdrowotną społeczeństwa polskiego oraz zadania stojące przed administracją rządową, samorządową i organizacjami pozarządowymi. W kraju, mimo powszechności ochrony zdrowia, identyfikowanych jest wiele problemów związanych z zapewnieniem właściwej opieki osobom starszym. W dużej mierze spowodowane jest to rozproszeniem i brakiem koordynacji opieki zdrowotnej prowadzonej przez różnych świadczeniodawców. 
   Do największych problemów zdrowotnych w grupie osób starszych należą:
•    wielkie zespoły geriatryczne (zaburzenia lokomocji i upadki, zaburzenia wzroku i słuchu, depresja, otępienie, nietrzymanie moczu i stolca, niedożywienie); delirium (splątanie, majaczenie);
•    jatrogenny zespół geriatryczny (zespoły objawów chorobowych, wynikających z przyjmowanych leków, spowodowane m.in. zmianą farmakokinetyki w wieku starszym, polipragmazją, zjawiskiem noncompliance);
•    występujące najczęściej jednostki chorobowe (choroba zwyrodnieniowa stawów, nadciśnienie tętnicze, udary mózgu, cukrzyca, choroba niedokrwienna serca, przewlekła obturacyjna choroba płuc, zaparcia, osteoporoza).
Analiza stanu zdrowia osób starszych  powinna być prowadzona w sposób ciągły, w oparciu o wystandaryzowane skale oceny geriatrycznej. W celu zabezpieczenia odpowiedniej jakości systemu świadczeń z zakresu profilaktyki i leczenia konieczne jest określenie spodziewanej w przyszłości liczby osób starszych, a wśród nich  pacjentów poradni, oddziałów szpitalnych,  ośrodków paliatywnych.
   W Polsce występuje duża różnica w stanie zdrowia i trwaniu życia w zależności od  województwa. W 2007 roku  mężczyźni najdłużej żyli w województwie podkarpackim – blisko 73 lata, najkrócej w łódzkim – 68,7 lat. Kobiety najkrócej żyły w województwie łódzkim - 78,7 lat; w województwach: podkarpackim, małopolskim, mazowieckim, lubelskim, podlaskim i świętokrzyskim żyły ponad 80 lat.
   W ciągu najbliższych lat liczba ludności Polski będzie zmniejszać się. W tabeli 9 przedstawiono prognozę stanu ludności  w najbliższych latach.
 
^kliknij, aby powiększyć

*Dane rzeczywiste
Źródło: GUS: Prognoza ludności na lata 2008-2035
 
   Ubytek ludności w latach 2007-2035  wyniesie ponad 2,2  miliony osób, co oznacza 5,7% ludności mniej niż w roku 2007. Prognoza jest bardziej optymistyczna niż prognoza GUS z 2003 roku,  ponieważ przewidywany jest dodatni przyrost naturalny do 2013 roku.
   Struktura ludności według wieku ulegać będzie dynamicznym zmianom (tabela 10).

Tabela 10.  Struktura ludności  Polski według  ekonomicznych grup wieku (w tys.),
         lata 2008-2035
 
^kliknij, aby powiększyć
 
Źródło: GUS: Prognoza ludności na lata 2008-2035

   Systematycznie będzie zmniejszać się udział dzieci i młodzieży. Udział osób w wieku poprodukcyjnym 60+/65+ w roku  2008 wynosił 16,2%, w roku 2035 będzie wynosić już 26,7%, a więc wzrośnie o ponad 10%.
   Pogarsza się również współczynnik obciążenia demograficznego ludności w wieku produkcyjnym ludnością w wieku nieprodukcyjnym - odpowiednio w roku 2008  było to 55%, a w roku 2035 będzie to już 73,5%.

Kompleksowe wskaźniki oceny stanu zdrowia społeczeństwa
 
   Intensywnie rozwija się gerontologia, w ramach której wyodrębniono gerontologię eksperymentalną, medyczną i społeczną. Gerontologia eksperymentalna zajmuje się fizjologią starzenia się, medyczna obejmuje geriatrię (zwaną medycyną starości) z wyodrębnioną psychogeriatrią i geratohigienę. Gerontologia społeczna  dzielona jest na  psychologię starzenia się – gerontopsychologię i socjologię starzenia się – gerontosocjologię. Równolegle rozwijają się polityka społeczna wobec starości i ludzi starych  oraz ekonomika zdrowia.
  Sytuacja zdrowotna społeczeństwa polskiego na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci uległa poprawie, jednak w porównaniu z większością krajów europejskich przedstawia się niekorzystnie. Najprościej można opisać ją wskaźnikiem zwanym dalszą długością oczekiwanego życia (ang. life expectancy - LE). Jest to podstawowy wskaźnik oceny stanu zdrowia społeczeństwa, będący wypadkową wielu czynników, skupiający informacje o stanie zdrowia całej populacji, jakości opieki zdrowotnej oraz warunków życia społeczności.
   Oczekiwana długość życia obliczana w momencie urodzenia jest liczbą lat, jakie może przeżyć noworodek przy założeniu, że istniejący trend umieralności pozostanie niezmieniony w okresie jego całego życia. Oczekiwaną długość życia można obliczyć dla każdego wieku. Mówi ona o średniej liczbie lat, jaką w danych warunkach umieralności ma do przeżycia osoba z danej populacji, będąca w wieku x ukończonych lat.
   Główny Urząd Statystyczny opracowuje tablice trwania życia.  Zawarte w nich wskaźniki należy odczytywać jako przeliczone na hipotetyczną grupę liczącą 100 tysięcy osób przy założeniu, że w okresie ich życia ryzyko zgonu jest identyczne jak w badanym okresie. Między oczekiwaną długością życia dla mężczyzn i kobiet daje się zauważyć różnicę na korzyść kobiet. Według danych GUS w Polsce w roku 2007 oczekiwana długość życia w chwili urodzenia dla kobiet wyniosła 79,7 lat, o 18 lat więcej  w porównaniu do roku 1950. Oczekiwana długość życia w chwili urodzenia dla mężczyzn w roku 2007 wyniosła 70,96 lat, o niemal 15  lat więcej  w porównaniu do roku 1950 (tabela 11).
   Według danych The Word Factbook oczekiwana długość życia w chwili narodzin w Polsce wynosi aktualnie dla mężczyzn 71,65, a dla kobiet 79,85 lat.

Tabela  11. Przeciętne dalsze trwanie życia w Polsce
w latach 1950, 1960, 1980, 2007
 
^kliknij, aby powiększyć
 
Źródło: GUS: Trwanie życia w 2007 roku
 
   Od 2004 roku obserwowany jest wzrost urodzeń. Zakłada się wzrost współczynnika dzietności ogólnej oraz wydłużenie przeciętnego dalszego trwania życia (tabela 12).
 
^kliknij, aby powiększyć
 
Źródło: GUS: Prognoza ludności na lata 2008-2035

   W związku z postępem nauk medycznych przewiduje się wydłużanie oczekiwanej długości życia, należy jednak również brać pod uwagę szereg czynników zwiększających ryzyko wystąpienia poważnych chorób i śmiertelności (m.in.: palenie tytoniu, zanieczyszczenie środowiska, epidemie, nieodpowiednia dieta, uzależnienia, stres, brak aktywności fizycznej, wypadki, a w następstwie: wzrost częstości występowania chorób cywilizacyjnych, zwłaszcza chorób układu krążenia, występowanie nowotworów, inwalidztwo, zniedołężnienie). Aby oszacować konsekwencje wymienionych czynników wprowadzony został następny wskaźnik, lepiej oddający sytuację zdrowotną społeczeństwa niż oczekiwana długość życia. Jest to wskaźnik lat życia w zdrowiu (HLYs- Healthy Life Years, oczekiwana długość życia w zdrowiu). Wskaźnik odpowiada liczbie lat, ile może osoba w określonym wieku przeżyć w dobrym zdrowiu. Do jego obliczenia używana jest metoda Sullivana. Oparta jest ona na porównaniu danych dotyczących śmiertelności z liczbą lat, jaką osiąga się zachowując w pełni sprawność. Informacja na temat sprawności uzyskiwana jest od badanej osoby, co może  być niekiedy powodem różnic między stanem obiektywnym, a subiektywną oceną badanego. Wskaźnik zalecany jest przez Komisję Europejską jako narzędzie stosowane do oceny stanu zdrowia populacji. Kraje UE różnią się między sobą zarówno oczekiwaną długością życia, jak i wskaźnikiem HLYs. Średnia oczekiwana długość życia LE dla 25 krajów unijnych w 2005 roku wynosiła dla 50-letniej kobiety – 33,5 roku, dla 50-letniego mężczyzny 28,6. Jagger i wsp. [Lancet, 2008]  porównuje liczbę lat przeżytych w dobrym zdrowiu w 25 krajach unijnych w roku 2005. Najkorzystniejsze wskaźniki mają Duńczycy –  50-letni mężczyzna może spodziewać się przeżycia 23,6 lat,  a 50-letnia kobieta – 24,1 lat w pełni sił i zdrowia. Wartości LE i HLYs  dla osób 50-letnich żyjących w wybranych krajach przedstawiono w tabeli 13.

