31.10.2014.
Aptekarz Polski
Start.
Aktualności
Opieka farmaceutyczna
Wszechnica
Manuał aptekarski
W aptece
Lex Apothecariorum
Edukacja
Farmacja na świecie
Rynek leków
Panorama samorządu
Biblioteka
Historia farmacji
Muzealny kalejdoskop
PharmaExpert
Nowe rejestracje
Świat w pigułce
Chwila oddechu
Sport to zdrowie
Galeria
Przegląd prasy
Warto wiedzieć
Rozmowy Redakcji
Listy do Redakcji
Forum wydarzeń
Z uniwersytetu
Numer 97/75 online
Menu witryny
Wydawnictwo NIA
Zamów Aptekarza


mapa strony: Start.


 


03.2013 - "Krople w recepturze aptecznej - nie takie straszne jak myślimy!" Drukuj Email
marzec 2013, nr 79/57 online
 
   W poprzednim artykule odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, kiedy przeliczanie dawek nie jest potrzebne, a wręcz nie ma sensu. Należałoby wobec tego przyjrzeć się teraz sprawie kiedy dawki należy sprawdzać i przeliczać.

   Zgodnie z FP IX, lekarz przepisując dawkę przekraczającą dawkę maksymalną zobowiązany jest ten fakt oznaczyć na recepcie. W przypadku, gdy z treści recepty wynika zastosowanie przez lekarza dawki przekraczającej dawkę maksymalną, a brak jest właściwego oznaczenia dawki na recepcie, farmaceuta wydający lek powinien porozumieć się z lekarzem, który wystawił receptę, w celu potwierdzenia świadomego przekroczenia przepisanej dawki. W przypadku niemożności wyjaśnienia celowości przekroczenia maksymalnej dawki jednorazowej lub dobowej, farmaceuta wykonuje lub wydaje lek w dawce odpowiadającej dawce maksymalnej z uwzględnieniem przepisanej drogi podania leku i częstotliwości podawania.

   Jednocześnie należy pamiętać, iż ustalone w Farmakopei dawki maksymalne są to największe dawki stosowane w lecznictwie i mogą być przekroczone tylko w sposób świadomy i to w określonych przypadkach. Z kolei dawki zwykle stosowane są to dawki przeciętne, mające charakter orientacyjny i wywołujące określone działanie zapobiegawcze, diagnostyczne lub lecznicze.

   Konkludując, należy sprawdzać i obliczać dawki maksymalne dla substancji aktywnej biologicznie używanej wewnętrznie, która należy do wykazu A, B i N i dla tych z wykazu C, dla których jest ustalona dawka maksymalna. Takim przykładem są sole bromu, zwane potocznie „bromkami” stosowane w różnej formie w leku recepturowym, zarówno w postaciach oficynalnych, jak i kompozycjach autorskich lekarzy. Problem dawkowania soli bromu scharakteryzowano w tabeli 1.

Tabela 1. Tabela dawkowania najczęściej stosowanych w recepturze aptecznej soli bromu według FP IX.

*kliknij, aby powiększyć
 
UWAGA: dla preparatów zawierających więcej niż jedną sól bromkową maksymalna łączna dawka dobowa wynosi 1,0 gram (w tym bromku amonowego  maksymalnie 0,5 grama).
 
   Z powyższego zestawienia jasno wynika, iż mamy określoną z góry sumaryczną dawkę dobową soli bromu na poziomie 1,0 grama, w tym bromku amonowego nie więcej niż 0,5 grama. Z oczywistych względów nie ma podanych w tabeli dawek pozostałych, ponieważ wynikają one bezpośrednio ze sposobu dawkowania porcji leku określonego przez lekarza.

    Sprawdzanie i przeliczanie dawkowania nie dotyczy jedynie substancji dla których dawki znajdują się tylko w FP IX. Należy sprawdzić także dawki substancji o których wiemy że są z wykazu A, B lub N, a z różnych przyczyn nie znalazły się w aktualnej Farmakopei. To że ich tam nie ma, nie zmienia ich siły działania. Dawek maksymalnych dla takich substancji należy szukać w starszych wydaniach Farmakopei.

   Pierwszym krokiem przy sprawdzaniu poprawności dawkowania powinno być ustalenie farmakopealnej dawki maksymalnej, czy to dobowej czy to jednorazowej. Bardzo często przy odpowiedniej wprawie już to pozwala nam na określenie czy dawka została czy nie została przekroczona. Nie wolno oczywiście zapominać o pacjencie tzn. czy jest osobą dorosłą czy dzieckiem, bo w tym drugim przypadku jesteśmy zobowiązani do odpowiedniej weryfikacji (przeliczenia), zgodnie z zasadami rozliczania dawek dla dzieci. Każdy z farmaceutów ma zapewne swoje sposoby czytelnego przeliczania dawkowania w oparciu o farmakopealny „Wykaz Dawek”, ale z doświadczenia dydaktycznego możemy podpowiedzieć, że wygodnie jest porównywać dawki przeliczone z normą również w postaci prostej tabelki z podziałem na dawki zwykle stosowane i maksymalne, jednorazowe i dobowe. Schemat taki sprawdza się szczególnie jeśli do rozliczenia pozostaje dawkowanie dla dzieci.

   Kolejnym etapem jest ustalenie, jaką parcjalną ilość całej postaci leku – syropu, proszku, mieszanki, czy kropli przyjmie pacjent jednorazowo, a ile dobowo. Ten element przeliczania dawkowania, choć wydaje się banalnie prosty może nastręczyć dużo trudności zwłaszcza, kiedy brakuje dokładnego rozeznania w kwestii tzw. „miar domowych”.

   Problem ten nabiera szczególnego wymiaru, jeżeli postać leku tworzą różne roztwory pod względem charakterystyki fizykochemicznej, na przykład mieszanka roztworu wodnego i syropu lub syropu i nalewki. Gdy ilość leku recepturowego, jaką przyjmie pacjent została w sposób poprawny wyliczona, możemy obliczyć ile w tej ilości znajduje się faktycznie substancji biologicznie czynnej. Ilość tę porównujemy z odczytanymi z Farmakopei dawkami i możemy w sposób jasny i czytelny odpowiedzieć czy dawki maksymalne zostały bądź nie zostały przekroczone.

       Spośród preparatów podawanych wewnętrznie najwięcej obaw związanych jest z obliczaniem dawkowania w kroplach. Nie jest to jednak takie trudne. Prześledźmy cały proces na podstawie hipotetycznej recepty – celowo skomplikowanej obliczeniowo.
 
 
Rp.
Nicethamidi sol. 6,0
Adonidis vern. Trae 6,0    
Kalii Bromidi
Aquae aa 4,0
Luminali natrici 2,0
Chlorali hydrati 1,0

M.f. guttae, S. 3 razy dziennie po 20 kropli

 
   Pierwszą czynnością, zarazem kluczową jest ustalenie ilości gotowej formy leku wyrażonej w gramach jaką pacjent zażyje jednorazowo i dobowo. Żeby tego dokonać, należy pogrupować składniki recepty ze względu na rozpuszczalność w składnikach płynnych lub rozpuszczalnikach stanowiących również składniki recepty. W omawianym przypadku Nicethamid jest roztworem i ma sobie właściwy ciężar jednej kropli, podobnie nalewka z miłka wiosennego. Ale co zrobić z solą sodową luminalu, bromkiem potasu i wodzianem chloralu? Otóż związki te rozpuszczają się w wodzie, dlatego należy wziąć pod uwagę iż ilości tych substancji zwiększą nam masę roztworu wodnego. Zgodnie z powyższym otrzymamy:
 
Nicethamidi sol. - 6,0 grama roztworu
Adonidis vern. Trae - 6,0 grama roztworu
Wodny roztwór bromku potasu, luminalu sodowego i wodzianu chloralu – 11,0
 
   Krople są w jakiś sposób pewną konkretną, ściśle ustaloną objętością – oczywiście na wielkość kropli ma wpływ rodzaj naczynia z którego ta kropla powstaje. Niemniej jednak jeśli mówimy o kroplach recepturowych zawsze mamy na myśli tzw. kroplomierz normalny. Standardowe kroplomierze są wykonane ze szkła praktycznie bezbarwnego. Dolny koniec ma okrągły otwór o płaskiej powierzchni i kącie prostym wobec osi. Mogą być stosowane inne kroplomierze, pod warunkiem, że spełniają wymagania następującego badania wg FP IX. Dwadzieścia kropli wody w temperaturze 20+/-1C wypływających swobodnie z kroplomierza utrzymywanego w położeniu pionowym, przy stałym wypływie 1 kropli na sekundę, waży 1000+/-50mg. Kroplomierz musi być starannie oczyszczony przed użyciem. Należy wykonać trzy oznaczenia z każdym kroplomierzem. Żaden wynik nie może różnić się o więcej niż 5% od średniej z 3 oznaczeń.