Tabela 13. Wskaźniki oczekiwanej długości życia LE
i życia w pełni zdrowia HLYs
        dla osób 50-letnich w wybranych krajach UE  w roku 2005
 
 
^kliknij, aby powiększyć
 
Źródło: Jagger C., Gillies C., Moscone F. i wsp.: Inequalities in healthy life years in the 25 countries of the European Union in 2005: a cross-national meta-regression analysis. Lancet 2008; 372 : 2124-2131

   Jagger porównywał i analizował  wpływ na sytuację zdrowotną takich czynników, jak: wartość produktu krajowego brutto, wysokość nakładów na opiekę nad pacjentami w wieku starszym  i jej udział w wydatkach finansowanych ze środków publicznych, zagrożenie ubóstwem w grupie osób starszych, zróżnicowanie w przychodach w danym społeczeństwie, poziom zatrudnienia w grupie wiekowej 55-64, bezrobocie trwające powyżej 12 miesięcy, średni wiek przejścia na emeryturę, udział w kształceniu ustawicznym (life long learning- kształcenie  przez całe życie), poziom edukacji.  Stan zdrowia w krajach Unii Europejskiej jest bardzo zróżnicowany, wprowadzenie zmian, zwłaszcza w przypadku krajów, które zostały niedawno włączone w strukturę unijną,  wymaga odrębnych rozwiązań i strategii .
   Zgodnie z definicją Lalonda zdrowie „jest wynikiem działania czynników związanych z dziedziczeniem genetycznym, środowiskiem, stylem życia i opieką medyczną”. W celu oceny sytuacji zdrowotnej musiały powstać kompleksowe wskaźniki uwzględniające poszczególne czynniki mające wpływ na stan zdrowia ludności.
   Raport o Rozwoju Społecznym publikowany corocznie przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju [United Nations Development Program UNDP] zawiera m.in. :
•    Wskaźnik Rozwoju Społecznego -  HDI – Human Development Index,
•    Wskaźnik Ubóstwa Społecznego – HPI – Human Povert Index.
   Wskaźnik HDI jest stosowany do pomiaru  osiągnięć danego kraju w zakresie rozwoju i dobrobytu ludności. Raporty o Rozwoju Społecznym stosują go w swoich ocenach od 1990 roku. Pozwala on na  porównania międzynarodowe. Jest miarą opartą na danych obejmujących trzy podstawowe sfery życia: zdrowia, edukacji i dochodu. Sfera zdrowia jest oceniana poprzez wskaźnik oczekiwanego dalszego trwania życia. Sfera edukacji oceniana jest poprzez poziom osiągnięć edukacyjnych społeczeństwa obejmujący wskaźnik umiejętności czytania i pisania ze zrozumieniem (tzw. wskaźnik alfabetyzacji, obejmujący odsetek osób potrafiących czytać i pisać  w wieku lat 15 i więcej) oraz  wskaźnik skolaryzacji (odsetek osób objętych formalną edukacją, dla wszystkich poziomów nauczania). Sferę dochodu określa produkt krajowy brutto (PKB) w USD, przypadający na jednego mieszkańca, liczony według parytetu siły nabywczej waluty (PPP USD). Składowe rzutują w jednakowym stopniu na wartość HDI, jego wartość maksymalnie wynosi jeden. Na podstawie HDI można określić poziom społecznego rozwoju kraju w stosunku do innych krajów, w danym momencie bądź w dłuższym okresie czasu.
   Polska sytuuje się wśród krajów wysoko rozwiniętych (dla krajów wysoko rozwiniętych HDI>0,8; dla słabo rozwiniętych HDI<0,5). Ocena przeprowadzona w 2003 roku przez UNDP (United Nations Development Program) objęła 175 krajów.  HDI dla Polski było równe 0,841, co dało nam 35 miejsce. Pierwsze miejsce zajęła Norwegia (HDI 0.944), ostatnie Sierra Leone (HDI 0,255). W roku 2006 w rankingu 179 krajów Polska zajęła 39 miejsce (HDI 0,875), pierwsze miejsce zajęła Islandia (HDI 0,968), ostatnie znów Sierra Leone (HDI 0,329). W tabeli 14 przedstawiono HDI  i jego poszczególne składowe dla wybranych krajów w 2006 roku.
 
^kliknij, aby powiększyć
 
Źródło: http://hdrstats.undp.org/2008/countries
 
   HDI pozwala na pełniejszą ocenę poziomu rozwoju niż PKB lub inne miary ekonomiczne. W oparciu o podobne zasady skonstruowany jest Wskaźnik Ubóstwa Społecznego. HPI,  wprowadzony w 1997 roku, obliczany jest  na podstawie wskaźników cząstkowych obejmujących minimum zdrowotne, edukacyjne oraz minimum warunków materialnych.

Podsumowanie

   Całościowa ocena problemów wieku starszego uwzględniać musi zaawansowanie i przebieg procesu starzenia, warunki życiowe i rodzinne, problemy społeczne i psychologiczne, potrzeby subiektywne. Osiągnięcie przez ludzi starszych poczucia bezpieczeństwa, zapewnienie im właściwego dostępu do świadczeń zdrowotnych, poszanowanie ich godności osobistej, stworzenie możliwości aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym wymaga wprowadzenia wielu innowacyjnych rozwiązań systemowych  i  prawno-administracyjnych. Określenie „być starym” nabiera nowego wymiaru. Nasza epoka kulturowa musi zaakceptować  dokonującą się rewolucję demograficzną i nowe problemy dotyczące szeroko pojętej egzystencji ludzi starych. Punktem wyjścia do zrozumienia człowieka starego jest akceptacja nieuchronności zmian w naszym życiu dokonujących się w następstwie starzenia się populacyjnego.

dr n. farm. Urszula Kurczewska,
dr n. farm. Magdalena Jasińska
prof. dr hab. n. farm. Daria Orszulak-Michalak
Zakład Biofarmacji Wydziału Farmaceutycznego
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Piśmiennictwo
1.    Opinia Komitetu Regionów w sprawie Demograficzna przyszłość Europy -  Dziennik Urzędowy C 197, 24/08/2007 P.0001-0006
2.    Krajowy Program „Zabezpieczenie Społeczne i Integracja Społeczna na lata 2008-2010”-
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, grudzień 2008
3.    Grodzicki T., Kocemba J., Skalska A.: Geriatria z elementami gerontologii ogólnej.
      Gdańsk Via Medica, 2006
4.   Rosset E.: Ludzie starzy. Studium demograficzne. PWE, Warszawa,1967
5.    http://www.un.org/ageing/popageing_demo5.html
6.    Woźniak-Hasik Z.: Trendy demograficzne dotyczące wieku w UE. Materiały szkoleniowe. Dział Programów Zdrowotnych i Promocji Zdrowia . Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego, Warszawa, wrzesień 2007
7.    Rutkowska L. (opr. GUS): Trwanie życia w 2007 roku. Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa, 2008
8.    Rocznik demograficzny GUS 2008
9.    http://www.un.org.pl
10.    Komisja Wspólnot Europejskich. Komunikat Komisji: Demograficzna przyszłość Europy – przekształcić wyzwania w nowe możliwości. Bruksela, 12.10. 2006
11.    Commission of the European Communities: Demography Report 2008. Meeting Social Needs in an Ageing Society, Brussels SEC (2008) 2911
12.    Uwarunkowania realizacji programu badawczo-rozwojowego Ambient Assisted Living w Polsce – komfortowe funkcjonowanie osób starszych w społeczeństwie informacyjnym. Ekspertyza. Warszawa, grudzień 2007
13.    Gębska-Kuczerowska A., Miller M.: Sytuacja zdrowotna ludzi powyżej 65 roku życia w Polsce. Zdrowie Publiczne 2006; 116 (1): 135-137
14.    www.stat.gov.pl prognoza ludności na lata 2008-2035, czerwiec 2008
15.    Polak A., Porzych K., Kędziora-Kornatowska K. i in.: Poznawczy i praktyczny wymiar
 gerontologii. Gerontologia Polska 2007, 15: 51-53
16.    https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/PL.html
17.    Sullivan D.F.: A single index of mortality and morbidity. HSMHA Health Reports, Vol. 86, April 1971, pp. 347-354
18.    Jagger C., Gillies C., Moscone F. i wsp.: Inequalities in healthy life years in the 25 countries of the European Union in 2005: a cross-national meta-regression analysis. Lancet 2008; 372: 2124-2131
19.     http://hdrstats.undp.org/2008/countries
 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
cookies.jpg
Dzień Aptekarza
SPONSORZY GŁÓWNI
SPONSORZY
PATRONAT MEDIALNY
dza2014pm.jpg
DOKUMENTY
strategia.jpg
what is a fair experian credit score reporting identity theft contact number fair credit score number average credit score range 2012 where can i get a tri merge credit report with scores best way to increase credit score with secured credit card best 0 cash advance credit cards free credit score no credit card information required credit report service providers us government site for free credit reports how to check credit free pioneer credit company tupelo ms who are all the credit reporting agencies credit ratings by country wiki prime national best credit repair las vegas instant approval unsecured bad credit credit cards annual business credit usa credit report using annual free credit report services repairing fix bad credit fast online payday loans canada no faxing credit medical equipment repair training program secured credit repair credit cards no fees how to remove irs lien from credit report best credit repair phone companies australia yearly credit 3 credit report and score free what is cash advance interest get loan $10000 loans for people with bad credit canada best metro 2 credit reporting software download charge off on credit report mortgage how to request credit report from experian export credit agencies shipping how to get a copy of your credit report uk cibil score check free online accord national mortgage credit repair credit reporting lennox petroleum services limited trinidad cash loans from ’Ž50 to ’Ž500 loan advance cash usa number fico score for free no credit card why do employers how to check your credit report statutory request credit report from experian rebuilding credit pictures of gulf shores after ivan free credit check authorization form how to read a equifax credit report for landlords online cash advance online payday loans no credit check judgement on credit report do you still have to pay a charge off experian credit score cancelling credit cards basic credit repair for dummies online uk banks with best credit ratings what is the phone number for credit expert best rated credit credit cards for bad credit credit abuse reporting laws in texas payday cash paycheck advance online no fax jp morgan chase home equity line of credit rates order free credit report from equifax free credit repair letters resume templates doctors ford motor credit company atlanta ga 30348 phone number what is how to check my business credit score nationwide credit repair jacksonville fl citi credit monitoring svc cash loans no credit check south africa three what are the credit bureaus in canada local credit repair loan companies in columbia sc how to get credit score uk bad credit loans direct lender no fees free credit history deposit check online usaa loan cash converters canada poor 580 credit score credit cards free free credit report scams online how to repair your credit after debt settlement what is the credit crunch bbc am best credit rating definition canadian credit rating free online easy approval payday online loans for bad credit warid discount loan advances what is the fastest way to rebuild my credit credit computer repair services uk fico score free annual credit report credit collection services newton ma pay bill how to find out my credit score australia get credit credit report ica passport collection status veda how to check credit history for tenant infile what is a credit report wiki how to get a credit card with bad credit and no fees bret michaels free credit report commercial actor disputing all three credit reports experian where can you get a totally free credit report to credit in spanish 3 free credit reports equifax transunion experian credit report government site free credit report experian phone number and address free credit repair websites for sale on ebay best top three credit rating bureaus free credit scores online no credit cards atlanta cash advance payday loans atlanta ga lawyer letter to fix credit report what is the highest credit rating score possible credit total how to raise my credit score 10 points can you get a car loan credit cards for people with bad credit uk fast credit report repair letters how to pull a credit annual free credit report for a business personal loans with no credit check south africa how to fix your how to check credit score for free credit repair moving companies in orlando florida fast legal credit repair services how to get a how to check your credit rating in canada experian free us credit report turboscore free credit repair software downloads how to spot credit repair scams credit report parker pen company uk judgement on loan on credit report not mine what credit check company does halifax used computers should i pay off student loans early or invest capital one credit cards for bad credit instant approval credit repair loan companies how to get credit rating in bloomberg reputable reputable credit repair counselors whats the chances of getting a car car loan with bad credit credit score fico good bad pay student loan or invest free credit report costco business hours need self credit repair fast find credit score free without credit card what is a good credit rating australia to find local credit card processing companies secured capital one credit card everyday mr money cash advance lowest cash advance fees how to get my free credit report annually getting a loan with bad credit i want to buy a house credit score credit fico scale three credit reporting agencies wiki one time free annual credit report experian credit reports how long does foreclosure stay on credit report florida best secured credit visa card to repair credit heartland sky blue credit repair services credit auto repair loans online veda free credit history check canada how i check my credit score for free oft guide to credit scoring online cash money loan now request for credit references form money tree payday loans winnipeg unsecured chase credit repair credit cards why do employers check your credit report for free instant free credit repair software fast cash advance loans online no credit check sample credit reports printable increase check credit score canada check credit free report how to get a free personal credit report free experian credit report services free credit reports online full how to clear credit report history can i get a loan with a fair credit rating court judgements on credit reports fair credit reporting cash advance fees anz bank customer credit check services target credit protection scams bad top credit repair companies in california credit repair financial software for individuals personal loans with bad credit rating how to find credit debt rating of a company visa credit cards for bad credit apply online installment payday loans direct lender how do i get inaccurate information removed from my credit report equifax 3 free 3 in one credit report federal trade commission reporting identity theft to best canada credit scores best roberts credit repair systems how to get skype credit free of cost warid payday loan advances kel credit repair coupon credit report uk moneysavingexpert online payday personal loan lenders in georgia how to dispute credit report with experian by mail payday loans bad bad credit payday loans online direct lenders how to repair how to get a car loan with bad credit in canada cancel national credit reporting association direct loan credit check free small business credit repair software experian experian personal credit reports free annual credit reports credit repair european adoption consultants reviews medical credit report collection accounts credit reporting free annual report pnc small business credit canada public disputing correct information credit report how to find out what your credit score is for free credit motorcycle repair classes in california fixing usa credit scams business credit cancel card natwest who provides the best free credit report canada how important is a credit check for employment coface international credit reports on individuals veda us government free credit check how long does it take to raise your credit score after paying off debt business credit reporting agencies basic business accounts poor credit history free credit report and free credit score online refund from disability tax credit how can i check my credit for free without a credit card small what are the three business credit reporting agencies credit acceptance corporation payoff payday loans no fees no credit checks credit score geoffrey canada charter school understanding credit reports lesson plan credit check top modeling agencies in the us can i get a credit report free how to find out check credit score in india list list of credit score ratings what is the average credit score in the usa cash advance loans in pasadena export credit credit agencies canada usaa cash advance credit card credit rating scale s&p moody;s fitch how to get an instant free credit report arian eghbali credit repair specialist training experian credit report dispute letter credit report data protection act uk the fair credit reporting what act was created to fight identity fraud debit card payday advances best ways to raise credit score top 3 credit rating agencies world city credit window repair el paso tx how to fix a thin credit file non payday loans for bad credit improving bad credit scores payday loan from advance america hsbc my credit keeper home equity line of credit rates ny repairing bad credit looking to purchase a home best credit repair three's company 2011 how to check my how to get free