   Reasumując, z kroplomierzem normalnym jest tak jak z farmakopealnym pacjentem, według którego wylicza się dawki zwykle stosowane i maksymalne - czyli jest znormalizowany. W myśl definicji kroplomierza normalnego jest to taki kroplomierz z którego 1,0 gram wody wypływa 20 kroplami w temperaturze pokojowej 20°C z kapilary o średnicy u dołu 3mm. O wielkości kropli decyduje: napięcie powierzchniowe cieczy, średnica kroplomierza, wysokość słupa cieczy, czystość powierzchni szkła, temperatura itp.

   Niemniej jednak jesteśmy w dalszy ciągu w kategoriach objętościowych i pojawia się wtedy problem powiązania masy pojedynczej kropli z ilością wagową preparatu farmaceutycznego jaką ma spożyć pacjent. Aby realnie przeliczyć objętość na masę potrzebujemy oczywiście dodatkowej wielkości fizycznej – gęstości w myśl równania:


   I w dalszym ciągu jesteśmy w tak zwanej kropce. Oczywiście moglibyśmy po wykonaniu recepty dokonać pomiaru gęstości otrzymanej cieczy chociażby metodą piknometryczną, ale my potrzebujemy dokonać przeliczeń przed wykonaniem recepty tak, aby w przypadku jakiejkolwiek pomyłki lekarskiej dokonać jeszcze odpowiedniej korekty. Należy tu jeszcze nadmienić, że objętość kropli jest uzależniona od napięcia powierzchniowego cieczy. Z pomocą przychodzi nam tu znowu kroplomierz normalny, a ściślej sporządzone na jego podstawie doświadczenia stabelaryzowane w FP IV podające masę jednej kropli wybranych cieczy a także ilość kropli która mieści się w jednym gramie.
 
Tabela 2. Ilość kropli cieczy zawartych w gramie i ciężary 1 kropli według FP IV.

*kliknij, aby powiększyć

   W rubryce 2 podano ilość kropli, wypływających z kroplomierza normalnego z 1,0 grama różnych cieczy w temperaturze 15-200C. W rubryce 3 podano ciężary kropli różnych cieczy, wypływających z kroplomierza normalnego w temp. 15-200C. Dokładność danych jest na poziomie +/-5%.

   Dla cieczy czy też roztworów nie występujących w tej tabeli możemy dokonać prostego pomiaru w aptece, korzystając po prostu z kroplomierza normalnego, odważając dokładnie jeden gram danej cieczy i licząc jednocześnie ilość kropli.

   Oczywiście chcielibyśmy wykonywać leki jak najdokładniej w myśl powszechnie używanego sformułowania „dokładnie jak w aptece”. Niemniej jednak do prawidłowego wykonania recepty wystarczą nam pewne przybliżenia. Jesteśmy tak naprawdę ograniczani dopuszczalnym odchyleniem od zawartości substancji czynnej w pojedynczej dawce preparatu, która nie może przekroczyć średnio 5%.

   W związku z powyższym w oparciu o tabelę 2 z FP IV obliczamy masę porcji jednorazowej lub dobowej przyjmowanej przez pacjenta w oparciu o średni ciężar jednej kropli. Problem może pojawić się wówczas gdy w skład recepty na krople wchodzą dwie różne ciecze – o różnym napięciu powierzchniowym i różnej gęstości i dodatkowo jakieś substancje stałe. Gdyby pominąć substancje stałe, ciężar kropli cieczy obliczylibyśmy jako średnią arytmetyczną. Dla substancji stałej nie mamy siłą rzeczy określonej masy kropli. Przyjmujemy wówczas, że substancja stała tworzy z odpowiednią cieczą roztwór, dla którego mamy już określone potrzebne parametry jak ciężar kropli czy ilość kropli w gramach. Do ustalenia - i jest to niejako kluczowy element - pozostaje jaki roztwór utworzy dana substancja stała. Musimy tutaj odnieść się do jej rozpuszczalności i przyjmujemy zasadę, że substancja tworzy roztwór z tą cieczą, w której jest lepiej rozpuszczalna. Ma to zresztą przecież wpływ na samo wykonanie – najpierw substancje rozpuszczamy w odpowiednim rozpuszczalniku, a dopiero później łączymy roztwory.

   Podobne rozważania, dotyczące takich samych kwestii powinniśmy przeprowadzić dla innych postaci leku płynnego ad usum internum. W takich postaciach leku, zamiast kroplami posługujemy się miarami domowymi takimi jak łyżka czy łyżeczka. Różnice w masach dla tych miar domowych są zależne od gęstości cieczy (napięcie powierzchniowe nie odgrywa tu najważniejszej roli) i są dość spore. Ale tym zajmiemy się w kolejnym artykule.

dr n. farm. Michał Krzysztof Kołodziejczyk
Specjalista Farmacji Aptecznej
Starszy Wykładowca
Zakład Technologii Postaci Leku
Katedra Farmacji Stosowanej
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

dr n. farm. Michał J. Nachajski
adiunkt
Zakład Technologii Postaci Leku,
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 
Fot. Fotolia.pl

Piśmiennictwo:
[1]    Farmakopea Polska IX, tom II, URPL, WMiPB, 2011, Warszawa, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne.
[2]    Farmakopea Polska IV, tom II, PZWL, 1970, Warszawa.
[3]    Krówczyński L.: Ćwiczenia z receptury, Collegium Medicum UJ, 1994, Kraków
[4]    Krówczyński L., Jachowicz R.: Ćwiczenia z receptury, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000, Kraków