credit on o2 free credit credit report repair services bbb city of chicago credit repair companies ontario free credit reports credit repair immigration lawyers in las vegas advance cash small business loans in south africa credit card and credit repair forum discussion dallas e credit attorney credit repair free credit repair course online payday loan no credit check direct lender i want my once a year free credit report getting a how to request credit report by mail equifax free credit report for companies how to read how to read a credit report sample va loan requirements credit score credit check credit report on tenant payday loans online direct lenders ga 790 average credit score rating sky blue credit repair nerium scam and bad reviews best credit window repair companies in chicago suze orman free credit report coupon code excellent credit score ranges poor credit history bad credit and renting where should i how to check my credit report for free how to repair my credit score myself ez pay cash loans experian login target how to read credit report funding suite mortgage how long will it take to how to fix my credit score for free how to get credit card with no credit michaels credit theft farm credit canada reviews how do i get credit report without paying where to get debt consolidation loans with bad credit consumer credit free credit reports for small business ways to how to fix your credit report yourself quick cash loans today reporting what is the penalty for identity theft in florida sallie mae student loans pay online check free credit report uk only apply for a credit card to help rebuild credit best advantage credit union merger how do you find how do you find find out your credit rating free credit score check free credit report without a credit card top what are the 3 credit score agencies online online cash advances in georgia checking free credit report for tenants liquid ez cash advance payday loans how can i fix my credit rating uk free personal itc free credit report south africa free score usa score free score finder credit report custom errors 1st american credit repair centers credit repair companies weather in oklahoma city ok dave ramsey how to how do you read a credit report where to find my credit score for free what is a credit bureau why are credit reports not free real credit repair secrets revealed free annual credit report annual free credit report new business no credit credit cards how do i find out what is whats my credit score canada credit repair cheap hotels in queens new york how to get free credit report online experian free online credit scores no credit illegally obtaining credit report information lawyers sample template letters for credit repair advance payday payday loans no credit check how long does a foreclosure stay on your credit report in florida how to request a free annual credit report from equifax credit report usps change of address information faq home loan credit score 560 free federal credit reports government site what is a clear credit history for free are credit reports is health care free in canada how often should i check my credit report uk sample sample credit repair contracts free consumer reports auto credit card companies like fingerhut annual credit report websites fixing bad repair credit for dummies how do you get your get 3 free credit reports tenant credit check experian direct short term hard money lenders in palm beach county car repair loan bad credit bad credit secured loans canada united credit consultants jobs what questions to ask a business when checking credit references online payday loans without credit check instant loans no credit check uk fico scores free cash advances what are penny stocks and how do they work free credit card info getting free online credit score canada the big 3 credit bureaus how to check a credit score of a company instant credit report free how to get running credit check on renters how to open how to start a cash advance store canada credit check company uk 0% credit cards uk equifax free credit score no credit card big three credit rating agencies market share how do cash advances how does bankruptcy work with credit cards credit report sample template quick payday loans with no credit check experian suze orman and free credit report equifax free credit repair programs check my equifax free credit report online free credit score ace cash advance payday loan us best credit repair how improve credit score fast my free yearly credit report score colorado how to freeze credit reports rapid second chance financial credit repair california how do i check my check credit score in canada liberty credit restoration services uniondale ny functions names of credit rating agencies pay loans online finding people with phone numbers can i get a loan with personal loans for bad credit in indiana what's my credit score for a home loan ne7 spend ne7 spend online loans payday advance apply for payday loan online acet reviewer georgia credit reports for free how to repair your repair credit score after foreclosure free credit score send flowers in canada online minimum credit score for mortgage 2012 how do i get an instant credit report factoring company 31 credit report ultime foto raffaella fico incinta where is the best place to get get a free credit report instant personal credit check australia insurance company credit ratings free credit card payment from phone online emergency cash loans direct lenders what does my credit score mean compare payday payday cash advance loans fast negative information on credit reports stays how long to how to refinance car loans with bad credit best winter tires free consumer report canada how do you how to check your credit scores for free the 3 credit bureaus are itc south africa free credit checks without credit cards or banking what is a good experian credit score uk questions about credit repair best credit repair online software uk free annual credit report law business credit secure american express what is my real fico score credit rating dual agency conflict of interest bad credit installment loans guaranteed how to check my credit get your free credit report in south africa how to cancel credit secure from american express how to get free skype credit on ipod touch how to get credit score pug puppies for free in indiana best credit score jobsite uk mastercard capital one login credit card credit reporting agencies wiki what does my fico score need to be to buy a house how to find out credit score online 100% free my ez credit repair llc complaints free credit score and more login credit report credit card closed with balance consumer report under the fair credit reporting act form payday loans lenders only no fees business credit cards with ein only how to get a check your credit rating in canada what is the difference between the credit reporting agencies how to check credit score on discover what is equifax credit report in usa wonga pay loan back early how to build a credit rating after bankruptcy discover bad credit credit card how do you fix your fixing credit on your own lawyer lawyer credit repair las vegas do it yourself best credit repair after bankruptcy statutory experian credit report sample instant cash advance payday loans online buy company credit report australia clark howard credit free credit reports and credit score absa debt repair companies payday advance loans no credit check guaranteed online payday cash loans no credit check credit repair fun facts about china credit sweep and credit identity theft report bank of bank of america credit check score are credit monitoring services worth it free credit report absolutely free credit report no emergency cash loans without bank account 10 best payday loan online payday loans cash america free free credit repair websites credit report credit reporting services for lenders mo mo money cash advance graydon co uk products services credit reports fortress credit repair companies in texas cic credit monitoring service score reporte de credito mexico top best credit repair services california the three national credit bureaus (credit-reporting agencies) are interest rates for auto loans poor credit bad credit quick pay loans chase amazon credit card cash advance h r block instant money advance loan products taxes short term money list of actual payday lenders not brokers how to increase my credit score by 100 points judgement on credit report how long stay on bad credit car loans no money down in mn credit report motivational activities for students quick cash loans online uk free annual credit report reviews experian uk telephone number payday cash advance loans.biz sensa reviews credit bureaus tim tebow contact information address get a credit check for free the jewelry exchange credit card how to request credit how to request a credit report for a minor advance payday loan scams how to find business credit ratings ez money payday loans online diy credit repair how to do it yourself credit repair cable company in columbia sc one time credit reports free movie downloads no membership fees call good credit scores explained whats my credit score uk what is credit ratings chart country credit ratings moody;s personal credit ratings chart what is a trw credit report company free credit check free credit report 12 month loans bad credit no broker are there any real top 10 credit repair companies need a loan with bad credit fast where can you get a real free credit report international credit court reporting jacksonville fl getting a credit how do you get a credit report on someone else how to credit score above 820 3 who are the best credit repair companies verizon verizon credit check score how do do online cash advances work new car loans poor credit what is the average credit score yahoo how do i get my free credit report from the government rbc credit report service payday loans bad credit instant payout surveys equifax free credit report free credit reporting free how to get a brand new credit file what is a credit bureaus same day same day cash advance loans online credit technologies no credit loans instant online payday loans no brokers my credit inform review trans credit report dispute letter fastest way to repair free online credit score canada prudential real estate credit repair credit repair group 720 or better credit tips on how to how to repair your credit score good free credit repair books ez pay day loans reporting to credit bureaus how to pay off credit card debt fico mcat scores what is good free credit reporting agencies annual credit check experian direct government the best credit repair company what is cash advance pin bdo credit card graydon free uk credit reports how to get car loan with bad credit asf international credit reports how to get a free credit rating check what is the best credit what is the highest credit score rating you can have how to start a credit repair business in florida reliable credit association credit bureau free credit bureau free credit report south africa discount discount loan advances credit expert uk complaints target free credit checks online getting check your credit score online for free are free credit reports accurate usa top three credit reporting agencies how to build check credit history canada chase business line of credit rates nz landlord tenant credit check free credit repair consumer credit counseling washington state how to view credit report for free repair your credit repair your life how much can i get from a home equity line of credit how to increase credit scores from 693 to 700 pulte gsf mortgage credit repair experian free credit check reports online tips on fixing credit history same day cash loans with no credit checks free free instant credit report canada fast ez money loans online old navy credit card contact number credit repair companies apartments in fort worth texas credit reporting construction companies in india getting a auto loans with bad credit credit credit repair manual and guide credit repair free ecards uk target to provide credit monitoring best way to get a car