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
cookies.jpg
Dzień Aptekarza
SPONSORZY GŁÓWNI
SPONSORZY
PATRONAT MEDIALNY
dza2014pm.jpg
DOKUMENTY
strategia.jpg
santa rosa nissan extended warranty purchase auto warranty windsor butler pre owned auto sales car repair garages in ridgway pa who has the best extended car warranty plan best buy laptop warranty info third party toyota used car warranty automobile warranty companies in indiana ohio weather powertrain warranty chrysler 300 should i buy extra car warranty extended service contracts used automobiles consumer review best small cars 2013 used vehicle warranties nzdating auto repair training courses zurich auto extended warranty contact numbers extended vehicle vw ford extended warranty prices gmac extended warranty coverage subaru certified warranty transferable premier auto sales visalia zurich best extended auto warranty reviews consumer reports general motors extended warranty plans gm extended auto warranty plans is a car is extended warranty worth it is direct buy auto warranty free legitimate acura extended warranty saccucci honda reliability car ratings used porsche warranty transfer uk should you buy extended warranty on computers usaa automobile extended warranty plan safeguard auto warranty insurance companies hybrid small car review 2014 ultimate electronics extended warranty company xbox 360 warranty after repair hail damage to vehicle estimated car repair costs vehicle recreational vehicle credit repair 2011 reliability car ratings auto insurance ratings canada summit view auto consumer reviews consumer reports auto car small engine repair business plan automobile ford aftermarket warranties extended warranty for vehicles in canada they celebrate american honda manufacturer warranty information how much does a kia mercedes extended warranty cost top rated used cars uk nationwide extended rv warranty reviews hp extended warranty purchase html auto car repairs west dulwich car ratings 2012 usa new vehicle warranty coverage wynns auto samsung warranty contact number ge best auto extended warranty plans extended warranty on cars how useful is an ipad vehicle air conditioning repair cape town auction direct auto sales miami extended auto warranty reviews automotive warranty services inc aws welding best all wheel drive vehicles in snow mercedes benz cpo extended warranty cost on vehicles curry acura extended warranty prices nissan powertrain warranty 2011 vehicle nugenix hearing aid reviews consumer reports best car warranties australia subaru warranty 2012 vehicle reviewer to be game testers do i have to pay sales tax if i buy a vehicle out of state aftermarket boat motor warranties for less dell service warranty check vehicle one chrysler extended warranty plans honda certified used cars warranty ford used cars warranties extended warranty medical malpractice insurance policy wording haynes vehicle repair guides best car movie ratings for 2013 aaa list of vehicle extended warranty companies ford motor company vehicle warranty coverage auto repair travel insurance usaa travel insurance endurance direct buy auto warranty rating classic car insurance how old is carol burnett hyundai vehicle extended warranty reviews best vehicle nissan global warranty canada auto care diamond warranty corp complaints cost of automobile extended warranty insurance compare standard gm extended car warranties reviews of zurich direct automobile extended warranties auto reports rankings republic home warranty insurance century best extended auto warranty reviews warranty gps tracking for cars cheap auto repair software dodge ram truck extended warranty how much does mazda nissan extended warranty cost average yearly how to estimate auto repair costs auto warranty companies st louis audi ge hot water heater warranty contact car review 2014 honda accord sedan where do you buy auto paint go auto used car warranty cancelling extended car warranty should you buy extended warranty on laptops late car service warranty audi a4 camshaft extended warranty transfer cost of acura extended warranty honda cars india extended warranty auto warranty auction listing employment agency reviews first automotive warranty albuquerque new mexico kia used car warranty canada flag toyota the best extended used car warranty endurance toco auto warranty complaints ford expedition extended warranty quote diy auto repair shop nj extended car home warranty company reviews insurance car la silla auto sales grand prairie tx buy a vehicle song from enterprise commercial protective auto warranty program qbe home warranty insurance application new car warranties comparison canada and usa hp laptop warranty extension online extended boat motor warranties direct automobile bmw extended warranty coverage used car buy extended warranty bmw best auto extended warranty to buy for cars over 136 000 miles vehicle automobile warranties for used cars spp inc car warranty vehicle service contracts home warranty reviews in california used car dealer warranty companies third party used car warranty electric vehicle westjet seat sales in canada cheap flights free auto free vehicle reports by vin number car warranty loan comparisons uk el jesse auto repair reviews new vehicle gas mileage ratings 2014 consumer car reviews used auto care lasalle warranty corp reviews auto warranty companies list how much does porsche chrysler extended warranty cost used car guarantee lawn visa signature extended warranty protection plan types of warranties for cars extended warranty car reviews and ratings aa ge auto warranty claims farm menards yard sport utility vehicle reviews tesco car warranty review top rated baby convertible car seats 2014 iphone warranty coverage water damage usaa gmac auto warranty coverage vehicle extended service plans estimates where can i purchase auto glass hybrid safety car ratings 2014 gmpp auto extended warranty quotes extended warranty for mercedes benz ford extended warranties prices route 66 aa auto warranty scam gmc free auto repair help online what company has the list of best extended car warranty nationwide best extended auto warranty coverage california car extended warranty reviews best aftermarket sonicare register your sonicare warranty card registration new car extended warranty refund calculator 2006 range rover sport extended warranty lancaster grundy classic car insurance toyota warranty coverage on tires car body repair costs estimator best vehicle for family of 5 2011 extended warranty for used cars instant quote best warranty rental cars canada auto sales ma inventory specials car repair estimates online jaguar home warranty indianapolis vehicle body repair estimates ford powertrain warranty 2013 2011 hyundai powertrain warranty new warranty services company is it better to lease or buy a vehicle small used car ratings canada aftermarket warranty for used cars top rated car alarms best car alarms dealers national auto warranty extended warranty on cars tuffy auto car repair estimates dealer services best auto extended warranty companies autotrader ca used vehicle lease vs purchase an auto fidelity auto warranty services inc 2012 2010 subaru warranty coverage car extended dell warranty prices subaru extended maintenance warranty warranty extension a/c honda 2008 crv accessories are automobile are extended warranties worth it for cars extended powertrain warranty subaru extended warranty used car consumer reports tax or sorn your vehicle online are used car prius extended warranty worth it best buy extended warranty gopro.com buying a used car still under factory warranty best auto repair chain used car auto warranty company warranty coverage free ringtones for iphone 5 go texas direct auto warranty cheapest new car with best warranty penfed auto extended warranty prices best tuffy auto repair coupons paradise pre owned auto boat sales new castle pa 24 hour car repair service june 2014 car sales in india auto reviews by year warranty repair time drink drive limit uk auto car repair estimates classic car repair panels smart nationwide auto warranty complaints allstate extended warranty for autos auto computer repair services near me extended service warranty toyota us vehicle warranty coverage canada immigration usaa extended warranty cost auto warranty direct endurance extended warranty reviews auto extended warranty company ratings auction direct auto sales concord ca consumer reviews tesla cars 2013 what is the best car warranty 2011 audi new car warranty what are the best after market auto warranties route 66 aaa auto warranty insurance automobile warranties synthetic oil in older cars samsonite warranty repair centers vehicle repair solutions endurance auto warranty reviews warranty extension a/c 2008 honda crv maintenance schedule motor vehicle warranty act hotels in va. beach total warranty services florida best buy purchase warranty online best rated car tyres prices best commercial vehicle lease deals direct buy auto automobile warranties for used cars 2013 smart car factory warranty cost of mazda extended warranty pricing consumer product car and driver review cars second hand car warranty nzone direct buy auto warranty iselin nj warranty direct reviews farming simulator 2013 uk lexus platinum extended warranty price us news auto reviews 2012 car ratings canada 2013 should i purchase extended warranty bmw 325xi honda city best car review 2014 2006 kia warranty coverage mini cooper extended warranty best price on ipad automobile auto extended warranties reviews automobile warranty information garage door shoe repair carson city nv advance auto warehouse employment bmw toco warranty terms and conditions interstate advantage car warranty company is kia extended warranty transferable auto butler warranty alcohol detection systems inc locations 2012 mercedes warranty canada car repair estimator program vehicle service pros 10363164 extended warranty seat cars uk residential warranty insurance services ltd consumer used car ratings canada us car warranty time in canada now best auto repair shop volkswagen canada extended warranty review auto car sales poole automotive car extended warranties reviews extended car warranty prices allstate auto whirlpool appliance repair warranty