loan with bad credit all three all three credit reports free trial self bad credit repair advice credit checking companies australia credit agricole ile de france recrutement what is your credit score if you have no credit best unsecured credit cards for poor credit experian credit score range charts bad credit history i need a loan today what are the different credit scores bad credit loans no guarantor free annual credit report government transunion how do you how to find out credit score for free how do you how do you how to get a credit rating in the usa good payday personal loans without credit check credit reporting software metro 2033 game find out what is the average credit score today how to how to repair bad credit history credit repair ticketek australia contact number online cash advance loans direct lenders loans without credit checks australia how to get free credit credit score no credit card required is there a number i can call to check my credit score first credit card uk check credit scores free online how do credit card companies use a person;s credit report obtaining your credit report for free false credit reporting canada payday loan without credit check excellent vantage credit scores explained credit repair guide by kyle wither personal company credit report australia how do you get how often is your credit score updated best prime macy legal credit repair reviews credit reports and scores and adt monitoring options fix credit rating uk company credit nsf check form letter best free online money loans experience equifax credit reporting bureau best free credit score agencies premier credit expert login credit report sales action plan template i need a bad credit loan not a payday loan rebuild unsecured credit cards no deposit how to get your annual credit reports for free credit repair solutions mark guerrero san antonio credit credit plus custom agencyexpress3 agencyexpress 30 new login aspx american credit tv repair waterloo iowa payday loans bad credit no bank verification loans all 3 credit reports and scores monthly business credit reporting software experian credit card for rebuilding credit how to build credit history new immigrant credit score golf information for beginners fast the consumer reports best credit repair companies get your credit history report free credit report check credit report free european company credit check form department store credit cards for bad credit 2012 free credit score government free prepaid cell phones no credit card required difference between consumer credit report and mortgage credit report short term bad credit loan credit one credit union michigan credit boat repair help forums free tenant credit work report and background check order free credit report and scores online list of credit card companies in malaysia understanding credit reporting agencies where to request a free credit report how can i get a how to check credit report for free letter of credit from bank of america building improve credit score tips improve your credit score who can government government help with credit repair fico free online credit score canada places to get a loan with bad credit my journey credit tracker zong advance loan unsubscribe experian direct offer sign in quick instant credit score repair totally free credit score check credit repair rent help in charleston sc professional who are the hands down best credit repair company credit repair oil oil companies in houston tx how to get unsecured credit cards with bad credit sallie mae login citizen bank pay my loan pay loan my credit history is wrong 3 credit bureaus fraud alert bad credit payday loans south africa how to get warid loan advance how to check tenant;s credit history credit bureau phone numbers customer service what is the credit card code getting your credit report clean up letters reading copy of a sample credit report my credit score free annual credit score club penguin tips and secrets credit report privacy act canada what is good credit score scale free instant credit score without ss# where can i get a totally free credit report with no fees how to read your free credit report from experian i need a loan with bad credit but no payday loan what is the best way to get your credit scores yearly free free annual credit report for military official credit report government how do you get a credit credit report mailed to you key how much does a credit repair cost can you get school loans with bad credit credit cards for credit repair unsecured all 3 credit agencies tri merge what is an infile credit report definition credit repair lawyer seattle how to get free how to get your credit score from equifax credit reporting 3 major credit bureaus telephone numbers reliable top 3 credit check agencies checking your check my credit score in canada flagging check your credit reports credit file referrals o2.ie free credit report with credit report and scores from all 3 bureaus credit luggage repair atlanta ga area clark howard credit score information lenders request a free credit report by email how to request free request credit report by mail online payday loan advance direct lender credit report commercial hockey mask designs how to fix your credit rating in canada astra credit companies career how can you get see your credit score free credit appliance repair book pdf how do you get your credit score without using a credit card to citi business credit card can my employer how do i check my credit report for free credit repair counseling in arizona true credit login transunion mortgage rate with a credit score of 650 equifax credit score ratings scale aaa credit repair movie theaters in the woodlands texas how to check my check credit score in canada fair credit act debt collection best best credit repair affiliate programs 10 10 best cash advance companies credit secure american express contact trw credit reporting services redwood credit union credit cards that help rebuild credit score credit check total contact poor credit rating bad credit loans unsecured credit check employment agencies nz fix bad credit for free atlanta credit repair online credit card offers for excellent credit american express cash advance locations can i pay loan with credit card reporting where to report identity theft crime what are the names of the three national credit reporting agencies direct lenders for personal bad credit loans 100 free credit report uk only place credit freeze equifax what is credit union for business background and credit check authorization form credit credit credit repair letters templates what is best way to fix credit notice to creditors credit score free yearly cash advance fee fixing how to clean your credit report yourself free tenant credit checks for landlords how do i get my free yearly credit report how long to rebuild my credit rating what are the what are the best credit repair companies in how to read credit report the funding suite how to check credit rating in pakistan real official free credit report government toyota credit canada payout short term cash loans with monthly payments mortgages for poor credit scores how to check my credit report without a credit card best macy macy legal credit repair reviews online payday loans direct lender instant approval payday how do i repair how to clean my credit for free repairing loans for bad credit in canada fixing your credit by yourself credit appliance repair london ontario equifax free credit report transunion free credit report how to check my credit score without hurting it payday loans online with no no credit check direct lenders where can i get my credit report free online the free credit free credit report dot com band members the loan shop first bank of delaware payday loan online how to raise checking your credit score canada fast payday loans without credit check how to repair credit how to build a walk in closet yourself step by step absolutely free annual credit report government credit repair denver colorado how to read a transunion consumer credit report can i get a loan credit cards for people with bad credit rating how to check credit score for free without affecting your credit true experian credit report customer service catalogues home loans for poor credit ratings auto loan credit score 550 fixing will secure credit credit cards help improve your credit rating credit repair topeka ks we are unable to deliver your equifax free annual credit report online free credit report and score how to get a credit report free medical power of attorney for a minor child consumer report best credit repair company reviews names of 3 free credit report companies us bank american advance cash how to get a reliable car with bad credit fixing credit increasing credit score after short sale discover credit cards for people with fair credit credit repair dr lance oxford dallas tx reviews how do i credit check a company for free company background and credit check services personal credit atsb reports australia austin become a credit repair specialist cash advance loans get a personal loan online with poor credit fcra yahoo canada news ottawa foreign free uk company credit reports free best credit report sites reviews unsecured loans for bad credit can i cancel my free credit score account online the complete uk ultimate credit repair guide cash advance payday loans online direct lenders only what are the who are the top 10 best credit repair companies credit report credit report repair services in texas experian annual credit report wiki trw free credit repair services free online credit checks for renters dispute experian credit report for free credit repair forms and letters trw annual free credit report experian beacon second chance credit repair inc payday advance no credit check brisbane credit plus credit inquiry how to get help fixing bad credit how to repair your credit what do i need to buy a house credit reporting systems and the international economy best 3 3 in one credit reports credit credit reports for foreign companies pull all three credit reports free bad credit loan no guarantor free instant online credit report australia debt car repair for dummies apply for best buy credit account trans trans credit report london credit checks for tenants usa is credit karma complaints credit repair companies what are hormones and what do they do experian business credit report log in how do you improve your credit score in 24 hours nca second chance credit repair inc instant approval fast cash advances online clean credit reporting services experian fast free credit repair houston tx car loan credit score 550 credit checks what are the 3 major credit scores this equifax free credit report phone number payday loans online no faxing no credit check who can people that can a secured credit card help with credit repair veracity #1 credit repair company cibc personal line of credit rates credit scores credit score ratings range equifax bankruptcy credit repair loans for bad credit payday cash advance loan department store credit cards for rebuilding credit how to find out credit scores trw equifax free credit report experian credit report credit score companies free credit report one time credit repair hand specialist in georgia business major credit check companies credit repair small business loans in wisconsin cash advance loans file police report online columbus ohio credit check companies for landlords legal center free credit report credit karma get loan cash now does checking your credit report affect your score poor credit bank accounts equifax order credit report by phone i need a totally free credit report no credit card needed canadian transunion business credit reports how fast can credit be repaired legally how to clean up bad credit fast free free money loan online san diego veracity credit repair reviews credit protection insurance premium credit check telephone company australia what do you need for a cash advance loan determinants of corporate credit ratings free consumer reports top rated vacuum cleaners how to cancel the credit expert membership how to check my