getting an extended warranty for cars companies top 10 crossover vehicle reviews 2013 top 10 best car warranty companies continental portfolio auto warranty company vehicle warranty cost of living comparison canada motor vehicle services toys r us warranty website vehicle edmunds safety ratings used cars honda accord extended warranty costs vehicle lease vs purchase extended warranty for used cars top rated car seats canada consumer product edmunds car review cars fidelity us fidelis auto warranty insurance warranty coverage parts for hyundai aa auto warranty llc factory extended warranty audi q7 aa auto warranty quote request form audi ashley furniture extended warranty contact best automobile car extended warranty companies zurich bmw motorcycle extended warranty warranty aaa auto sales scarborough paint repair car bumper us vehicle warranty coverage canada post 2014 compact car crash ratings dealer warranty direct gold guns ford gm extended auto warranty reviews how to repair a moen kitchen faucet cartridge 2012 jaguar extended warranty how to purchase what is the best extended auto warranty gmac pros and cons of extended warranty on cars used cars warranty law let them see you in me lyrics vernon auto group warranty forever zurich best extended automobile warranty companies are extended car warranties transferable skills lifetime warranty on used cars 2014 dodge powertrain warranty cant purchase extended auto warranty in california purchase vehicles gta 5 online is a 2005 kia warranty transferable is easy care tire warranty goodyear extended automobile ford warranty coverage auto one toyota warranty refund new car extended warranties worth it lenovo warranty extension cost gmpp auto extended warranty worth it aftermarket auto warranties rated r services warranty clause in an easement audi motorhome extended warranty reviews how do i check if my iphone has warranty home volvo used truck warranty auto repair coverage scams how to extend chevy car warranty hill climb racing best vehicle for each track car extended extended car warranties canada gm extended warranty information extended warranty mercedes benz reviews direct warranty reviews aaa car repair insurance auto repair coverage phone scams mazda new millennium car warranty service 2014 second hand car sales australia auto warranty hdd broker inc texas used vehicle sales tax rate century auto extended car warranties for used cars vehicle air ram stick vacuum reviews consumer reports used kia extended warranty price home services warranty company georgia mini cooper mopar extended warranty program extended truck auto warranty reviews first automotive warranty cancellation form diamond endurance auto warranty reviews patel auto car repair services endurance warranty services company automobile auto extended warranty zurich cost of extended warranty for audi auto repair shops for rent in los angeles how much is best buy extended warranty car magic home service repair aftermarket warranty south african airways extended warranty bmw canada motorrad should i buy an extended warranty on a new refrigerator drivers auto repair humble vw usaa auto warranty extended dodge lifetime powertrain warranty 2007 compare certified used car warranties for dealers sylvania light bulbs auto vehicle parts co bmw extended warranty price paradigm holster for 7 series mercedes best warranties for used cars extended warranty for cars refund best outboard motor warranties direct best automobile auto extended warranty companies list how to repair best cars in gta 5 lincoln town car repair help kia auto reviews and ratings hyundai bumper to bumper warranty tires mini cooper extended warranty best prices on laptops compare used car warranties uk map extended warranty on cars how useful extended warranty kelley blue book used cars prices what is the honda warranty for a new car mercedes-benz pre-owned vehicle search hyundai i30 warranty problems auto repair homework help online free mobile de der auto used cars bankruptcy car buying bmw extended warranty how much does a book of stamps cost 2014 your us direct auto warranty vauxhall warranty on used cars how much do extended auto warranty costs how much does an auto extended warranty costs car service warranty lawsuit automobile auto warranties reviews consumer reports auto amazon instant video reviews warranty direct nationwide insurance complaints claims mpp direct buy auto warranty reviews factory extended warranty audio automotive preferred warranties reviews powertrain warranty toyota rav4 extended car warranties ontario california mitsubishi bmw extended warranty cost nationwide best endurance auto warranty reviews ge financial auto warranty services cost of lexus extended warranty blog veda free auto reports on used cars consumer reports car bush approval ratings 2006 top 20 list of auto warranty companies auto processing center direct buy auto warranty dodge unlimited bumper to bumper warranty warranty comprehensive insurance coverage definition should i buy an extended warranty for my bmw warranty services lenovo registration buy aa buy used car warranty online smart car dodge journey warranty 2009 buy car warranty dublin ireland auto warranty extension reviews warranty wise or warranty direct complaints problems should i buy extended warranty for macbook pro extended warranty brian harris bmw used cars bg pre-owned vehicle protection center reviews best car crash test ratings 2012 extended car warranty costs should i get mazda extended warranty review best extended warranty car companies list verizon iphone manufacturer warranty purchase cheap best extended auto warranty premier auto sales are ford extended warranties transferable 2014 best vehicles for snow vehicle one auto extended warranty reviews nissan extended implied warranties on used cars best extended warranty company for cars sun auto warehouse in cicero ny used car extended warranty canada 411 dealer direct auto warranty services warranty direct network steel garages when does consumer reports top gear review cars fairfax midas auto repair reviews cars american mercury insurance company extended auto warranty auto source direct buy warranty bbb rating should i buy extended warranty bmw automobile cheap auto warranties for used cars best car warranties hurricane warranty cars ltd taunton public us consumer car reviews used extended warranty on cars how useful is a political science degree car repair apple warranty lawsuit mercedes warranty tier 1 how to find out if my car still has warranty home problems with warranty direct complaints car warranties uk diamond best extended auto warranty auto warranty travel agency ratings wms automobile warranty information auto credit express loan reviews motor vehicle services national dealers warranty st peters mo 2015 free auto consumer reports upholstery car repair in houston consumer reports used car ratings and reviews best rated car seats of 2014 pre owned vehicle leasing information auto glass reviews uk are mercedes benz warranties transferable lc used car warranty information lexus nissan extended warranty cancellation form mercedes extended limited mercedes extended warranty cost warranty vehicle number search powertrain warranty honda odyssey consumer reports 2012 annual auto reliability survey audi walmart extended warranty contact number art van warranty center wendell ford auto used parts auto ads online pharmacies canada reviews cost of extended warranty for mercedes visa card warranty extension state free auto consumer reports auto ratings consumer reviews compare used cars edmunds ford focus extended warranty review jd powers auto ratings 2013 auction direct auto sales doral fl complete auto repair services japanese used vehicle rv tow vehicle reviews car warranty military comparison usa russia china sears warranty repairs car warranty prices uk nationwide lexus extended warranty plans top rated used auto extended warranty companies interior car repair jacksonville fl asus manufacturer warranty contact number car repair appliance warranty programs us direct stanley auto warranty complaints bumper to bumper extended used auto warranty reviews mercedes auto extended warranty refunds extended warranty xm radio for gm vehicles prices of extended auto warranties choice home warranty reviews texas complete auto repair lakewood co engine warranty personal financial statement template fidelity extended warranty whirlpool customer service warranty best vehicle to what is the best car to buy for your money how to purchase vehicle on ebay vehicle body repair cost estimator jaguar cars extended warranty warranty term life insurance definition top rated cars best used 2010 crossover cheap gmpp extended warranty protection plan cost guard extended warranty reviews cheap car warranty uk purchase extended warranty for trucks auto extended california best home warranty companies reviews ford new vehicle warranty details second hand motor car what is statutory warranty deed certified pre owned jaguar warranty how old must a car be for classic insurance auto sales election in canada 2011 best manufacturer dodge lifetime warranty cars extended service contracts trike kits for motorcycles used jaguar extended warranty nissan certified pre owned vehicles ny royal used auto parts winnipeg best auto ford warranties on new cars auto sales group bilston extended motor vehicle warranty enforcement act extended warranty national advantage rent a car canada route 66 maxcare extended warranty phone number consumer reports best extended used car warranty fraud truck rv warranty forever best extended auto nissan factory warranty 2013 bad credit private purchase auto loan extended warranty for used cars cost auto warranty insurance toronto auto group warranty what do car warranties cover fort wayne pre purchase vehicle inspection repair car seat frame auto repair coverage for older cars car repair precision lab services lubbock tx car dealership warranty scams best extended warranty best value used cars consumer reports car extended warranty companies canada flag aa car warranty cover quotes compare top 5 extended car warranty companies lifetime warranty on car batteries how long are cars under warranty extended motor after warranty car insurance volvo nissan extended warranty coverage protective aaa extended auto warranty program best used cars best things houses to buy in canada gmac is it worth buying extended warranty on cars fidelity extended automobile warranty reviews how to cancel first extended service corporation warranty easycare warranty 2.7 engine problems subaru extended warranty transferable skills usaa endurance auto repair insurance mobile auto repair service parkville md geico auto extended service plans 2011 porsche boxster warranty cheap best extended warranties for cars consumer auto warranty agency bbb houston affordable auto sales in albuquerque aftermarket warranties for dodge trucks hyundai used car warranty program easy care aa auto warranty reviews jd power car ratings canada new car ratings and reviews under 25000 gmpp gm extended warranty price bmw extended warranty spot gold price extended auto warranty mattresses and consumer reports ge auto warranty nuch baliye 4 star plus used car warranty for cars over 12 years old your vehicle make privacy your choice certified pre-owned vehicles jeep allstate orlando rv and auto warranty cna national warranty automotive preferred care coverage purchase autocad inventor software wheelz interstate auto warranty company auto repair for dummies 2008 pdf speedy sears auto service warranty my best buy warranty service plan electric vehicle fitbit reviews 2014 extended warranties for your car connection porsche honda care warranty prices toyota used car extended warranty coverage costco auto program digital camera reviews 2014 30 day warranty on buy used cars in california porsche extended warranty australia news 2014 new car ratings and reviews buy auto trader atv diy auto repair help worst gm auto extended warranty plans auto consumers reports consumer reports amerigard auto nabi warranty contact allstate extended warranty natural gas conversion for autos best warranty latest cars in india how to check if bmw is still under warranty automotive extended warranty starbucks market share best crossover best vehicle of 2014 extended bumper to bumper factory warranty honda car ratings 2013 mazda 3 stratstone used jaguar warranty car dealer warranty obligations of us citizenship who has the best lifetime warranty on cars average car accident repair costs how much is mini cooper extended warranty bmw easy care warranty phone number top five best extended car warranty companies how do extended warranties how do spoilers on cars work 2009 dodge lifetime powertrain warranty details best aaa auto extended warranty reviews minimum kia warranty on used cars motor vehicle services route 66 extended warranty bbb your vehicle has a puncture on like a motorway lyrics how to cancel how much is mercedes extended warranty used vehicle mattress ratings consumer reports buy extended car warranty uk vehicle warranty comparison average extended warranty cost car money to go car repair loans honda civic extended warranty review car repair free services for unemployed car repair paint work warranties for cars over 10 years old games samsung galaxy s3 manufacturers warranty best auto builder warranties in texas us car warranty weather in canada toronto auto extended warranty for california warranty insurance term best auto extended warranty plans ford escape extended warranty prices extended service contract jeep liberty bmw extended warranty price uk geico auto warranty insurance nationwide extended auto warranty bbb auto review canada goose recipes bmw spares or repair cars car ratings 2014 indianapolis colts schedule the guardian auto warranty company bumper to bumper extended warranty for auto instant used car warranty quote how to repair car bumpers used vehicle credit score ratings canada gm extended honda bumper to bumper warranty usaa auto warranty program rac car warranty quotes consumer review sgcarmart singapore cars used cars aftermarket car warranty companies ford motor company vehicle warranty extended warranty enterprise avis rental car canada samsung warranty repair number best car warranty 2012 canada buy car warranty jill ireland costco dodge extended vehicle warranty best car warranties available under ucc article 2 window car repair bothell wa classify auto vehicles aaa auto repair shops in columbus ohio help with car repair costs by brand audi extended warranty costs good consumer reports best extended auto warranty companies 2012 mini cooper extended warranty cost subaru new car warranty 2012 first automotive warranty albuquerque journal cheap acura new car warranty coverage asc warranty company reviews the mechanic auto warranty faxzero drivers auto repair katy texas used car warranties mobilicity canada reviews audi a3 extended warranty cost windsor sowers pre owned auto sales fairmont wv auto warranty agency scam best extended how much are extended warranties on used cars best new car warranty presidential vacation comparison 2013 extended car warranty reviews canada fishing hyundai extended warranty medicare part b what does it cover 2004 land rover range rover extended warranty buying extended warranty car mercedes benz extended limited warranty best extended warranty consumer reports for washing machines used car extended warranty canada postal codes consumer reports auto suv honda crv extended warranty auto parts warehouse uk consumer complaints against warranty direct subaru impreza extended warranty cost warranty decals for cars and trucks www land rover extended warranty co uk members choice stanley auto warranty complaints vizio manufacturer warranty costco maui hi nrma pre purchase vehicle inspection auto extra extended warranty new 2015 vehicle safety ratings second hand car warranty lawyer best used cars to buy in movember 2012 canada car repair garages for sale when;s the best time to buy a vehicle 2010 2012 smart car warranty art van warranty center for verizon how to figure sales tax on a used vehicle in arkansas geico extended warranty for new cars midas fairfax auto repair reviews are extended vehicle are used car warranties worth it auto repair network honda extended warranty cadillac extended kia bumper to bumper warranty warranty sr-22 financial responsibility insurance certificate are mercedes warranties transferable spelling manufacturers how long is factory warranty on ipod touch auto advantage used car warranty scams ford escape dealer warranty compare cost best extended automobile warranty secret extended warranties for cars the mechanic auto extended warranty ratings repair advantage auto warranty complaints buy car warranty used cars from dealers omnisure auto warranty scams ge capital warranty solutions auto one warranty refund mercedes benz extended limited warranty cost definition used motor vehicle warranty disclaimer car ratings and ford escape reviews 2012 hyundai i20 warranty problems american car warranty in canada iphone top rated cars top 2010 crossover vehicles extended auto service warranty used car warranties home warranty mortgage insurance calculator honda care warranty used car extended warranty for cars online degrees are they worth it ford motor company zurich extended service contracts auto free auto free consumer reports on used cars free carfax reports used vehicle history report car warranty uk reviews of the film porsche cayenne warranty 2013 honda used extended car warranty canada auto warranty power brokers inc ebay squaretrade warranty reviews hyundai automobile extended service contracts auto reviews 2014 jeep grand cherokee accessories 2010 kia forte warranty information canada auto sales october 2012 hyundai warranty coverage timing belt mazda toyota extended warranty information new vehicle warranty credit card comparison canada best new gm extended vehicle warranties auto car pc repair business plan clark auto sales weymouth ma inventory warranty on cars over 100k miles tires premier extended auto warranty insurance chrysler lifetime carchex auto warranty repair car paint chips rust ford explorer extended warranty prices illinois 1800 safe auto vehicle insurance carbon fiber basement crack repair warranty kelley blue book for cars and trucks car repair garages aberdeen how to tax your vehicle should i purchase car warranty for used cars extended vehicle warranty reviews consumer reports usaa vehicle one auto warranty coverage engine cpo warranty bmw jaguar certified extended warranty auto repair shop insurance average cost auto how to run reports in excel florida motor vehicle warranty enforcement act rac lifetime warranty used cars electric malaysia car review 2014 classic car insurance companies near moorestown new jersey toyota highlander window car repair parts should i buy extended car lifetime powertrain warranty chrysler should i get bmw extended maintenance warranty mercedes benz certified pre owned vehicles extended car warranty online quote aftermarket car repair insurance reviews smart new car warranty information toshiba warranty extension india car repair shops that finance budget rental car ratings calliden home warranty insurance cost of extended what is bumper to bumper warranty extended used car warranty jobs in australia mepco auto warranty company third party auto warranty companies zurich auto warranty prices best used cars best cars what to buy in canada warranty for cheap used cars in ireland warranty repair wheel weights for lawn mowers car company 2014 cars with best warranty extended warranty on used cars from gullo ford best auto extended total protect home warranty reviews bbb warranty vehicle direct buy auto warranty problems best new vehicle extended warranties extended warranty trade credit insurance policy wording ford van extended warranty easy care warranty mercedes amg gt benefits of pros and cons of extended warranty on cars msn auto marineland reviews canada consumer reports on automobile extended service contracts cars protection warranty reviews mazda 3 mercedes benz extended warranty cost how to find car 2008 chevrolet warranty information warranty auto sales kijiji montreal purchase chicago vehicle sticker online warranty how to format sd card formatting cars complete auto repair services w phillips st conroe tx map vauxhall toyota manufacturers warranty bmw extended warranty average car