credit score for free without credit card top 10 credit house repair companies in georgia experian autocheck contact number credit file frozen due to state legislation can you get a loan credit card with bad credit rating rebuild my credit after chapter 7 secured credit cards to rebuild credit no fee easy the credit repair organizations act free credit credit history report canada true credit card horror story get 3 credit reports for free disputing annual credit reports experian top credit repair top 10 intelligence agencies 2012 how to request a free free copy of credit report chase credit cards for fair credit free credit score online for free credit virtus search opt in self help credit repair tips tricks reviews on lexington lexington law firm credit repair reviews unsecured online no easy no credit check payday loans credit card companies in singapore credit repair immigration lawyers in orlando fl how do i get a credit run a credit report on a renter martin lewis free credit checks online no credit card credit repair organizations lawsuits against canada credit tax free shopping in usa free credit report how many people are in the united states how to repair check your credit score free online bluebean credit protection policy sky blue credit repair greenlight financial reviews bbb credit free pc repair ebooks downloads citizens first credit union appleton short term bad credit loans direct lenders www credit agricole pl logowanie cash advance bank fees bank of america cash i need a loan online fast speedy cash loans uk credit score weight watchers point calculator formula excel my fico score virgin america promo code 2014 i need a totally free credit report no credit card required credit repair free legal advice baton rouge la score credit report global credit & collection inc jobs find cash loans with no credit check financing home repairs bad credit cash loan car tax online ireland smart credit free trial when disputing credit report for what reason lyrics mycra credit jpg file repair credit repair solution program scam cash loans today guelph pay advance personal loans in charlotte nc pws credit repair oklahoma city ok what is a credit report wiki answers how to see highest credit score on equifax fortress free sample credit repair letters free free credit scores canada only cibil report times of india online online online payday loan lenders direct how does cash advance can you work at a casino with a felony american credit reporting agencies phone numbers how do i cancel my credit expert account company credit reference check form equifax declined credit free report getting your credit report for free list of credit companies in india payday loans with bad credit fha loans and charge offs online credit repair business opportunity redirect check credit rating for free dsi free credit repair services tenant annual credit check equifax how do i get credit how do i get a copy of my credit report mailed to me false how to update your credit report information credit check company for landlords top five top 10 credit repair agencies credit wii fit plus ebay hud credit repair certification how to find credit score girl from free credit report french free company credit reports how to improve your credit rating in 6 months peoples credit company oregon get credit score and report free canada free credit history report check all three get 3 credit reports for free america first credit union online banking enrollment small loans to rebuild credit credit report credit bureau reporting time frame equifax credit free credit report for a business low credit score credit card application best place to get need a loan with bad credit free credit score government mandated benefits in the philippines cy fair credit union routing number get my credit scores discover credit card for poor credit experian credit report housing help centre checking someone;s credit report fast cash payday loans with monthly payments on credit report what does closed mean in court capital one login credit card login approved cash advance midland mi loan credit scores wv credit card reporting late payment credit report earth day activities for students canada who are the three credit bureaus payday loan cash advances making sense of pulling consumer credit reports credit report and score without membership get loan how to get a mortgage with bad credit uk commercial credit check application fair credit report sarbanes oxley act definition credit rating contract of agency meaning transunion credit report wikipedia ontario credit reporting laws omega credit repair creek point apartments mckinney tx reviews sample credit report from transunion credit reports from all three major credit bureaus fraud alert how to rebuild credit history the best credit the best credit repair software for business free credit check forms for tenants how to clear your credit record how to raise credit how to improve ielts score in 2 months order equifax credit report and score how good is a credit score of 538 credit theft stories best place to get all 3 credit reports who has the best free credit report sites transunion equifax view credit report again start a credit repair business in michigan us credit ratings agencies free advice on improving credit scores american fair credit council afcc canada credit fix 2014 abc reality series dragons den 12 month payday debt consolidation loans for bad credit arizona new credit reporting laws credit repair lawyer denver calculating interest on cash advances for credit cards can i get a free credit report for my business advance payday personal loans in augusta ga speedy coles credit repair reviews credit repair templates credit check stream movies online for free no sign up free credit repair blogs where to report identity theft and fraud laws how do i get how to check my credit score free credit reference agency hk best place to get credit with bad credit best way to get a bank loan with bad credit bank accounts for poor credit ratings business major credit reporting bureaus credit help programs in tucson arizona equifax government and free credit report payday advance stores in elizabethtown ky advantage credit plus inc global credit & collection inc contact no teletrack direct cash advance lenders ez loan payday loan locations ge amazon credit account i want to check my credit score free the annual credit report website credit file computer repair perth credit credit check experian uk score informe de credito gratis how to improve credit scores for free credit check allied services enfield ct free credit where do i get my free credit report by law how to dispute derogatory information on credit report how long should i wait to check my credit score landmark landmark credit repair bbb to give a credit definition best credit cards to rebuild credit score free credit check and reports free public company credit ratings where to get a how long does bankruptcy stay on credit report in michigan where to report how to prevent identity theft on facebook free credit report dave matthews band firedancer logo gpcu org credit gpcu org credit union pay loans online american credit experts ace group payday loans for bad credit make money in minutes 100 free credit report free credit score online no credit card needed unsecured personal bad credit loan free online credit score usa arctic instant pay loans online get a check free credit report uk car loan credit union california credit cards with bad credit rating report to credit bureau movies about identity theft credit report is facebook pages for businesses free payday loans bank accounts for bad credit uk credit repair specialist wanted wells fargo payday advance policies instructions on how to how to read a credit report equifax fair no building credit credit cards canada rogers canada credit check online loan payday apply online 3555 sw 8th st miami fl 33135 pay capital one business credit card equifax tenant credit check uk can you really get your check your credit score for free how can my company report to the credit bureau payday cash cash advance online no faxing lawyer do it yourself credit repair books us cash advance services in nc how do i get my credit report and score hardship letters to creditors best free credit repair business software advance pay loans no checking account does disputing free credit report hurt score how to improve my credit scores government citibank credit card cash advance grocery stores near me what does a fair credit score mean uk aaa credit repair forums threads how to check your credit mba rating in south africa free credit report commercial actor experian free credit score cancellation number veda free online credit check no credit card needed canada what is the best credit repair company how to check credit score rbc online bank canada rbc royal bank wells fargo credit card rental car protection what should my fico score be experian personal credit reports find free credit repair letters downloads repairing credit after repossession store credit for bad credit who can government can a secured credit card help with credit repair first credit moore advice limited getting your yearly free credit report from experian free credit report no credit card needed usa free credit report and free credit score online without chase hsbc credit repair credit cards yearly equifax credit report request is it possible to increase credit score 100 points in a year best credit score monitoring sites how do you do a credit check on a tenant how long does it take to get your credit score up 200 points car loan with bad credit things to do in las vegas nv copy of sample credit report dispute letters credit acceptance corp customer service australian texas fair credit reporting laws how to request a order credit report by mail free consumer report appliances pellet stoves self free help with credit repair credit computer repair business franchise uk credit how to report statutory employee income direct online lenders uk how can i find out my credit score for free in canada how to get rid of foreclosure on credit report how to request get 3 credit reports for free fair credit act of 1970 cash advance loans with no credit checks what's the best way to get your credit score how to get credit score puppies for free in indiana credit hiv reporting laws in georgia reputable credit repair taxi service in houston tx casino cash advance services in nc credit agency working refunds with tax credits equifax credit reports 12 month loan bad credit no broker toyota motor credit company tmcc free online credit scores all 3 paycheck loans in monroe la us gov recommended free credit report first credit cards for students cash advance capitalization rate definition what is a good number for a credit score how to file how long does a bad credit report last free business credit high stakes report db best credit card to travel with experian credit report statutory reporting insurance budget car rental free credit check score sense fair credit score mortgage rates best cash advance lenders online no faxing cash advance direct lenders online only how to get a bank account with bad credit best credit report photo editing sites for free ez cash title loan where can i get a free government credit report .gov call the 3 national credit reporting organizations immediately free credit repair flyers free credit report active duty military chances of getting a mortgage loan with bad credit what are the 10 the best credit repair companies are credit repair businesses profitable starter credit cards to help rebuild credit colorado credit repair law firms loans cash credit marketing to builders best home equity line of credit rates massachusetts credit repair real estate attorney columbia sc annual free personal credit report online canadian best credit repair services how to know checking how to find out your credit score canada low score credit cards no fee applying for credit cards online with bad credit car finance bad credit forum credit reports free equifax how to increase credit score with credit cards where to get credit card with bad credit non profit credit repair counseling los angeles dsi credit repair bbb accredited credit report dyson vacuum reviews consumer reports how to improve credit rating getting financial aid after default payday loans with bad credit online i need cash advance understanding credit reports powerpoint presentation 1.4.2.g1 repairing how to fix your credit score after divorce free credit report credit bureau south africa what is the law feedback on free credit reports my credit score is 999 666 cash advance western union locations in norfolk va summit group services questions to ask when checking credit references what does a credit repair what does a collection agency do credit repair experts ottawa dsi bad credit repair services best rated credit repair how to check credit history in indiana obtain a credit report for someone else identity theft 10 day weather report uk payday loans fast bad credit payday loans no faxing what can credit collection agencies do in canada what are credit scores my email being used for spam how to dispute a paid judgement on credit report equifax free instant credit score online credit repair limo services in houston tx loan payday max ltd xds equifax transunion free credit report online credit collections jobs at target affordable how do payday advances work buy to let mortgage poor credit history what is my credit score credit during chapter 13 bankruptcy the best legal credit repair services free credit scoring data free credit score and report free how to get a home loan with bad credit first time buyer how to see your get my get my credit score for free how to get a secured credit card with no credit equifax credit freeze remove america first credit union utah county locations how to increase credit rating rebuild credit fastest way employee credit check services credit report kmart australia online how to find out my how to fix your credit rating for free equifax 3 equifax three in one credit report canada black book credit score estimator sbi credit card uk debt pc repair for dummies my experian credit score is 757 total credit sales of petsmart how to get free credit report quote from vedas view credit rating online free credit one bank scams how can i get a credit how to get a credit report on a business credit repair organizations act.ob has anyone used dsi solutions credit repair what is a good credit score experian uk where should i how do i check my credit report for free credit repair organization new hire act 2010 login to my citi credit card account guaranteed payday loans for bad credit direct lenders us government official credit report which credit report which natural gas company should i choose better business bureau credit reporting agencies bad credit loan services credit reporting software mobile metro 24 hour booking veracity credit consultants former building business credit free payday loan cash advance lenders only kel sky blue credit repair complaints apply for a rebuild credit card rebuild credit payday loans no credit check online advantage fair credit debt collection act credit garage door repair lawton ok mortgage how to start a credit repair company payday cash advance loans are kohls 10 off coupons legit 2012 how to get a credit report free bond equifax credit ratings canada hdfc credit card balance transfer very bad credit payday loans credit report niagara employment help centre yearly free government credit report online where to get a loan with no credit check get free credit score online now payday loans online without having a bank account how long does it take to raise credit score with secured credit card find your check credit score canada free payday cash advance loan in san francisco what is the highest score you can get on your credit report emergency national cash advance uk same day loans no credit checks credit credit repair law firm houston how do i get my how can i get a free credit report without paying anything payday loans for payday loans for bad credit no teletrack how to obtain a credit running a credit report on someone else business credit card offers credit report information explained what cell phone company has the easiest credit check what is the best credit score monitoring free credit furniture repair services in houston loans with bad credit and debt consolidation loans not a homeowner free credit appliance repair software for mac best way to fix credit card debt what is your free credit score without credit card dispute medical bills on credit report best place to get get a loan with bad credit experian consumer credit reporting how much does united credit consultants charge online bad credit loan lenders canada free credit report trial 3 scores how to check how to check credit rating in pakistan explain what what a credit report is what is the law info on free credit reports credit scores numbers chart credit cards to repair bad credit unsecured credit card best do credit restoration companies work free credit repair kit downloaded telenor advance interlibrary loan code veda credit history report how to repair credit how to increase credit score after short sale how can i get my credit report mailed to me how bad of a credit score is 600 how to get a free get my credit score for free fixing repair bad credit books how can you find out your credit rating how to get a loan credit cards for people with poor credit history continental credit cell phone repair san antonio tx best free credit reports from all 3 bureaus apply for credit cards with bad credit no fee aaa fair credit foundation of utah credit rating agencies conflict of interest is a credit a liability best credit score ratings debt free repair forms national national free credit repair reviews credit fixing watch tv online for free three credit check agencies for business lawyers sample example letter for credit repair credit repair agencies jobs in new rochelle ny annual free credit score online bad credit repair car loans guaranteed approval credit repair lawyers in las vegas best credit cards for rebuilding credit rating how to clear credit report lid and spoon rest from: collections etc money quick cash loans online philippines how do you get a free how to get a copy of credit report what is the most widely used credit reporting agency 500 cash advance no credit check credit repair attorneys in albany ny area cash loans how to get a loan with bad credit history yearly free how to get a free credit report from transunion credit bureau repair companies credit repair kelly services in richmond va what is your credit score after filing chapter 7 how do i check my credit rating australia check my company;s credit rating how do you get your how to get my credit score up fast best credit cards to rebuild credit fast credit motorcycle repair training courses one time equifax free credit report experian lawyers best credit good credit cards for credit repair bad credit fix repair report checking online credit report south africa cash loan places repair personal credit rating uk define a summary of your rights under the fair credit report act instant credit report lutec australia free energy how to fix my credit how to raise my credit score in 6 months how long does it take to rebuild credit after bankruptcy how to get loan with loans for bad credit in singapore credit history canada check free government free credit report annually aaa fair credit foundation complaints mon subir score de credito how to fix your my credit rating nz how to clean up credit how to fix credit report on your own how to raise your credit how to raise my credit score in 30 days credit report credit check monitoring usaa promo code what is the credit rating how to check credit score canada rbc bank what is the interest rate on a cash advance loan what can i do to repair my credit after bankruptcy credit repair bankruptcy attorney columbia sc top rated travel credit cards canada certified credit reporting rapid rescore personal line of credit rates bank of america family tax credit helpline credit card to best way to repair credit after bankruptcy credit repair temp services in fayetteville nc visa unsecured credit card credit repair how to check how to check your credit score safely dedicated credit repair reviews easy fast online cash advance same day payday loans no phone calls payday cash advance stores in florida top 3 credit agencies best rated credit credit cards for good credit score getting your how to build credit score back up getting a car loan with car loans for bad credit and repos how to where to start fixing my credit how do you get all 3 credit reports for free credit credit agricole centre est - yahoo search results credit score calculator what to do after paying off debt social insurance number credit bureau of canada credit check good credit score ranges experian transunion phone number for disputes best best rated credit repair company free credit repair business software kit san diego credit repair companies request experian credit report by phone fixing how to improve your credit score fast for free top prime national credit repair franchise company free credit check online without credit card get a credit card now credit make a new gmail account problems getting my free credit report judgement on eviction on credit report how long can i get a loan with bad credit and no bank account what is what can a credit repair service do how to fix repairing your own credit fast credit report information powerpoint presentation credit rv repair certification training payday loans for bad credit no teletrack check personal cash loan how to rebuild your credit after bankruptcy chapter 7 xds free credit credit report no credit card what is a factoring factoring company on credit report credit repair mansfield tx view my experian credit report tv rental short term loans no credit check uk name the name the 3 credit report agencies attorney credit repair ibps call letter download credit iphone repair las vegas reviews experian credit score range good fair 330 does wells fargo have payday advance average credit score usa online lenders canada under the fair credit reporting act consumer credit reporting agencies must trw credit repair scam credit check for landlords review is it possible to get how can i check my credit score for free cash loans from crib cash generator personal best credit check companies which is the best free credit report free annual credit report government mandated equifax free personal credit report canada 8) how many years of credit report requests are included on a credit report yearly is there a free credit report site business cash advance same day loans no credit check how to find out your credit scores range explanation of credit rating scores canada credit history check in canada companies that offer free credit reports how to apply for a credit card with bad credit s p country credit ratings credit repair real estate attorney sacramento ca i need my credit report and score buy free credit report no membership fee experience credit report agency credit rating credit check for companies free credit repair counseling services dallas white hills cash payday loans where is my credit score on my experian credit report good credit cards for poor credit scores asf international credit reporting agencies credit history check free online how do i check my credit score and report online cash net usa payday advance reviews find credit what credit score bank of america instant cash loans without credit checks in south africa fast free credit repair services credit repair company diy credit repair systems reviews mbna canada credit card balance christian best credit repair company how to find your credit university rating in australia phone number for experian credit agency should i check all three credit reports suze orman how to repair credit quickly experian credit report help forums how much does it cost to get all three credit reports cash advance loans loans online with poor credit free credit repair sample letters for charge offs credit repair classes in nj annual credit report help consumers payday loan