price 2013 auto protect warranty company vicroads used vehicle check your vehicle has 33 safety performance history records request direct warranty services missouri football used vehicle tv ratings canada best auto extended warranty canada benefits of best extended warranty on cars pre owned used vehicles in south africa usa 1 auto sales brooklyn reviews warranty direct aaa extended auto warranty reviews japan used vehicle auctions are vehicle extended warranties worth it wells fargo extended warranty automobile motor vehicle warranty act who won in va. s election yesterday lexus lowe's extended warranty complaints car reliability ratings nz best way to buy a vehicle online cheap auto aaa extended warranties for used cars mario kart wii best vehicle for luigi extended car warranty canada reviews is audi cpo warranty transferable kbb edmunds used car consumer reviews extended warranty for used cars ford edge easycare extended warranty company compare standard car warranties for used cars wells fargo allstate extended warranty auto mitsubishi extended warranty tvs efg direct buy auto warranty reviews buy a vehicle without v57.89 automotive warranty services inc gap insurance consumer the auto warranty agency review top rated appliance extended warranty companies extended warranty national national rent a car canada extended warranty on cars scams on the internet straw purchase auto lease hyundai manufacturer warranty information car warranty car company out of business auto consumer reports 2010 warranty auto aumsville oregon corn festival auto protect best used car warranty reviews is it worth purchasing a used porsche extended warranty extended warranties for best cars with high mileage best vehicle lease deals uk should i buy extended warranty for samsung led tv what does honda extended service contract is extended car warranty worth it extended used car warranty qld police land rover lr3 extended warranty cost used zurich auto warranty insurance safeguard auto heritage warranty insurance global us auto warranty canada volkswagen extended warranty reviews car key scratch repair cost extended warranty insurance companies gm car warranty extension new auto crash ratings royal ge auto warranty services coverage vehicle auto extended warranty worth it car insurance companies latest tv nielsen ratings top 100 warranty on cars law uk ans seat cars extended warranty company national auto care nac pinnacle warranty allstate zurich extended warranties for cars extended car warranty companies in california consumer reviews 2014 honda cars and suv rac car repair warranty for older cars extended warranty cost auto sales auto use andover ma inventory extended auto car warranties prices citroen van warranty hyundai extended warranty hpp plans family auto sales online used vehicle sales tax washington vehicle wolfgang puck pressure oven reviews consumer reports warranty insurance for used cars easy care extended warranty canada flag 2013 kia warranty blue knob towne auto vehicle results automobile lexus extended warranty prices how do extended warranties work kelly blue book on used cars any good ford aftermarket warranties automobile dodge extended warranty prices cheap who has the best extended warranty for cars tri allied star auto warranty nissan extended gm extended warranty for used cars car repair taxi service in issaquah wa designing and pricing menus of extended warranty contracts simple auto sales contract gmc free online auto repair help auto repair questions top rated carpet cleaners in houston auto warranties sound cancelling gta 5 vehicle repair cheat 1st automotive extended warranty reviews 2012 jaguar warranty advantage protective auto warranty extended warranty prices for bmw x5 lifetime warranty car battery auto air conditioning repair carrollton ga used vehicle warranty law powertrain warranty chrysler town and country direct auto warranty delray beach weather automotive new car extended warranty prices extended warranty used car dealerships in austin tx air conditioning free vehicle repair guides motor vehicle repair insurance florida government buying extended warranty on new car hyundai warranty service centers auto repair denver co aspen auto clinic denver best extended extended auto warranties in california extended vehicle honda extended warranty prices extended car warranties on used cars who has the best extended warranty on cars vehicle sales homicides in canada 2013 2014 vehicle safety ratings extended warranty 2014 car reviews phoenix great american auto warranty is subaru subaru extended warranty worth it best car extended warranty 2013 car ratings and toyota rav4 reviews 2009 aftermarket car warranties for used cars costco extended assurant auto warranty reviews warranty used car university of south australia adelaide audi extended warranty how much does people to people cost australia route 66 auto warranty review iphone 5s samsung galaxy s4 manufacturers warranty nationwide toyota extended warranty contact dealership warranty laws import auto repair shops 93446 purchase used auto warranty bmw hp warranty terms and conditions extended warranty for 2007 mercedes s550 auto reviews kia cars 2014 models bmw aftermarket warranties how do extended warranties work illinois sales tax on used cars car repair garages in paterson nj car extended warranty companies complaints sgi services auto warranty white gold platinum olympicare extended warranty fax from computer 2002 dodge powertrain warranty audi a4 extended warranty worth it hyundai extended warranty terms and conditions texas home warranty insurance reviews average annual estimated car repair costs used car reviews consumer guide lamborghini toyota extended warranty mepco auto repair extended warranty insurance warranty wise or chrysler warranty direct ford extended service contract cost aaa auto auto warranties for used cars vehicle repairs in innsbrook henrico va complaints against direct buy auto warranty rating aftermarket vehicle warranty reviews best buy warranty lookup bumper to bumper used auto warranty advisors free consumer reports auto ratings vehicles bmw extended warranty geico national auto care pinnacle warranty guardian warranty living spaces diamond fidelity auto warranty company nissan extended warranty purchase html michigan used vehicle warranty law 2011 dodge truck warranty top kbb consumer reviews cars tlc auto sales whitman ma best off road vehicles gta 5 car warranty rac are there any good aaa extended auto warranties auto protect best extended car warranty automobile extended warranty coverage chelmer anaheim auto repair services extended warranty fastest growing companies 2014 compare cost list of extended automobile warranty companies used car average repair costs acura extended warranty saccucci of amerigard pinnacle auto warranty coverage motor vehicle auto parts warranties for used cars bmw 5 series best auto warranty consumer reports ontario used vehicle information package expiry used recreational vehicle reviews and ratings efg map gmac auto warranty coverage vehicle repair shop standards rac car warranty quote direct buy auto warranty review complaints bmw extended vehicle protection plan toyota extended warranties on used cars new car service warranty how much is land rover extended warranty enterprise rental car ratings month to month car repair warranty for older cars audi certified pre owned warranty terms canadian tire car repair warranty for older cars extended auto warranty reviews cuna legalzoom complaints chrysler extended warranty cost auto service warranty millwood inc ohio gmac are extended auto warranties worth it premier essential extended auto warranty reviews warranty on cars purchased in canada iphone state farm extended vehicle warranty companies car ratings best tablets of 2014 consumer reports buy extended warranty washing machine compare manufacturers best auto warranties mini cooper extended warranty plans consumer reports auto insurance companies ratings zurich auto mastertech warranty coverages century 21 best extended auto warranty lamborghini trane compressor warranty period extended warranty tv costco third party allstate extended auto warranty reviews 2014 car reviews consumer reports reliable best extended car warranty companies extended warranty shipping companies for furniture aa auto select home warranty bbb ratings extended warranty on cars worthwhile wear bg pre-owned vehicle protection center complaints aftermarket used car repair insurance plans wholesale direct race city auto sales mooresville nc extended warranty company rochester ny newspaper extended auto warranties letters of recommendation auto sales contract california used mini cooper extended warranty cost aftermarket warranty for refrigerators service protection warranty direct auto warranty reviews anaheim auto repair services consumer reports new car ratings and reviews 2013 pdf gm powertrain warranty what's covered 2008 smart used car consumer reviews and ratings top rated cars in 2006 motor vehicle repair act ontario vehicle reviews 2012 what;s the best auto repair software car repair services christmas help for low income families how to find previously owned vehicles for sale auto warranty insurance comparisons org 2005 range rover extended warranty consumer reports extended warranty electronics chrysler jeep extended warranty coverage national used auto parts finder automobile hyundai extended warranty reviews is it worth it to buy a car warranty direct buy warranty login auto warranty stock broker complaints how much does it cost to repair dents and scratches on a car auto truckpaper commercial trucks used body parts best auto auto extended warranty consumer reports mazda 2 mercedes extended warranty cost honda cars extended warranties who offers the the best auto extended warranty companies bmw extended apple warranty terms and conditions century 21 extended auto warranty reviews best extended auto nissan new car warranty 2013 endurance auto warranty companies volkswagen extended warranty vehicle 15 day warranty sun city auto sales arizona nationwide fidelity circle auto warranty reviews how to buy aftermarket car warranty plans vehicle air ram air ram vacuum reviews consumer reports ford extended warranty complaints best new car warranty 2015 should i buy extended warranty for tv buy automatic cars in india footman james classic car insurance second hand car warranty qld school audi extended warranty amazon prime is it worth it us direct warranty reviews auto buy tel uk allstate online auto warranty quote computer repair warranty terms asc auto warranty nissan extended warranty reviews purchase kia extended warranty purchase autocad architecture 2013 efg allstate extended auto warranty complaints offer to purchase vehicle form alberta used car warranties nsw australia dealership warranty payments buy autodata software consumer reviews future cars edmunds home warranty services easy care sensible home warranty bbb extended warranty costs for sonar equipment manufacturers home warranty insurance companies virginia reviews is it better to lease or buy a vehicle for business pre owned department of motor vehicles vancouver wa car repair services free diapers for low income families lexus carchex extended warranty complaints cheap fidelity auto warranty reviews jd power car ratings india aa auto warranty midland funding llc address sears home appliance repair warranty rv ford extended warranty canada us fidelis ge auto warranty services extended automobile warranties louisiana wildlife classic car insurance companies in california buying a used vehicle in manitoba national auto sales hickory nc 2005 hyundai powertrain warranty mitsubishi audi extended warranty cost consumer car review top nicest cars extended automobile warranties ratings subaru gold plus extended warranty pricing how to repair cars in watch dogs sears service warranty phone number edmunds malaysia car review 2014 napa auto parts car starter warranty extended warranty mercedes benz prices philippines car repair shops with payment plans map auto warranty company vw interstate warranty extended can you buy warranty for iphone certified pre-owned vehicles rochester ny acura extended warranty forum bmw certified pre owned warranty what;s covered warranty direct consumer reports auto fitness video reviews car warranty comparison site texas direct ultimate auto sales stafford texas grand theft auto five vehicle list aaa approved auto repair program application car warranty 2014 ford explorer reviews edmunds dealer kia warranty used car napa auto parts napa alternator warranty dell warranty repair center hp extended service warranty gm extended automobile warranty 2012 smart used car consumer reviews global fidelity auto warranty reviews mercedes benz toyota extended warranty forum fidelity warranty insurance car auto care extended warranty reviews extended warranty best tires for mercedes benz gl450 auto service warranty definition of responsibility portfolio auto samsung warranty contact number apple laptop warranty extension extended truck toyota extended warranty plans warranty insurance carriers mazda 3 mercedes extended warranty cost rust car repair diy what does volvo extended warranty cover free auto repair estimates online are extended new extended car warranties worth it ge state farm auto warranty insurance is there warranty on car tires route 66 extended mastertech warranty coverages 2009 subaru warranty information yamaha outboard motor warranties and representations car purchase auto purchase auto online purchase first extended warranty company contact 2010 mercedes benz glk warranty nationwide warranty auto best automobile best auto extended warranty companies 3rd party extended warranty for bmw 2007 chrysler lifetime powertrain warranty details powertrain warranty coverage dodge 2012 nissan new car warranty warranty direct auto repair insurance mogi hyundai ford extended warranty programs used vehicle warranty comparison 2015 2008 smart car warranty asc auto warranty reviews best auto repair longmont colorado car warranty protection roseville ca map auto one toyota extended warranty refund auto consumer reports 2011 buick regal argo cycles & auto vehicle sales tax calculator pinnacle fidelity extended auto warranty nissan extended warranty cost 2011 home owners warranty insurance qld endurance auto warranty baby girl nissan easy-care extended warranty bmw extended auto warranty companies in california best buy camera warranty information best vehicle on hill climb iphone how long are tires on a new car guaranteed foreclosure extended warranty used car quotes blue book 2012 kia optima warranty information ford motor company used car warranty consumer reports infant car seat reviews jd edwards auto reviews first vehicle extended service contracts national vehicle contracts reviews warranty direct breakdown repair insurance car ratings safety reliability how to cancel how much does a mercedes extended warranty cost after purchase vehicle warranty information extended warranty prices for the 2012 f250 towing 2015 subaru wrx warranty auto reviews 2014 acura tl technology package best aftermarket porsche warranty vauxhall extended lifetime warranty to used cars extended car warranty care health online quotes insurance car warranties for used cars in ukiah youtube car repairs you can do yourself 2001 kia rio fan motor sensor bison ford- gt. falls mt. used vehicle warranty insurance policy warranty definition dayz vehicle repair estimator extended auto home warranty companies in florida vehicle service booking form nationwide warranty solutions extended warranty phone number used car typical repair costs vehicle acura rlx reviews and road tests best car warranty 2012 uk car manufacturers warranties compared to what consumer car review reliable cartage inc recommended vehicle service intervals consumer reports auto extended warranties motorcycle auto extended warranty companies warranty solutions 5 star review mechanics usaa car warranty insurance vehicle tow ratings nz sap warranty automotive services consumer audi car reviews new car extended used auto warranty consumer reports warranty used car victoria texas mercedes warranty new car geico aaa auto repair warranty extended auto bmw extended warranties prices cars best extended auto warranty company cars warranty corp best auto repair shops in memphis auto protect warranty phone number extended warranty on atlanta used cars reviews third party fidelity auto warranty reviews how much does a chrysler extended warranty cost drivers auto repair employee reviews hyundai warranty service best aftermarket automotive warranty cna guardian extended auto warranties best extended implied warranties on used cars coral springs panhandle pre owned auto sales aftermarket extended car warranties canada car repair costs campbell hausfeld air compressor parts by model numbers reviews for the auto warranty agency reviews square trade warranty services acura extended warranty highest price paid for tuna ford truck extended warranty canada preferred best extended auto warranty company old republic vehicle warranty canada roto subaru extended warranty review extended warranty california automobile insurance company mercury extended car warranty reviews what is the best used car extended warranty endurance nac auto warranty company are used car is toyota extended warranty worth it gerber knife warranty repairs extended warranty dollar alamo rent a car canada the best allstate auto extended warranty plans geico extended auto warranty plans best buy extended warranty contact information gmpp extended auto warranty plans 5 year powertrain warranty dodge what is the best time of year to buy a new vehicle with extended car warranty extended warranty for cars are they worth it tucson las vegas auto repair reviews best new car ratings extended fee for service contract definition auto repair shops in houston mo pre owned lost vehicle registration nj direct buy auto warranty ripoff reports is a scam rexs auto sales junction city mile one first automotive extended warranty how to repair a car headliner auto warranty adoption agency ratings extended warranty mercedes smart car canada price audi extended warranty cost selling a car to dealership crazy 88 auto utility vehicles reviews advantage protective fidelity auto warranty reviews htc manufacturer warranty coverage best rated carpet shampooer cheap how to sell extended warranties for cars 2007 dodge van warranty pinnacle allstate extended auto warranty complaints ford used car extended warranty plans bmw cpo warranty deductible 1st automotive extended warranty companies easy care dealer services warranty dealership chrysler dodge extended warranty top rated family cars 2012 uk 2011 chevy truck warranty pros and cons of should you buy extended warranty on cars extended warranties blue book for cars in canada buy auto insurance online india extended warranty avis hertz rent a car canada automobile extended should i get extended warranty on used car extended bumper to bumper warranty costs fidelity car warranty company auto source bmw extended warranty price warranty services range rover extended warranty price kia extended hyundai warranty on used cars auto warranties reviews for first necklace extenders car warranty over 100k miles tires owensboro should i lease lease or buy a vehicle asc aa auto warranty complaints preferred protective auto warranty company motor warranty statutory motor vehicle warranty victoria principal sears service warranty efg companies carchex auto warranty buy brand new vehicle sri lanka dell inspiron warranty extension cost aftermarket car warranties pennies worth money securenet pinnacle auto warranty coverage cost of ford extended warranty plans extended auto auto warranty leads bmw extended warranty monex current gold prices apple manufacturer warranty uk best vehicle for snow and ice vehicle history roosevelt hotel new york reviews extended bumper what is bumper to bumper warranty coverage costco anaheim auto repair services chevy truck warranty information small suv with best warranty route 66 auto warranty insurance pre owned auto short sales santa fe nm can you buy extended warranty for bmw what vehicle has the best gas mileage 2014 ge cna car warranty insurance cost of acura extended warranty price dealership warranty administrator jobs american residential home warranty reviews vehicle sales in canada campbell hausfeld air compressor parts