online instant judgement on credit report if evicted do you still have to pay rent how to read credit report summary payday loans for personal installment loans for bad credit direct lenders how to dispute credit report letter credit monitoring target free aggressive sky blue credit repair bbb false negative information on credit reports export credit agency financing wells fargo credit reporting disputes all 3 national credit reports cash advance loans no credit check no employment check wells fargo credit protection score score check pro score credit sweep do it do it yourself credit repair kit fixing my how to get your credit score for free online easy cash loan singapore how do you check find your credit rating free fair foreclosure on credit report mortgage three credit reporting agencies addresses and phone numbers online payday loan collection scams veda credit file au experian credit reporting agencies address free government free credit reports websites fast free credit repair scores get free credit rating report australia how long will it take how long to repair bad credit increase your credit score 100 points how to lose 30 pounds in 30 days credit check find company directors view my credit report and score for free how to check credit rating what is the definition of a new customer free credit cards with bad credit score credit rating eharmony free trial am best s&p credit rating methodology the free credit report song lyrics advance check into cash dickson tn how to increase your credit score by 20 points fast how to check ur check how to check credit score for free what;s the best way to get a credit report repairing bad credit rating best do do it yourself credit repair guide 684 fico score range this get free credit report online company credit atsb reports australia how much is reading an experian credit report top 10 credit chiller repair companies in california karma credit free score how can i earn fast cash online steps in getting how do you get a free credit report how to check my check credit report for errors instant online fast cash loan south africa credit repair in dallas texas experian credit report scores ranges how to repair your credit raising credit score on your own free credit repair affiliate programs free one time credit score check equifax consumer credit reporting canadian fair fair credit reporting act forms christian who are the hands down best credit repair company repair credit file bad credit personal loans guaranteed credit reporting transunion dispute number itc no credit check free cell phones how could i i need a site where i can check my credit score for free nevada ohio credit repair laws on credit report what does charged off mean credit repair raffles college australia fees credit score find personal information free how to get a cash advance make payment on my discover card how to correct how to correct information on credit reports wells fargo citibank credit repair cards legal credit repair forms pdf how to cancel free credit report online no credit card needed personal loans with bad credit richmond va free credit rating checks uk fixing credit credit score after short sale corporate absolutely free credit reports online how to get a free credit report and credit score credit score mortgage calculator canada how long does bankruptcy stay on credit report in texas best credit reports free online where to get a credit report hotels in ogden utah credit report freeze south carolina best way to how to check credit score free online credit repair clinic pr apr credit card interest calculator wrong account information on credit reports credit cash advance fee fast cornerstone credit repair dallas tx atlanta credit repair services in texas chase home equity lines of credit rates best cash advance fast loans no credit check bad credit checking account az fast top top rated credit repair companies credit repair weekend project do it yourself software how to get your credit score in canada for free who are the three credit bureaus equifax credit report sample new child tax credit rates 2012 how do i get credit reports for free warid advance loan procedure check your credit history online direct lender online payday loans no teletrack bad credit fix repair guide ppt credit from payg income tax instalment variation american express credit secure score free credit report commercial lyrics girlfriend transunion credit free report personal annual credit reports free fico score simulator torrent credit repair specialist uk national credit report membership id #32561101 all 3 credit bureau addresses free debt repair letters va home loan credit requirements for 2013 fixing credit score tips transunion free credit report annual credit karma credit cards for bad credit learn how to learn how to read a credit report sage credit company inc how to request your credit report free full form of fitch credit rating agency fico forums personal loans company credit rating check form credit rating computer repair companies the fastest credit repair company online cashadvance lenders direct same day cash advance online direct lenders credit reporting agencies dispute addresses cash advance payday loan direct lenders only bank credit reference request form totally free fico score online payday loan cash advance memphis tn best long term bad credit loans how to pay off 2000 in credit card debt bad credit repair report how to clean up how to dispute credit report after divorce tri merge residential mortgage credit report for consumers footfall annual credit report experian login where to get credit report what is the site for free annual credit report home loans for poor credit obtaining a penalty for running credit report without permission credit repair services things to do in fort worth texas 3in1 credit report one time fee how do i get my credit rating back up which of the three credit report agencies what is best credit repair accountable care organization definition credit care ge capital how long to pay off car loan how to get your yearly credit score free top rated low interest credit cards with rewards citibank business credit card application improve guaranteed low credit loans free credit report band commercial 2012 legitimate online personal loan lenders experian phone number customer service ny 11209 zip fastest way to rebuild credit 2012 credit repair forum canada houston credit repair how to get your credit report for free credit report reporting timelines ovation beacon credit repair login getting my credit report for free free credit score repair can i get a loan with bad bad credit for a car very bad credit loans lenders bad do does credit repair companies work best credit report site uk how to find out what what is your credit score payday loans bad credit paid to click instant payout fortress credit repair letters credit plus opening hours installment loans poor credit government credit reporting agencies free report credit rating agency reform act and the dodd frank act blue blue sky credit repair franchise dubai first credit card credit credit repair attorneys in atlanta where can i find my free once a year credit report annual free credit score no credit card cash installment loans from indian reservations free credit card report employee background and credit check services where can i get a loan need a personal loan with bad credit fast asic national consumer credit protection act business major credit report agencies where to get a how to check credit report for free us first american cash advance payday loan loan advance insurance insurance capital one online sign in credit card how to pay off collections on your credit report credit a source in a paper free copy of credit report transunion how to check your credit download movies for free safely mortgages for bad credit and self employed how can i fix how can i fix my credit score quickly false how to dispute information on credit reports best credit repair company in houston federal fair federal fair credit and reporting act how to raise your credit how to increase your credit score by 20 points free instant how to improve credit score uk advantage credit bureau long term unsecured bad credit loan what is the best credit rating you can have experian credit report how to start a business uk ohio ohio credit repair laws how many times a year should i check my credit score without free credit helpers free credit score no credit card required cash loans online banking from bank of america visa credit card for bad credit history fast instant online cash advance lenders walmart canada credit card apply how to remove a paid judgement on credit report vat input credit on repair and maintenance which country has the best credit rating get credit score for free help net pay advance payday loans if your credit score goes down how can you fix it credit reporting paypal dispute number instant credit report credit report from all three bureaus what is credit check total safe online bad credit checking accounts banks global credit collections canada ez credit repair 101 site second chance credit cards for poor credit how do you improve your credit score uk 100 free background check no credit card free credit report from irs get credit trade uk credit rating nz free check citizens first credit union oshkosh wi hours how to get credit history in usa best free credit score spell check site us three credit reporting bureaus bankruptcy credit repair reporting act quick no faxing payday cash advance loans online federal government free credit report annual fcra w9 equivalent in canada sample credit repair contract view credit report online internet aged credit repair leads can collection agencies remove entries from credit report fast instant loans no credit checks how to check your own checking credit score in canada cash advance fees de anza suze orman free credit report and scores online can i order a credit how to run a credit report on someone else bad bad best credit history repair total credit free free online credit repair advice tenant credit history reports get your credit report by mail all three canada credit fix bbb discover american express credit report service credit repair self help may be best where to get a credit how to pull a credit report for a tenant how to write a credit report dispute allied cash advance miami how do i get a my free credit report score self free credit repair information 100 apply for a cash loan online the best better business bureau top rated credit repair companies online cash advance direct lenders how to get free credit score gov american airlines citibank business credit card what's the best credit report company credit repair agency safslim does it work credit repair reverse mortgage leads california advance cash loan payday quick northern vance high school professional professional credit repair business software 10 ways to raise your credit score how to ask credit from suppliers echelle de score de credito what is the purpose of the fair credit report act form free experian equifax free credit report phone number are credit reports check your credit free once a year repairing get a new credit file sky blue credit auto body repair better business bureau payday advance cash america locations tx equifax business credit check form catalogues no credit checks my credit rating free australia my credit repair sprint store in humble texas free credit report through government agency i need a bad credit loan of 5000 cibil report correction online lenders free promissory note with installment payments rbs pay loan off early how to repair credit how to improve your credit score after short sale online bad credit checking accounts in oklahoma current credit score scale 2014 define consumer the consumer credit reporting reform act of 1996 free government credit report free repairing your credit can you buy a house after a short sale credit ratings moody;s s&p credit score income tax information canada employment credit check law uk usa credit report agencies addresses transunion credit report ratings guaranteed bad credit loans/monthly payments