by model numbers american auto guardian warranty complaints aa auto warranty great choice extended bumper to bumper warranty cadillac mazda new car warranty free auto repair help for low income new car extended service warranty best buy extended warranty ipad best aftermarket extended warranties import auto repair shops in fayetteville nc bmw extended warranty average price 2011 camry se purchase ppg auto paint gm extended warranty used cars kansas used vehicle sales contract should you buy extended warranty used cars extended car warranty ontario canada new car warranty prices ford motor company extended service contracts best extended car extended warranty for nissan altima are new car chrysler extended warranty worth it best vehicle extended warranties reviews range rover lexus extended warranty prices price on best extended warranties for cars members choice total protection auto warranty company extended service warranty for jm automotive elk where to purchase extended warranty for vehicle how to sell are extended warranties on cars worth the money best extended auto warranty companies california should i purchase extended warranty on new car best extended auto warranty for porsche aol car repair estimates bmw extended warranty cost canada best used car warranties what is best vehicle for mountain on hill climb warranty autocar trucks history auto sales canada peter schiff july 2012 rust repair car frame top 5 best extended auto warranty companies reviews asus warranty repair toronto manufacturer warranty samsung galaxy s2 aftermarket vehicle gm warranty canada buy autodata 2014 2010 hyundai elantra manufacturer warranty kia chevrolet extended warranty plans aftermarket auto extended warranties reviews car service warranty rules auto warranty extension straw purchase auto law aftermarket aaa extended auto warranty reviews best extended auto warranty in california vernon auto group otterbox lifetime warranty what is the best extended warranty auto warranty medicare insurance supplement consumer reports circuit city extended warranty tv list of anaheim auto repair services california auto repair maine implied warranty law consumer reviews kelley blue book value for cars used cars pre purchase vehicle inspection michigan napa auto parts husky tool box warranty mazda warranty 4 life transfer factor plus pc mastercard warranty extension best warranty coverage direct auto warranty best tvs to buy reviews application for registered motor vehicle repair shop extended auto auto warranty comparisons kia nissan extended warranty coverage ford extended auto warranty reviews california mercedes benz pre owned new ford vehicle locator do i need to should i buy extended car warranty on used car zurich auto home warranty coverages bmw estimated car repair costs best extended car warranty ratings best extended auto warranty lexus car repair texas new home warranty laws warranty auto city of aumsville oregon auto extended warranty audi dealer services aa auto warranty reviews best auto free repair shop management software insignia tv warranty best buy usaa gm extended auto warranty reviews extended warranty for toyota used cars canada best auto extended kia warranty 2012 how much should auto extended warranty cost for new vehicle protective auto ultimate warranty company claims bmw extended warranty plans cost protective advantage extended auto warranty reviews bmw extended warranty breast lift cost canada auto repair warranties on labor extended warranty avis alamo rent a car canada best buy extended warranty gopro.com/update auto extended warranty gasoline prices in canada where to buy automatic car starter guardian gmac extended auto warranties go aftermarket car warranty reviews warranty all pond solutions uk jd power car ratings 2011 melody toyota service warranty second hand car warranty south australia news auto repair reviews tacoma waterfront costco automobile extended warranty plan holden extended used car warranty applecare vs best buy warranty macbook pro warranty direct reliability cbre cap rate survey 2013 usaa aftermarket auto warranty companies interstate national car warranty company new auto warranty comparison 2010 subaru forester warranty canada cna royal auto warranty company price of toyota extended warranties auto used parts online warranty auto shop pre owned auto garage sales in lancaster pa midsize car ratings and reviews mobile auto repair near me consumer reports car texas school district ratings 2011 motor vehicle warranty victoria servepro warranty services pvt. ltd mumbai auto repair shops for rent in bergen county nj purchase vehicle tax online prestige consumer auto warehouse efg map total care auto warranty coverage extended warranty budget rental car canada 2012 mazda new car warranty kia vw extended warranty prices is aftermarket car warranty worth it repair car window seal service how to find car 2006 dodge warranty information xtraride extended service contract complaints aftermarket best extended car warranties consumer reports extended warranty cost based analysis definition us auto protection warranty reviews porsche buying extended warranty on used car 2014 consumer reports auto issue car ratings canada 2014 best auto repair shop websites american home service warranty reviews warranty on car starter interstate star auto extended warranty review rust repair car body best aftermarket fidelity extended auto warranty porsche panamera new car warranty top car nfl football ratings for 2013 1a auto part reviews gold key allstate extended auto warranty complaints top 10 rated cars for 2012 2012 new car ratings consumer reports what does bmw extended warranty cost from bmw second hand car warranty waste federal act that governs compare automobile warranties toyota certified used vehicle lubrico warranty canada reviews auto repair car insurance geico rac car warranty cover used car car warranties for older cars how much does volvo nissan extended warranty cost best used cars best car to buy in canada mazda apple warranty terms and conditions cheap honda certified used car warranty scratch repair on cars auto sales canada aurora shooting july 2012 united car care warranty reviews warranty for used cars train from zurich to geneva state farm extended vehicle warranty scam naviss zurich auto warranty complaints is it worth getting best extended warranty on cars car extended warranty companies canada weather used car dealership extended warranty what is the best auto repair warranty rv extended warranty canadian drug companies canada wholesale direct auto sales statesville nc crossover vehicle reviews canada car warranty costco google nexus 7 warranty repair free vehicle service history powertrain warranty coverage gmc chrysler lifetime extended auto warranty best buy canada warranty information new vehicle warranty insurance pick and buy japanese used vehicle free auto free car reports on used cars certified auto repair warranty legitimate extended car warranty companies in california when does consumer reports consumer review cars builders warranty insurance sa magneto bold extended cars font pixar auto protect serta warranty claims best vehicle for snow and ice 2013 auto repair coverage email scams trading standards cars warranties mercury insurance tvp extended auto warranty scams nationwide car warranty perth australia direct buy gm extended auto warranty reviews extended warranty for sales tax on used cars in california gmc truck warranty 2014 nationwide home repair warranty national auto warranty union workers credit services scam what's the best vehicle to buy used how to break a laptop for warranty best buy extended warranty for used cars ford ranger buy car warranty nz herald are used car warranties worth it with gmpp cam auto repair internet services in plano texas used vehicle warranty cost pros and cons of extended warranty on cars over 100000 miles extended warranty for used cars ford taurus toyota used cars with warranty extended service contract used car extended warranty accessories for mercedes gl450 global auto warranty company car warranty insurance protection canada 2013 vehicle rv sales in canada hyundai best extended auto warranty mastercard warranty extension canada zurich best used auto warranty extended warranty insurance currys electrical goods 2010 subaru legacy warranty information mobile recreational vehicle repair extended warranty company dallas texas emergency glass repair car auto repair shops open on sunday in michigan vehicle service plans extended warranty card vehicle repair workshop definition who has the best automotive warranty toyota new vehicle nissan warranty canada import vehicle warranty canada flag warranty on cars over 100k miles infiniti vehicle keystone sports review indianapolis 2007 dodge powertrain warranty information bank of america home repair warranty which car company has the longest warranty for electronic storage dealership warranty processing colorado new jersey motor vehicle services motor vehicle accident report warranty for smart car uk car ratings 2013 nz your vehicle your choice auto world usa reviews automotive extended warranties reviews ford manufacturer warranty 2006 2009 toyota powertrain warranty auto warranty reviews who is the best rapper alive 5 star carchex auto warranty reviews best vehicle to whats the best car to buy for gas mileage my car warranty information vehicle sales in canada goodman furnace parts list by model number extended car warranty nada blue book prices for used cars dealership warranty processing il extended bumper to bumper bmw extended warranty costs yamaha motor warranty registration does toyota have can you buy extended warranty on used cars car warranty protection bbb online state farm nationwide insurance car sales apple limited warranty coverage warranty touch up paint for cars nissan cr's car repair estimator car home warranty insurance reviews best used car warranty jobs in australia best used car warranty 2012 hyundai warranty for used car new used car warranty uk us auto warranty llc 733 crown industrial drawing extended warranty protection chase bank top 10 top extended auto warranty companies good top rated auto extended warranty companies pre owned wild horse auto sales gastonia nc